This page contains a Flash digital edition of a book.
 van A tot Z


Tunnels zijn onmisbaar in het Nederlandse wegennet. Veiligheid in de tunnels is de grootste prioriteit. De komst van de Landelij- ke Tunnelstandaard (LTS) benadrukt dit, door vast te leggen op welke wijze een aantoonbaar veilige, betrouwbare en werken- de (Rijks)tunnel dient te worden aangelegd, te worden gebruikt of te worden gerenoveerd. Verlichting speelt hierbij een belang- rijke rol. Dankzij de juiste verlichting kan een veilige en vlotte doorstroom worden gestimuleerd.


I


n de toekomst wordt een intelli- gente infrastructuur in het wegver- keer steeds belangrijker. Grote toe- names in de omvang van het verkeer in steeds complexere structuren vereisen slimme automatiseringsoplossingen. Weg-, trein- en ondergrondse tunnels spelen een cruciale rol bij de ontwik- keling van een effi ciënter en duurzamer mobiliteitssysteem. Stedelijke mobili- teit en veiligheid van de verkeersdeelne- mers staan daarbij centraal.


Systeemleverancier Maar wat houdt dit nu in? Wat is de juis- te, duurzame en veilige verlichting, wel-


38 Nr.4 - 2018 OTAR


ke factoren spelen hierbij een rol en hoe past men dit toe? “De rol van de verlich- tingsfabrikant heeft zich de afgelopen jaren op het gebied van tunnelverlich- ting enorm ontwikkeld”, aldus John van der Vlies, Key Account Manager Tunnel & Infra bij Schréder B.V. “Waar we ons in het verleden richtten op de produc- tie en verkoop van armaturen, proberen we tegenwoordig bij de start van de ten- derfase reeds deel uit te maken van het tenderteam. We nemen de verantwoor- delijkheid voor het ontwerp en juiste montage en IBS van de LFV verlichting. Hierdoor is onze rol als ‘systeemleve- rancier’ enorm veranderd.”


De manier waarop een tunnel wordt in- gericht hangt af van factoren als loca- tie, het ontwerp, de confi guratie en de systeemapparatuur. Om de uitdagin- gen te begrijpen, moeten veel vragen worden beantwoord. Wat zijn de be- hoeftes van de opdrachtgever? Om wat voor type tunnel gaat het? Gaat het om een korte tunnel in stedelijk gebied, of om een lange snelwegtunnel waar met hoge snelheden wordt gereden? En wat zijn de eisen in het bestek? Bovendien wegen factoren als onderhoud, installa- tie en instandhouding zwaar mee bij de keuze van de verlichting.


LFV-verlichting Tunnelverlichting moet altijd garande- ren dat de visuele waarneming van een bestuurder wordt gehandhaafd, zowel overdag als ‘s nachts, door overma- tige variaties in verlichtingsniveaus bij het betreden en verlaten van een tun- nel te voorkomen. Zodoende wordt de tunnel opgedeeld in verschillende zo- nes: toegangszone (zone 1 in de afbeel- ding), ingangszone (2), overgangszone (3), centrale zone (4), en uitgangszone (5). Het luminantieniveau wordt daarop aangepast. De luminantiemeter meet de helderheid die wordt geboden door natuurlijk licht in de toegangszone, zo- dat lichtniveaus kunnen worden aange-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56