search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
HINDER DOOR HOOGWATER


5


SCHUTTEVAER- JUBILARISSEN GEËERD


3


Verwijssysteem vrije ligplaatsen voor binnenvaart gaat nationaal


de praktijk is de vergunningssituatie van een particuliere aanlegkade leidend, zo stelt week- hout. Zo moeten er wel officiële borden op de kade staan. Het verwijssysteem vermeldt of de ligplaatsen al dan niet direct beschikbaar zijn; met daarbij ver- meld de grootte van de vrije lengte (bijvoorbeeld aangegeven in percentage kademuur), of het ke- gelplaatsen betreſt en welke voorzieningen er in dit deel van de haven aanwezig zijn, zoals wal- stroom en een autoafzetplaats. Als de betreffen- de schippers ook nog hun AIS aanhouden, kan ook hun vertrektijd bekend worden.


In de Rotterdamse haven is het systeem al jaren operationeel. Nu heel Nederland nog.


CUIJK Begin dit jaar komt er een landelijk ver- wijssysteem naar vrije ligplaatsen voor de bin- nenvaart. Het via een app te raadplegen real- time aanbod moet uiteindelijk 2500 ligplaatsen omvatten – en uitsluitend bedoeld voor de beroepsvaart.


De landelijke uitrol van het BLIS (Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem) is door Rijkswaterstaat bekendgemaakt op de jaar- vergadering van de Schuttevaer-afdeling voor Zuidoost-Nederland (ZON) in Cuijk. BLIS werd daar gepresenteerd als extra service voor de bin- nenvaart en is er nadrukkelijk niet voor hand- havingsdoelen. Ook is het systeem nadrukkelijk niet bedoeld voor medegebruik door de recre- atievaart. Feitelijk is BLIS de nationale versie van de al langer bestaande regionale verwijs- systemen naar vrije ligplaatsen in de havens van Rotterdam (opgezet in 2014 met 148 plaatsen) en Amsterdam (sinds 2016). Rijkswaterstaat breidt deze bestanden momenteel uit met de circa 800 ‘eigen’ ligplaatsen langs het hoofdvaarwe- gennet (klasse IV).


Dat gebeurt allereerst via de website www.blauwegolfverbindend.nl, die in loop van


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


dbhdiesel.com T. 088 0040484


VAN BALLEGOOY BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


deze maand live zal gaan en elke 24 uur een up- date krijgt. De testomgeving is overigens nu al te bezoeken, door het woord ‘acceptatie’ in plaats van www in te vullen. Om een eenvoudige en toch betrouwbare toe- gang tot het dynami- sche digitale systeem te garanderen, wordt mogelijk aangehaakt bij bestaande apps van River Guide, Navigo of Tresco.


Nul op rekest Het is de bedoeling dat ook alle gemeen- ten en grote bedrij- ven (naar schatting 300 partijen) langs de rivieren en kanalen zich hierbij aansluiten, die samen naar schatting 1200 ligplaatsen in hun beheer hebben. Dat zou het totale aanbod op 2500 plaatsen brengen. “Maar helaas krijgen we nog wel eens nul op re- kest”, aldus projectleider Roelof Weekhout van Rijkswaterstaat. De helſt van de benaderde ge- meenten heeſt toegezegd mee te gaan doen. In


Havenmeester Marleen Kerkhof


Meer gemak, minder zoeken, minder brandstofverbruik en daardoor ook minder emissies


Ook kunnen er kleine schades mee worden aan- gemeld bij de ligplaatsbeheerder. Maar van vooraf reserveren – een veelgehoorde wens van de schippers in de zaal van Cuijk - kan vanwege de complexiteit van het steeds te verversen on- dersteunende systeem geen sprake zijn. Haven-, sluismeesters en brug- wachters krijgen ook toegang tot de gege- vens en kunnen passe- rende schippers hier- mee eenvoudig naar een vrije wachtplaats doorverwijzen.


Amsterdam In Amsterdam is BLIS in elk geval nog een grote onbekende, zo bleek op de jaarvergadering van Schuttevaer-afdeling Noord-Holland van 6 ja-


nuari jongsleden. Marleen Kerkhof, van Port of Amsterdam, is al wel enthousiast over het sys- teem: “BLIS zorgt voor meer gemak, minder zoe- ken, minder brandstofverbruik en daardoor ook minder emissies”. De aanwezige leden van de afdeling bleken niet bekend te zijn met het sys- teem en slechts een enkeling maakt er lokaal ge- bruik van.


vooruitgang door ��n�va���


NIEUWE NAAM VOOR LOSWAL


REAL-TIME AANBOD MOET UITEINDELIJK 2500 WACHTPLEKKEN OMVATTEN 17


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


078 61 33 177/0316 54 15 74 www.slurink.nl


Kamervragen over verlate verruiming van Twentekanalen


De VVD’ers Han ten Broeke en Remco Dijkstra.


ALMELO De aanbesteding van het pro- ject ‘Verruiming Twentekanalen’ door Rijkswaterstaat is mislukt. Dat meldt Havenbedrijf Port of Twente. Daardoor kan de uitvoerig ervan zo’n anderhalf jaar vertra- ging oplopen.


“Dit betreuren wij natuurlijk zeer, gezien het belang van verruimde Twente-kanalen voor de bereikbaarheid over water en de noodzaak om de wegen te ontlasten”, zo laat Port of Twente weten. Met oog op de verruiming heeſt het havenbedrijf al in 2013 samen met 31 re- gionale ondernemingen een Beter Benutten- deal met de minister gesloten.


Kamervragen VVD-Kamerleden Remco Dijkstra en Han ten Broeke maken zich zorgen om deze vertraging van ruim anderhalf jaar. De twee hebben kamervragen gesteld: ze willen weten hoe de vertraging is ontstaan en wat er aan gedaan wordt om deze te voorkomen.


“Er wordt reeds druk gewerkt aan verbetering van sluizen en havenkades, het uitbaggeren van het Twente-kanaal kan wel langer duren: wat is precies de oorzaak?” staat te lezen in de schriſtelijke vragen van het tweetal.


De VVD wil weten hoe de vertraging voor- komen kan worden en wat de consequen- ties ervan zullen zijn. De partij wil de ant- woorden weten vóór het algemeen overleg Scheepvaart.


Lees meer op pagina 9 DIESEL MARINE SERVICES


met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW


info@veth.net


Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 E info@gerlienvantiem.com


gerlienvantiem.com


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


WEEK 02-03 10.01.2018 I NUMMER 876


Gasolie nodig?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34