This page contains a Flash digital edition of a book.
WEEK 26-27 29 JUNI 2016


COLUMN Op koers met uw vermogen (deel 2)


Alternatieven voor sparen


Sparen kost geld. Niemand wil dat zijn of haar vermogen verdampt.…


Graag vervolg ik mijn voorgaande column met alternatieven voor overtollige spaargelden. Doe er uw voordeel mee!


Sparen in de BV Voor spaarders met grotere vermogens kan het zinvol zijn om te sparen in een BV. Er wordt dan slechts 20 procent belasting geheven over de werkelijk ontvangen rente. In box 3 geldt echter een belastingtarief van 30 procent en gaat men uit van 4 procent* fictieve rente (1,2 procent). * Voor 2017 zijn er concrete plannen om dit percentage te verho- gen naar max. 5,5 procent bij grote vermogens.


Eenvoudig rekenvoorbeeld - Wanneer u in privé 500.000 euro spaart tegen een rente van 0,50 procent (-1,2 procent box 3 belasting), houdt u een negatieve rente over van 0,70 procent. Rendement: - 3.500 euro per jaar.


- Vanuit de BV is dat 500.000 euro x 0,50 procent – 20 procent vennootschapsbe- lasting. Rendement: + 2.000 euro per jaar. Vervolgens kan het dividend netto worden uitgekeerd in privé (- dividendbelasting 25 procent)= + 1.500 euro netto. Zelfs bij de huidige lage rentestand scheelt dat al 5.000 euro per jaar!


Praktijk In feite verhuist het spaarsaldo van BOX 3 naar het aandelenkapitaal van de BV in BOX 2. De rente (winst tot 200.000 euro) wordt tegen 20 procent vennootschapsbelasting belast. Om er weer in privé over te kunnen beschikken dient er ook 25 procent divi- dendbelasting te worden betaald. Het net- toresultaat is beduidend beter dan in box 3. Een bijkomend voordeel is dat het vermogen in de BV niet meetelt bij het aanvragen van toeslagen of bij het bepalen van de eigen bijdrage aan de kosten van langdurige zorg (WLZ).


Uiteraard zijn er ook minpunten: Een BV brengt extra kosten met zich mee zoals de aangiſte van de vennootschapsbelasting en


verplichtingen bij de Kamer van Koophan- del. De kosten belopen al snel een kleine 1.000 euro per jaar. Dus vooral interessant bij grotere vermogens.


Maar wie zoveel geld op de bank heeſt staan, moet zich ook even de vraag stellen of een deel ervan beleggen niet slimmer is. Dat betekent wel: meer risico nemen. Wie een hoger rendement wil, ontkomt daar niet aan.


LET OP: Er duiken de laatste tijd weer allerlei nieuwe financiële producten op die veel beloven zoals: ‘hoog rendement met ga- rantie’. Maar een free lunch bestaat niet!


Advies: kijk goed met wie u in zee gaat, laat u adviseren.


Onroerend goed Zowel direct als indirect kan in ‘stenen’ worden belegd. Directe investeringen zijn bijvoorbeeld vakantiehuisjes, studenten- woningen of andere panden die veelal aan derden worden verhuurd.


De lusten Huuropbrengsten zorgen voor inkomsten, bovendien kan de vastgoedwaarde zorgen voor hogere verkoopopbrengsten. Fiscaal telt de WOZ waarde in BOX 3. De ontvangen huurinkomsten zijn belastingvrij.


De lasten Kosten van onderhoud en bemiddeling, geen huurder kunnen vinden, onverhoopte waardedaling of het incourant worden.


Indirect kan men bijvoorbeeld deelnemen in vastgoed beleggingsfondsen en trackers. Het voordeel is de grote spreiding over het vastgoed en de regio’s waardoor risico’s beter verdeeld zijn. Een ander pluspunt is de verhandelbaarheid; veelal dagelijks. Deze posities zijn echter ‘minder tastbaar’ dan bij directe beleggingen in stenen.


* Vanwege de eenvoud heb ik de belastingvrijstelling in box 3 ad 24.437 euro per persoon en enkele details buiten beschouwing gelaten. Laat u adviseren! Ik denk graag met u mee over de meest optimale verdeling en mogelijke scenario’s in uw situatie. U kunt rekenen op gedegen, onafhankelijk vermogensadvies voor een eerlijke prijs. Notaris en uw andere adviseurs worden, wanneer nodig, hierbij uiteraard bij betrokken.


Maak uw vermogensdoelen bereikbaar. Laat u bank-onafhankelijk adviseren!


