This page contains a Flash digital edition of a book.
Sluis Eefde rijksmonument (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) * De architectuurhistorische waarde als goed bewaard voorbeeld van functionele betonarchitec- tuur met hoogwaardige esthetische kwaliteiten zoals onder andere zichtbaar in de goede verhou- dingen en de zorgvuldige plaatsing van raampartijen. * Sluishoofden en schutkolk hebben stedebouwkundige waarde als essentieel onderdeel van de aanleg van de Twentekanalen. Genoemde onderdelen hebben ensemblewaarde met de overige onderdelen van het sluizencomplex. * Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de grootschalige aanleg van de Twentekanalen tussen 1930 en 1936 en de hiermee samenhangende ruimtelijke en industriële ontwikkeling van landschap en omgeving. De sluishoofden vervullen bovendien door hoogte en kleurgebruik een beeldbepalende rol in het aanzicht van de omgeving van Eefde.


Planning 2009 Start planuitwerking uitbreiding Sluis Eefde 2016 Aannemerscombinatie Lock to Twente definitief gegund 2017 Voorbereidende werkzaamheden aannemer en inrichting bouwterrein 2018 Start bouw 2de sluiskolk en verleggen waterkeringen 2019 Afbouw 2de sluiskolk en herinrichting landschap en Kapperallee 2020 Groot onderhoud huidige sluiskolk 2020 Project gereed


Animatie uitbreiding Sluis Eefde


gen in een tot nu toe succesvol project”. Het omgevingsmanagement gebeurt in goede onderlinge samenwerking tus- sen L2T en RWS. In hoofdlijnen verzorgt RWS de publiekscommunicatie en L2T de bewonerscommunicatie. Sjoerd Op- dam: “de bewoners in deze streek zijn heel gemoedelijk, de sluis is onderdeel van de gemeenschap van Eefde en de uitbreiding wordt met veel interesse ge- volgd. Wij hebben daar weer op geanti- cipeerd door een uitkijkpunt in te rich- ten, spreekuren in te stellen met een hapje en een drankje en goed en pro- actief de bewoners te informeren.” Mark de Koning: “Er is een bouwapp ontwik- keld onder de naam L2T, waardoor je de bouw op de voet kunt volgen”. Ernst Rijsdijk: ”Het motto van het gezamenlijk Omgevingsmanagement is ‘Verrassings- vrij’. Dat betekent: niet iedereen hoeft het met ons eens te zijn, maar mensen mogen beslist niet worden verrast. Het denken in andermans belang, of dat nu een bewoner, een gemeente of een be- drijf is, is het belangrijkste om tot een constructieve relatie te komen.”


Onderscheidend door Kennis en Kunde


Hollandia Infra is een autoriteit in het ontwerpen, fabriceren, monteren én in bedrijf stellen van complexe staal- & (water)bouwkundige werken zoals bijvoorbeeld:


• Ipswich Barrier (UK) • Boston Barrier (UK) • Zeesluis IJmuiden • Zeesluis Terneuzen • Nieuwe sluizen in de IJsseldelta • Schutsluis in Eefde • Radartoren Maasvlakte II • Spoorbrug Theemswegtracé


Wij zijn gedreven om het beste uit onszelf en uit ons staal te halen!


www.hollandiainfra.nl Nr.4 - 2018 OTAR


Adv_Infra_OTAR_1/2pag_DEF.indd 1 15-06-18 17:51 O Nr.4 - 2018TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56