search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
64


Uw mening


mogelijk aan het werk. Dit is geen klaagzang want mijn toen- malige correspondentievriendin werd ongezien de liefste vrouw van mijn leven, met wie ik bijna 60 jaar getrouwd ben geweest. Een reünie van de nog overgeblevenen zou misschien voor velen van belang kunnen zijn. Ik wens de redactie veel wijsheid en geduld.


HENK GROENEWEGEN, HOORN


Liever veteraan in de VS


Ik heb met interesse het artikel ‘Is het gras groener in de VS’ in Checkpoint 06, augustus 2018 gelezen. Ik wil hier graag op reageren. U zult het met mij eens zijn, dat de veteranensituatie in de VS natuurlijk op geen enkele manier te vergelijken is met die in Nederland. De doelstelling, omvang, missie en locaties zijn immers totaal anders. Als een militair uit de VS naar een confl ictgebied wordt uitgezon- den, wordt er in politiek en maatschap- pelijk opzicht gesproken over oorlog. In Nederland over een vredesmissie. Dat impliceert, kort door de bocht, dat een Amerikaanse militair sneuvelt voor het vaderland en een Nederlandse militair een bedrijfsongeval heeft gehad. De bijzondere positie van de militair wordt in de VS volledig erkend en fi nancieel geregeld. In Nederland wordt de mili- tair in politiek opzicht gezien als iedere andere ambtenaar. Ik verwijs naar de discussie en besluitvorming van het AOW-gat en soortgelijke fi nanciële kor- tingen op het inkomen van uitsluitend de Nederlandse militair en veteraan. Dat er daardoor veteranen onder de bijstandsnorm vallen, is politiek niet interessant. So much for ‘erkenning’. De militair uit de VS krijgt ‘gevaren- geld’, die uit Nederland een toeslag. Bij een vredesmissie loopt men immers geen gevaar. In de VS wordt de baan van een (reserve)militair tijdens de duur van zijn uitzending behouden. Ik ken gevallen van Nederlandse militairen waarvan de militaire baan werd wegbe-


zuinigd tijdens hun uitzending zonder enige vorm van communicatie vooraf. Indien een Nederlandse militair een psychische, neurologische of kanker- verwekkende aandoening heeft opge- lopen, dient hij meestal jarenlang te procederen om hiervoor een fi nanciële vergoeding te krijgen. Het ministerie gaat er steevast vanuit dat deze aan- doeningen in privétijd zijn ontstaan, tenzij het tegendeel wordt bewezen. De zin ‘In en door de dienst’ heeft bij Defensie een heel andere betekenis dan je logischerwijs mag verwachten. Wij hadden op ons onderdeel een stilzwijgende afspraak dat we iemand die plotseling overleed eerst in een dienstvoertuig stopten en pas daarna hulp inriepen. Dit, naar aanleiding van de jarenlange procesvoering van een weduwe over een dienstongeval en haar uitkering of beter, het gebrek daaraan. Ik kan hiervan nog tientallen voorbeelden noe- men, waaruit blijkt dat de situatie van de Nederlandse militair (en veteraan) eveneens ‘enige nuance’ behoeft. Om maar te zwijgen over de schandalige behandeling van de Indiëveteranen. Ik heb jarenlang als militair in de VS gewerkt en er zijn mij daar een aantal voorzieningen voor veteranen opgevallen. Om te beginnen, u noemde het al, de gratis gezondheidszorg. Heel wat anders (en beter) dan ons uitgeklede zorgpakket wat ieder jaar duurder wordt. De veteraan in de VS kan boodschappen doen in militaire waren- huizen tegen aanzienlijke korting. Hij kan brandstof tanken met grote korting. Hij kan vrijwel gratis vliegreizen maken met militair luchttransport. Hij kan door de hele VS vrijwel gratis overnachten en sporten in mi- litaire accommodaties van Lucht- en Landmacht, Marine en Coast Guard. Vrijwel alle hotels en attractieparken in de VS geven hoge veteranenkorting. Dit in schril contrast met de Nederlandse veteraan. Deze wordt met zijn Veteranenpas niet eens toegelaten op militaire faciliteiten. Het veteranenbe- leid in Nederland is, typisch Hollands, volledig geïnstitutionaliseerd. Met veel bombarie is er een Veteranendag, -wet, -instituut, -loket, -blad, -ombudsman, -platform en -zorgsysteem in het leven geroepen. Al


dan niet politiek benoemde baantjes met fl inke budgetten die worden uitgegeven onder het motto ‘Kijk eens hoe goed we het voorhebben met onze veteranen’. Tientallen, misschien wel honderden mensen verdienen er hun boterham mee. Zonder twijfel goedbedoeld. Het blijft alleen schrijnend dat de individue- le veteraan met een werkelijk probleem dit maar al te vaak via de rechter moet afdwingen. Er is wat dat betreft dus weinig veranderd. Als het moeilijk wordt en het om geld gaat, sta je er alleen voor. Ten slotte is er nog de morele ‘deuk’. Als veteraan heb je je uiterste best gedaan om de opgedragen missie tot een succes te maken. Soms met gevaar voor eigen leven. Vrijwel alle confl icten waarbij Nederland met ‘vredesmis- sies’ betrokken is geweest, zijn nooit opgelost en/of bestaan nog steeds. De Nederlandse militair kwam vrijwel altijd te laat en met te weinig middelen. Dat geeft te denken. Aan de zo mooi geformuleerde doelstellingen werden geen consequenties verbonden. Zouden we dan toch naar Afghanistan zijn uitgezonden omdat Jaap de Hoop Scheff er niet met lege handen voorzitter van de NAVO kon worden? Of zitten we misschien in Mali omdat Bert Koenders zich wilde profi leren? Of hebben we toch niet in Eritrea gezeten omdat een bevriende diplomaat van onze premier graag nog promotie wilde maken in de Veiligheidsraad? Ik weet het niet. Het is in ieder geval zeker dat we daar niet naartoe zijn gegaan om de arme bevol- king te helpen. Wel jammer dat daar doden bij zijn gevallen. Nee, dan ben ik toch liever veteraan in de VS. Daar snapt het thuisfront ten- minste dat de kogel en bermbom voor hun militairen is bedoeld.


BEER VAN HUET


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76