This page contains a Flash digital edition of a book.
kommentti Rahoituksen


saatavuus kiristyy SUOMEN Pankin johtokunnan varapuheen- johtaja Pentti Hakkarainen katsoo, että yri- tysten on Suomessakin varauduttava rahoi- tusolojen vaikeutumiseen. ”Euroopassa tehdyt selvitykset osoitta-


vat, että yritysten rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat kiristyneet. Taustalla on val- tioiden velkakriisi ja finanssikriisi, jotka li- säsivät epävarmuutta markkinoilla. Sijoit- tajien luottamus niin valtioiden kuin pank- kien velkapapereihin heikkeni. Tämä on vaikeuttanut pankkien varainhankintaa merkittävällä tavalla.” Pankkeja koskevat sääntelyuudistukset


ovat Hakkaraisen mukaan osaltaan vai- kuttaneet lainaehtojen kiristymiseen, eh- kä kuitenkin vähemmän kuin pelättiin. ”Uusien säädöksien rasitusta lieventä-


vät asteittainen käyttöönotto ja pitkät siirtymäajat.” Suomessa toimivien pankkien yritys-


lainat ovat kasvaneet, kun muualla euro- alueella luotonanto on lähes pysähtynyt. ”Suomessakin on varauduttava rahoi-


tusolojen heikentymiseen, kun kansain- väliset pankit ovat viime aikoina keskitty- neet aiempaa enemmän omalle kotimark- kinalleen ja pienentäneet toimintojaan ulkomailla. Suomalaiset yritykset kään- tyvät enenevästi kotimaisten rahoittaji- en puoleen.” Yrityssektorilla on lainaa noin 110 mil-


jardia euroa, josta Suomessa toimivien pankkien lainaamaa on noin 50 miljardia. Ulkomailta otettuja pankki- ja joukkovel- kakirjalainoja on noin 35 miljardia euroa. ”Tilastot eivät meillä kerro luottolamas-


ta. Tähän uhkaan on kuitenkin kiinnitettä- vä huomiota ja huolehdittava käytettävis- sä olevin keinoin, ettei talouskasvua tu- kahduttava rahoitusolojen kiristyminen pääse toteutumaan.


Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja, varatuomari Pentti Hakkarainen on toiminut sekä teolli- suuden että pankkien palveluksessa, muun muassa Outokum- mun rahoitusjohta- jana, Osuuspankkien keskuspankin toimi- tusjohtajana, Postipankin toimitusjohtajana ja Leonia-konsernin konsernijohtajana sekä Sampo-konsernin varatoimitusjohtajana.


Suomen on huolehdittava siitä, että vaikutusarviointi tehdään huolelli- sesti, ennen kuin finanssialan uusi sääntely astuu voimaan, Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan sanoo.


kingin puolelle. Tähänkö regulaa- tio johtaa?”


Kiire kostautuu


Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin toimissa on paljon muutakin, joka voi kääntyä alku- peräistä tavoitetta vastaan. ”Kova kiire sääntelyn valmiste-


lussa ja käyttöönotossa kostautuu. Kukaan ei tiedä yhteisvaikutuk- sia. Relevantti kysymys on, miksi pankki lisäisi omaa pääomaa, kun odotukset, joiden varaan liiketoi- mintaa voidaan rakentaa, ovat epävarmalla pohjalla.” ”Tilanne, jossa EKP on antanut


kolmen vuoden rahaa yhden pro- sentin korolla, ei ole pitkän pääl- le luonteva. Emme voi luottaa sii- hen, että pitkien velkapapereiden markkina alkaa nopeasti toimia normaalisti. Yhtenä ongelmana on, että uusilla likviditeettivaati- muksilla voi olla kielteisiä vaiku- tuksia valtioiden liikkeelle laske- mien papereiden kaupankäyntiin.”


22 2/2012 Suomen on pyrittävä kaikin


keinoin siihen, että uusi regulaa- tio otetaan käyttöön portaittain pitkän ajan kuluessa vasta sitten, kun kokonaisvaikutukset on kun- nolla arvioitu. ”Nyt pitää hidastaa tahtia ja


varata aikaa vaikutusarvioinnille myös kansallisella tasolla, koska talouden rakenne ja yritysrahoi- tuksen kokonaisuus vaihtelevat maittain. Suomessa yhteisvaiku- tusten merkitys korostuu, kos- ka rahoitus on pankkikeskeistä ja vienti herkkää talouden ja rahoi- tuksen muutoksille.” ”Euroalueen vakaus on sinänsä


hyvä tavoite. On epävarmaa, kuin- ka paljon pankkien vakavaraisuus- vaatimukset lisäävät euroalueen vakautta, mutta pidän ilmeisenä, että ne vähentävät investointeja ja hidastavat talouskasvua. Tämä on sikäli nurinkurista, että valtioiden velkaongelman ratkaisemiseksi tarvitaan ennen kaikkea pääomaa, investointeja ja kasvua.” ■


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68