This page contains a Flash digital edition of a book.
nagement is blijvend. Het operationeel management en het onderhoud zijn dan ook de aspecten waar hinderbeperking de grootste impact heeft. Door renova- tieopgaven zo veel mogelijk te integre- ren in het reguliere onderhoud, wil het COB-netwerk het aantal renovatiepro- jecten met tachtig procent laten dalen en onderbrengen in regulier onderhoud. Het tunnelprogramma zet in op meer monitoring en het ontwikkelen van ken- nis over de actuele staat van tunnels.


Palet aan oplossingen


Het beperken van hinder kan op ver- schillende manieren. Het gaat niet al- leen om slimmere en snellere bouwme- thoden die minder overlast veroorzaken, maar ook om oplossingen op het ge- bied van wet- en regelgeving die zorgen voor snellere procedures en besluitvor- ming. Andere opties zijn het werken met simulatiemodellen, het benutten van de kracht van computers om alle opties door te rekenen en ontwerpen te opti- maliseren, en het vroegtijdig testen van installaties en de bediening daarvan. Die overwegingen komen terug in de vier ontwikkellijnen van het tunnelprogram- ma: Civiel anders (ver)bouwen, Digitale tunneltweeling, Tunnel waardevol in zijn omgeving en Adaptieve installaties. De eerste twee ontwikkellijnen leveren nu


RENOVATIEPROJECTEN DOOR INTEGRATIE IN REGULIER ONDERHOUD


al een bijdrage aan een aanpak die leidt tot het verminderen van hinder.


TWIN-16


Nog geen jaar nadat de digitale tun- neltweeling als ontwikkellijn in het tun- nelprogramma werd opgenomen, is de eerste integrale tunneltweeling in ont- wikkeling. Het consortium De Groene Boog (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI), aannemer van de tunnel die de snelwegen A13 en A16 moet verbinden, gaat een volledige digitale tweeling van de tunnel ontwik- kelen. Elementen van een tunneltwee- ling – bijvoorbeeld een virtuele omge- ving voor opleiden, trainen, oefenen (OTO) – bestonden al. Het is echter voor het eerst dat een tunneltweeling wordt ontwikkeld voor de gehele levenscyclus van de nieuw aan te leggen tunnel.


De tunneltweeling voor de A16, TWIN- 16, is van meet af aan belangrijk als communicatie- en ontwerptool. Hiermee is het mogelijk om management, tunnel- beheerders en verkeersleiding in een


Minder hinder, meer waarde Minder hinder is niet het enige doel van het tunnelprogramma. Adaptiviteit is het inte- grale hoofddoel. De onvoorspelbaarheid en snelheid van maatschappelijke en technolo- gische ontwikkelingen vragen om een adaptieve houding (als competentie), een adaptief proces (als werkwijze) en adap- tieve oplossingen/producten (als resultaat). Daarnaast liggen er voor Nederland kansen in het toevoegen van waarde aan tunnels door goed te kijken naar de functies van de tunnel en de (mogelijke) baten. Meer waarde is daarom het derde doel van het tunnelprogramma.


COB-NETWERK: 80% REDUCTIE VAN


Tunneloverzicht Om de urgentie van het tunnelprogramma zichtbaar te maken, heeft het COB Nederlandse tunnels in kaart gebracht op een website (www.cob.nl/tunneloverzicht). Momenteel bevat het overzicht 72 tunnels. Via de filters kunt u de tunnels selecteren die de komende tien jaar in aanbouw zijn of gerenoveerd moeten worden. Dan komt u uit op 29 projecten! Om de opgaven slim en efficiënt aan te pakken, is het daarom zaak dat de tunnelsector de krachten bundelt.


vroeg stadium te betrekken en hun zeer relevante praktijkervaring te laten landen in het definitieve ontwerp. Het bevoegd gezag, veiligheidsbeambten en hulp- diensten kunnen in de virtuele omgeving al ervaring opdoen en zich op de toe- komstige praktijk voorbereiden. De toe- voeging van gamingfunctionaliteit aan TWIN-16 maakt het mogelijk op allerlei terreinen realistische testen uit te voeren en op te leiden, te trainen en te oefenen voordat de tunnel beschikbaar is. Over- all leidt de tunneltweelingaanpak tot een grotere mate van voorspelbaarheid. Niet alleen ten aanzien van het dagelijks ge- bruik, maar ook ten aanzien van beheer en onderhoud en de afhandeling van calamiteiten. Het resultaat van een tun- neltweeling is een tunnel als object in zijn omgeving, veilig, met een minimum aan hinder gedurende de hele levenscy- clus, en aanpasbaar als die omgeving om andere functionaliteit vraagt.


Modulair renoveren Ook modulair renoveren moet tot min- der hinder leiden. Het COB-netwerk wil vanuit het tunnelprogramma samen met opdrachtgevers en opdrachtne- mers werken aan een blauwdruk of af- wegingskader voor scenario’s van tun- nelrenovaties. De Heinenoordtunnel in


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56