This page contains a Flash digital edition of a book.
InsideÊ ThisÊIs sue


WhatÊWeÊC anÊLear n FromÊC hildren JillianÊ Teta,ÊND


KickingÊ AddictionsÊNatur ally PollyÊH umphreys 19


FightÊor ÊFlight:


TheÊPh ysicalÊEf fectsÊof ÊStr ess partÊ2


ElizabethÊ Vaughan,ÊM D 22


WisdomÊf orÊtheÊJ ourney: AnÊInter viewÊWith Dr.ÊWayneÊDy er


KarenÊM .ÊR ider,ÊM .A. 28


DoesÊExer cisingÊonÊan EmptyÊStomac hÊ IncreaseÊF atÊLos s? JillÊC oleman 34


BeautyÊIns ideÊ& ÊOut:Ê BuyerÊBew are CandanceÊKaufman NancyÊM cLaughlin 40


48 LoverÊ Energy


FrederickÊ Whitmeyer 42


TaiÊC hiÊWithÊH ealingÊWords SandyÊSee ber,ÊL PC,ÊC HTP 48


6 NaturalTriad.com 28 22


CONTENTS 8


Departments


NEWSbriefs 11


NUGGETSofWISDOM 16


COOKINGcorner 18


MOVEMENTasMEDICINE JillÊC oleman 34


PRESCRIPTIONforLIVING BernieÊSiegel,ÊM D 37


COMMUNITYresources 44


COMMUNITYcalendar 51


ONGOINGevents 52


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com