This page contains a Flash digital edition of a book.
V


altuuston uudet jäsenet lähtivät joukolla mukaan. Kokouksessa oli sellaista hen- keä, että nyt niitä toivomiani aloitteita al- kaa tulla”, valtuuskunnan puheenjohtaja Esa Kiiskinen arvioi. Jäsenistöä kalvaa huoli pk-yritys-


ten jalkoihin jäämisestä niin poliittisissa päätöksissä kuin kuntapalveluiden järjestämisessäkin. Pk-yritys- ten painoarvon nousu näyttää vieläkin jääneen päät- täjiltä huomaamatta, vaikka työllisyyden kasvu lepää ainoastaan pk-yritysten varassa. ”Vuosina 2001 – 2010 uusista työpaikoista täydet sa-


ta prosenttia syntyi nettomääräisesti pk-yrityksiin. Tuona ajanjaksona niihin perustettiin runsaat 77 000 uutta työpaikkaa, kun samaan aikaan suurista yrityk- sistä katosi vajaat 300 työpaikkaa”, PK-johtaja Pentti Mäkinen kertoi. Viestiminen yrittäjyyspolitiikan merkityksestä ko-


rostuukin EK:n pk-edunvalvonnassa tänä kuntavaa- livuonna. Listalla on suuri joukko toimenpide-ehdo- tuksia yrittäjyyteen kannustavasta verotuksesta yri- tysten hallinnollisen taakan keventämiseen ja hyvän yritysilmaston luo- miseen. ”Maailmalla käy-


gallup


Terveisiä hallitukselle! Prima kysyi yrittäjiltä, mitä he odottavat hallituksen kehysriiheltä.


Kauppaneuvos Heimo J. Aho,


SKS Group Oy Nyt tarvitaan järkevää säästämistä, mutta ei sellaista, joka haittaa talou- den kiertokulkua. Kunnallista virka- koneistoa on katsottava hallinnon te- hostamisen kannalta. Tämä ei liity vain kuntaliittymiin, vaan toimintojen tar- koituksenmukaiseen järjestämiseen. Yritysten kasvu on ykkösasia. Tarvitaan yrityksiä tukevia, mahdollisimman hy- viä veroratkaisuja. Nyt niitä ei ole ai- nakaan vielä ollut hallitusohjelmassa, siellä on lähinnä hidasteita. Yritysvero- tuksen ja pääomaverotuksen tasapai- no on tärkeää.


Toimitusjohtaja Kristiina


tetty slogan think small first, pk-yri- tysten ajattelemi- nen, unohtuu meillä usein sekä kunnilta että valtiolta. Kuten syksyn yrittäjyysil- mastokysely osoitti, kunnat tahtovat unohtaa toiminnassaan valtaosan yrityksistä. Isoja ja kasvuvaiheen yrityksiä muiste- taan, mutta tälle suurimmalle joukolle löytyy liian vähän kiinnostusta”, Mäkinen sanoi.


Tähtäimessä tehokas julkinen sektori


Pk-yritykset eivät vieläkään pääse kilpailemaan ta- saveroisesti julkisien palveluiden järjestämisestä tai hankinnoista. Kun hankintalakia ja EU:n hankinta- direktiiviä uudistetaan, EK:n tavoitteena on, että pk- yritykset pääsisivät mahdollisimman laajasti mu- kaan julkisiin hankintoihin. Mäkinen toivoi päät- täjien ymmärtävän, ettei tässä tavoitella pelkästään tukea yritystoiminnalle. ”Sitä kautta luodaan aitoa kilpailua ja mahdollisuu-


det monipuoliseen palvelutuotantoon. Tähtäimessä on kaikin tavoin tehokkaampi julkinen sektori.” Yrittäjävaltuuskunnan työskentely positiivisen


asenteen luomiseksi yrittäjyyttä ja omistajuutta koh- taan jatkuu tänäkin vuonna. Tuoreet tutkimukset ker- tovat, että asenneilmasto yrittäjyyttä kohtaan on ke-


›› 2/2012 57


Asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan.


Wessman, Plastep Oy Työmatkojen verovähennysoikeuteen ei saa puuttua. Koko Suomihan on pi- dettävä asuttuna, ja ihmisten voitava käydä töissä isojen asutusalueiden ul- kopuoleltakin. Tämä esitys tulisi leik- kaamaan työssäkäyntimahdollisuuksia. Suomi on suuri maa, ja etäisyydet ovat pitkät. Se pitää muistaa.


Hallituksen puheenjohtaja Seppo Saarelainen,


Betonimestarit Oy Työelämän muutokset on huomioita- va. Sekä Ruotsi että Saksa ovat men- neet työelämän joustoissa eteenpäin, eikä kulurakenne ole noussut siten kuin Suomessa. Meillä esimerkiksi lait- tomat lakot aiheuttavat epävarmuut- ta yrittäjille. Työkyvyttömyyseläkkeel- le jää erittäin paljon porukkaa. Pitäisi katsoa määrävälein, onko työkyky pa- rantunut siten, että ihminen voisi jol- lain tavalla työskennellä. Itsekin olen palannut sairastamisen jälkeen työhön.


Toimitusjohtaja Eija Karivaara,


Spira Oy Hengityshoitokeskus Kuntalain uudistaminen on yrityksille tärkeä asia. Suomi tarvitsee yrittäjä- myönteisiä kuntia, joilla on valmiudet järjestää erilaisia palveluja ja tarjota niitä asukkailleen. Kannuste pitäisi ol- la mukana niin, että pk-yrityksillä olisi paremmat edellytykset tarjota palvelu- jaan. Siihen liittyvät tietenkin verotus ja muutkin sentyyppiset kysymykset.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68