This page contains a Flash digital edition of a book.
TÄTÄ mieltä


Rio+20-konferenssi: sanoista tekoihin


YK:N kestävän kehityksen konferenssi järjestetään Rio de Janeirossa Brasiliassa kesäkuussa. Rio+20-nimellä kulkeva kokous on jatkoa vuonna 1992 järjestetylle YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssille. Riossa haetaan ratkaisuja laajoihin yhteiskunnalli-


siin, taloudellisiin ja ympäristökysymyksiin. Uhkana on, että Riosta tulee pelkkä toiveiden tynnyri: lopputulok- sena syntyy juhlavia julistuksia, mutta vähän konkreet- tisia ehdotuksia ja toimenpiteitä. Katseet on suunnattava yrityksiin, kun halutaan


päästä sanoista tekoihin. Yritykset kehittävät käytän- nön ratkaisuja esimer- kiksi puhtaan veden, energian tai ruuan saa- tavuuteen. Samalla voi- daan aikaansaada yh- teiskunnallisia pa ran nuk- sia, esimerkiksi ko hentaa naisten asemaa tai ih- misten ter veyttä. Yrittä- jyys parantaa työllisyyt- tä, ja talou dellisesti kan- nattava ja vastuullinen liike toiminta luo hyvin- vointia. Yritykset eivät pysty


Asiantuntija TUULI MÄKELÄ


ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO


yksin ratkomaan valtavia haasteita. Jotta kestävän kehityksen ratkaisut tu- lisivat laajalti käyttöön, tarvitaan avoimia ja tehokkaasti toimivia markkinoi- ta. Kansainvälisillä markkinoilla pitää olla tasapuoliset pelisäännöt kilpailuvääristymien välttämiseksi. Myös investointien vauhdittamiseksi tarvitaan pit-


”Katseet on suunnattava yrityksiin, kun halutaan käytännön ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.”


käjänteistä, vakaata ja ennakoitavaa politiikkaa. Tutki- mukseen ja kehitykseen täytyy panostaa niin teknolo- gioiden, palvelukonseptien kuin liiketoimintamallien osalta. Tässäkin on syytä vahvistaa kansainvälisiä ver- kostoja ja kumppanuuksia. Mitä tämä tarkoittaa Rion osalta? Yrityksille pitää


antaa mahdollisuuksia toimia konkreettisesti sekä kuunnella ja hyödyntää niiden kokemuksia. Ongelmien tunnistaminen on tärkeää, mutta vielä


tärkeämpää on löytää ratkaisuja. Yritykset kehittävät niitä jatkuvasti, pystyvätkö virkamiehet ja poliitikot samaan? ■


Kuva: Marjut Hentunen


2/2012


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68