This page contains a Flash digital edition of a book.
renoveren of vervangen de hydraulische en werktuigbouwkundige installaties en voeren civiele en waterbouwkundige werkzaamheden uit.”


Gedegen risicodossier en hinderplan De werkzaamheden vinden plaats tus- sen 2018 en 2023. Jansen: “In 2016 hebben we inspecties uitgevoerd en de scope van de opdracht bepaald, waar- na we in mei 2017 een marktconsulta- tie hebben georganiseerd. In november begon het aanbestedingstraject. Ze- ven partijen schreven in. De combina- tie Croonwolter&dros (CWD) en Hollan- dia Services heeft deze gewonnen. Ze behaalden een hoge EMVI-score, mede dankzij een gedegen risicodossier en hinderplan. Ook presenteerden ze een goed team. Op deze drie onderdelen was een fi ctieve aftrek van 19,5 miljoen euro te verdienen, op een totale con- tractwaarde van 50 miljoen.” Er is geko- zen voor een UAV-GC-contract om de expertise van de marktpartijen optimaal te benutten. Nauwe samenwerking met de Provincie zorgt ervoor dat de daar aanwezige kennis en kunde optimaal benut en geborgd wordt.


10 Gouden Maatregelen Projectmanager René Esser van CWD begrijpt heel goed dat de Provincie streeft naar minimale hinder voor weg- en waterverkeer. “In ons hinderplan hebben we daarom ‘10 Gouden Maatre- gelen’ opgenomen. Zo bouwen we niet


IN FLEVOLAND GAAT HET OM MINDER GROTE, MAAR VEEL MÉÉR OBJECTEN, MET EEN HELE GROTE RENOVATIECOMPONENT


René Esser


om tussen april en oktober, omdat het dan erg druk is met (vaar)recreatie. Ook garanderen we dat iedere locatie altijd bereikbaar is voor de scheepvaart, door slechts aan één object per polder te


werken. Lokaal verkeer en hulpdiensten helpen we door de inzet van tijdelijke oeververbindingen. Dankzij een online werk-meldsysteem weten onze stake- holders en nevenaannemers altijd welk werk we op welk moment uitvoeren. We introduceren een Bouw-app met detail- informatie over renovatiewerkzaamhe- den voor bewoners en bedrijven.”


Meest storingsgevoelige object eerst


Bart Jansen


Ook aan het risicoplan is veel aandacht besteed. “We beginnen bij de Urker- sluis, die met honderd storingen per jaar het meest storingsgevoelige ob- ject is. Zo dekken we het grootste tech- nische risico als eerste af. Ook renove- ren we de centrale bedienkamer op het Provinciehuis in vier fasen, elke win- ter één werkeiland. Daardoor is er altijd voldoende bediencapaciteit beschik- baar.” Ook aan cyber security besteedt de combinatie aandacht. “We voeren per direct een scan uit om de risico’s in kaart te brengen en waar nodig vroegtij- dig maatregelen te treffen.” Een dubbe- le waterkering bij de sluizen zorgt ervoor dat er ook in het stormseizoen geen ri- sico’s zijn op overstroming.


Grote renovatiecomponent CWD en Hollandia werken al sinds 2013 samen bij het onderhoud en de reno- vatie van grote kunstwerken van Rijks-


42 Nr.4 - 2018 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56