This page contains a Flash digital edition of a book.
van de NADO, medio jaren 80, was dat de sector zelf van mening was dat het zo niet langer ging. Het was het hout- je-touwtje-tijdperk waarin goedkoop en gevaarlijk gewerkt werd. Daarom heb- ben we als branche veiligheidseisen opgesteld, waar iedereen mee moet werken. Zo neem je het concurrentie- verschil weg”, aldus Lagarde.


Pijlers


Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke pijlers onder het beleid van de NADO. “We hebben bijvoorbeeld met succes gelobbyd om het Duikbesluit opgeno- men te krijgen in het Arbo-omstandig- hedenbesluit. Verder is dankzij de inzet van de NADO ook het aantal duikers in een duikteam van twee naar drie bij wet geregeld”, meldt Carin Bot, die het se- cretariaat voert voor de NADO. Om lid te worden, moeten bedrijven lid zijn van de Kamer van Koophandel en voldoen aan de ISO 9001 en VCA. “Verder wei- geren we bedrijven die de wet- en regel- geving rond veiligheid overtreden.”


Oneerlijke concurrentie Niet elke duiker is gefocust op kwali- teit en veiligheid, stelt Lagarde. Zijn zorg geldt met name de zzp’ers. “Wil een zzp’er een duikbedrijf runnen, dan moet hij ondernemer zijn en vanwege de ei- sen aan veiligheid een gedragen organi-


“OPDRACHTGEVERS VRAGEN VAAK OF HET NIET MET EEN MANNETJE MINDER KAN”


satie achter zich hebben. Deze mensen profileren zich als duikbedrijf, maar hou- den zich niet aan wet- en regelgeving. Dat is niet goed voor het imago van de sector.” En het leidt tot oneerlijke con- currentie, zegt Maurice Krul, eigenaar van Duik- en Bergingsbedrijf W. Smit in de Waalhaven in Rotterdam. “Toen Rijkswaterstaat midden jaren 90 een certificaat verplicht stelde voor civiele onderwaterbouw, investeerden wij tien- duizenden guldens om zeventien man meer kennis te laten opdoen van onder- delen die onderwater gebruikt worden. Maar de klus ging naar iemand zonder die papieren met een lagere prijs.” Zijn bedrijf bestaat ruim zestig jaar en heeft 26 mensen in dienst, die alle voorko- mende werkzaamheden op en onder water uitvoeren. Zo herstelt en reno- veert W. Smit voor Rijkswaterstaat mo- menteel het remmingwerk van de punt- fuik op Texel.


Opdrachtgever eindverantwoordelijk


Opdrachtgevers kunnen een belangrijke rol spelen in het naleven van wet- en re-


Een duiker kan zichzelf niet aankleden, daarom moet een duikteam minimaal uit drie man bestaan


Discipline


Belangrijke voorwaarde voor veiligheid is een goede opleiding. Sinds 2012 is de duikopleiding vrij, daarvoor werd de civiele duiker opgeleid op de mili- taire duikschool in Hedel. “Die behoor- de tot de top 3 van de wereld, maar werd helaas gesloten. Nu werken we naar volle tevredenheid samen met een Noorse duikschool. Die levert zeer ge- disciplineerde duikers af. Dat is essen- tieel, want duiken in een team ís disci- pline”, stelt Lagarde. Ook Krul wijst op het belang van discipline. “Eerder werk- ten we alleen maar met militaire duikers. Ouderen runden het team en daar werd naar geluisterd. De nieuwe koptelefoon- generatie heeft toch een andere menta- liteit”, zegt hij. “De eerste vijf jaar geven we pas opgeleide duikers geen verant- woordelijkheid. Ze komen binnen als leerling en na een aantal jaar word je op basis van capaciteiten eerste duiker of duikleider. Daarnaast hebben we in- terne, sectorgerichte opleidingen, zoals lassen en uitvoeren van inspecties.”


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 49


gelgeving op het vlak van veiligheid, be- aamt Lagarde. “Rijkwaterstaat, gemeen- ten en waterschappen moeten niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Als opdrachtgever zijn zij eind- verantwoordelijk voor het werk van de hoofdaannemer en onderaannemers.” De praktijk is soms anders. “De wet schrijft voor dat een team minimaal drie duikers bevat: een duikleider, één dui- ker onder water en één standby. Ik krijg vaak de vraag of het niet met een man- netje minder kan. Dan leg ik uit dat dit noodzakelijk is voor het geval een dui- ker onder water vastzit en de duikploeg- leider de reserveduiker kan aankleden. Dat kun je namelijk niet zelf. Ook kun je niet in je eentje een duiker uit het water tillen, die weegt met pak ruim honderd kilo”, vertelt Manuel Langius, uitvoer- der duikwerken bij DISA International. Dit bedrijf is al elf jaar actief in de civiele sector en betrokken bij het project Open IJ in IJmuiden, waar gewerkt wordt aan de grootste zeesluis ter wereld.


Foto: Duik- en Bergingsbedrijf W. Smit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56