Jack Verkamman, DSI senior vermogensadviseur en financieel planner


T: 06-5 2525 994 E: jmverkamman@duisenburgh.nl I: www.duisenburgh.nl/verkamman


Afspraak bij u thuis, zaak of kantoren te Stellendam, Barendrecht en Sint-Annaland: 6 dagen per week beschikbaar, ook ’s avonds!


15


Ministerie I en M krijgt Lean and Green ster


UTRECHT De directeur-generaal Milieu Chris Kuijpers heeſt op 23 juni in Utrecht namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) de Lean and Green ster in ontvangst genomen. Hiermee krijgt I en M de waarde- ring voor het in vier jaar tijd realiseren van een CO2-reductie van 32 procent. Deze reductie is gehaald op het energieverbruik van de kantoren, uitstoot van woon-werk verkeer, dienstreizen, het eigen wagenpark en de schepen van de Rijksrederij. Met de gerealiseerde besparing voldeed I en M ruim aan de 20 procent CO2 reductie waaraan het ministerie zich in 2012 had gecommitteerd.


De ster wordt uitgereikt in het kader van het Lean and Green Personal Mobility Program- ma. Dit wordt georganiseerd door Connekt, een netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Meer dan 250 transportbedrijven hebben zich hierbij aangesloten en hebben een plan gemaakt om binnen vijf jaar 20 procent CO2 te besparen in de logistieke keten. Na de eerste 20 procent besparing kunnen bedrijven verdergaande doelstellingen formuleren. Het effect van het programma wordt versterkt omdat er een community ontstaat waarin bedrijven van elkaar leren.


Belangrijke maatregelen Een groot deel van de reductie bij I en M is gerealiseerd door een pilot met toepassing van biobrandstoffen bij de Rijksrederij. Ook is het afgelopen jaar het volledige elektriciteits- verbruik van de kantoren van I en M vergroend door de inkoop van Nederlandse windenergie. Verder wordt stapsgewijs het wagenpark vergroend.


Méér dan alleen beleggen


De deelname aan Lean and Green heeſt voor I en M als effect gehad dat sinds die tijd structureel naar maatregelen op het vlak van klimaat, energie en duurzame mobiliteit wordt gekeken. Chris Kuijpers zei hierover bij de uitreiking: “Daar zijn we trots op EN daar zijn we blij mee. En we zullen nieuwe ambities formuleren op weg naar een klimaatneutrale organisatie. In Parijs hebben we afgesproken dat we klimaatverandering samen aanpak- ken. Het mooie van Lean and Green is dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en laten zien dat het kan. En dat minder CO2 uitstoot ook zakelijk een slimme actie is”.


CBS: Binnenvaart vervoert minder grensoverschrijdend


DEN HAAG De omvang van het goederenver- voer in Nederland is in 2015 gestegen naar een recordhoogte van 1,64 miljard ton. Zowel het grensoverschrijdend als het binnenlands vervoer steeg met ongeveer 1,3 procent. Vooral de aan- en afvoer van goederen via zeeschepen namen toe. Binnenvaartschepen en vrachtwagens zijn minder grensoverschrijdend gaan vervoeren. Binnenvaartschepen waren daarmee nog goed voor 20 procent van het totale grens- overschrijdende vervoer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Het grootste deel van de vervoerde goederen kwam uit of ging naar het buitenland (565 ver- sus 445 miljoen ton). Dit grensoverschrijdend vervoer is sinds 2000 met bijna 30 procent toe- genomen. De binnenlandse goederenstroom


(goederen die geladen én gelost zijn binnen Nederland) is sinds de eeuwwisseling maar met 3 procent gegroeid. Het verschil in groei weerspiegelt de ontwikkeling van de internati- onale handel versus die van de binnenlandse bestedingen. Zo is sinds 2000 de export van goederen ruim anderhalf keer zo groot gewor- den, terwijl huishoudens maar 2 procent meer goederen aanschaſten.


Zeeschepen Het grootste deel van het grensoverschrijdend vervoer, bijna 59 procent, ging per zeeschip. In 2015 nam het vervoer door zeevaart toe met 23 miljoen ton tot 594 miljoenton. Binnen- vaartschepen en vrachtwagens zijn minder grensoverschrijdend gaan vervoeren. Via de weg werd nog 17 procent getransporteerd. Via het spoor ging een klein deel van de


goederen, waarvan het grootste deel naar het buitenland. Het gewicht van de goederen die door de lucht worden vervoerd (1,6 miljoen- ton) is vergeleken met de andere modaliteiten verwaarloosbaar. Dit zijn wel vaak duurdere


goederen. Binnen Nederland ging 82 procent van het vervoer over de weg. Met binnen- vaartschepen werd bijna 18 procent van de binnenlandse goederenstroom vervoerd, over het spoor minder dan 1 procent.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60