search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


Von Martels wil opheldering over oorzaak stremming sluis Delden


DEN HAAG Tweede Kamerlid Von Martels (CDA) heeſt woensdag 15 augustus naar aanleiding van de stremming van sluis Delden op het Twentekanaal vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.


Vanwege de vakantieperiode zit Rijkswaterstaat krap qua personeel. Het was de bedoeling dat de sluis in het weekend ge- woon zou schutten, maar helaas moest deze tussen 17.00 en 8.00 uur toch gesloten wor- den vanwege ziekte. Rijkswaterstaat spreekt van overmacht en zegt er alles aan te doen om de bezetting rond te krijgen. Het perso- neel dat niet op vakantie of ziek is, draait overuren of wordt ingezet om het water te peilen vanwege de droogte.


Vragen Von Martels wil van de minister weten of de berichtgeving klopt dat sluis Delden is gesloten vanwege het feit dat er te weinig


personeel beschikbaar is door de vakantie- periode en door ziekte. En of de minister van mening is dat er een juiste afweging van be- langen is gemaakt. ‘Is bijvoorbeeld bij het nemen van het besluit ook voldoende mee- gewogen dat de (financiële) belangen van de binnenvaartschippers en bedrijven die af- hankelijk zijn van de binnenvaart groot zijn?’ Het Kamerlid voegt hier nog aan toe: ‘Terwijl de schepen door de lage waterstand onge- veer de helſt van de capaciteit kunnen laden - en dus vaker moeten varen - hetgeen in- houdt dat er juist meer scheepvaartbewegin- gen zijn, waardoor de sluis juist vaker open zou moeten’.


Von Martels wil ook meer duidelijkheid over de woorden van de woordvoerder van Rijkswaterstaat dat ‘Het even niet anders kan’. Hij is benieuwd of de minister de conclu- sie deelt dat ‘er gewoon te veel sluiswachters zijn wegbezuinigd’ en dat er ‘ook nog eens fi- les op het Twentekanaal zullen ontstaan van schepen die moeten wachten’. Daarnaast wil het Kamerlid weten of de minister bekend is met het personeelstekort en de gevolgen daarvan. En welke stappen de minister sinds- dien ondernemen heeſt om aan dat tekort of de gevolgen een einde te maken.


De CDA’er vraagt tevens of Rijkswaterstaat vooraf contact heeſt gehad met de binnen- vaartschippers en bedrijven die afhankelijk zijn van het vervoer over water en of betrok- kenen in de gelegenheid zijn gesteld om hun bevindingen kenbaar te maken.


Maurits Von Martels.


Von Martels wil ook antwoord van de minis- ter op de vraag of er nog andere sluizen in Nederland gestremd geweest zijn vanwe- ge een tekort aan personele capaciteit bij Rijkswaterstaat. En of de minister de komen- de periode nog dergelijke stremmingen ver- wacht. Met het oog hierop wil het Kamerlid ook weten of het personeel dat de sluizen be- dient uitwisselbaar is met medewerkers die sluizen bedienen elders in het land.


7 MARK VAN DIJK Poephappen


Openwaterzwemmer Maarten van der We- ijden heeſt het afgelopen weekend het groot- ste deel van de route van de Elfstedentocht met zijn halve borstcrawl afgelegd, om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Petje af, want hij voltooide deze zwemtocht van bijna tweehonderd kilometer in slechts drie dagen en twee nachten – bijna. Door ziekte moest hij na 163 kilometer echter stoppen.


Dorpsbewoners langs de zwemtocht liepen massaal uit, om hem langs de waterkant aan te moedigen. Of er werd vuurwerk afgestoken en in sommige dorpjes speelde er een blaaskapel. Boeren schenen met de koplampen van hun trekkers over het water om het de zwemmer ’s nachts wat makkelij- ker te maken. Overal waar Van der Weijden passeerde, kreeg hij een warm welkom - ook al was het middenin de nacht. Zo’n vip- behandeling is de binnenvaart over die- zelfde wateren nog nooit ten deel gevallen, trouwens.


Maar goed: de talrijke sponsorzwemmers die hem in het water wilden begeleiden, kregen vooraf wel het dringend advies het vaarwa- ter niet in te gaan, vanwege het voorkomen van de e-coli bacterie (escherichia coli). De regenval na een lange periode van droogte had veel vuil, vogelpoep en hondenstront in oppervlaktewater gespoeld. Ook was er de laatste dagen minder zonlicht, waardoor bacteriën langer in het water konden over- leven. De veelbeschreven poepbacterie in het oppervlaktewater deerde de olympisch kampioen van 2008 zelf aanvankelijk niet.


Maarten zette zijn zegetocht in de vervui- ling gewoon door, met start en bijna-finish in Leeuwarden - ondanks dat het ook hem werd afgeraden. Daarmee heeſt ras-overle- ver Van der Weijden een nieuwe trend gezet en wellicht ook een nieuwe folklore: poep- happen in plaats van koekhappen. Ondanks zijn vechtersmentaliteit is deze kampioen achteraf toch ook gewoon een mens geble- ken, maar wel een héél bijzondere.


volg ons op @scheepvaartkrnt


Vlaamse schippers voelen zich voor de gek gehouden met subsidiëring hermotorisering


BRUSSEL Het ruim tweeënhalf jaar geleden door de Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts in het vooruitzicht gestelde pro- gramma voor de toekenning van subsidies voor hermotorisering in de Vlaamse binnen- vaart, komt maar niet van de grond. De bin- nenvaartorganisaties in Vlaanderen spra- ken eerder van een complete flop en daarin is medio augustus 2018 nog geen verande- ring gekomen. De binnenvaart voelt zich voor de gek gehouden door de overheid. Van enige communicatie van die kant is geen sprake. Toch deed de Vlaamse overheid in januari van dit jaar de toezegging in febru- ari met concrete maatregelen te zullen ko- men voor een aanpassing van het haperende subsidieprogramma.


JAN SCHILS


De kern van het probleem is blijkbaar dat de Vlaamse overheid (De Vlaamse Waterweg) nog altijd niet weet welk soort motoren in aanmer- king komen voor subsidiering, die 50.000 euro per schip bedraagt. Van veel kleinere sche- pen voldoen de motoren echter niet aan de vereiste CCR2-norm. CCR2-motoren veroorza- ken minder uitstoot van N0x (stikstofoxide) en PM10 (fijnstof), zo staat in een studie van de CCR. Scheepseigenaren die inmiddels de over- stap maakten van een conventionele motor


naar zo’n schonere motor, ervaren echter dat hun brandstofverbruik stijgt. Gemiddeld is sprake van circa 10 procent. Dat betekent een forse extra kostenpost.


Een ander nadeel is dat het milieuvoordeel er feitelijk lager door uitpakt, aldus de studie. Het hogere gasolieverbruik is volgens de stu- die eenvoudig te verklaren. De motorconfi- guratie is wezenlijk anders en het inspuitmo- ment is gewijzigd. Om de volgende reden: NOx kan worden teruggedrongen door meer diesel in te spuiten. Na de hoofdinspuiting vindt in de CCR2-motor nog een kleine na- inspuiting plaats om de verbrande gassen nog beter te kunnen verbranden. Aan dat hogere brandstofverbruik lijkt met de motor zelf nog niets te doen. Een alternatief is voorlopig al- leen voorhanden in de vorm van een nabe- handeling. Het meest gebruikte systeem is de selectieve katalytische reductie. Zo’n SCR- katalysator kan tot 80 procent van de scha- delijke uitstoot reduceren. Daarmee kan dan alsnog aan de CCR-norm worden voldaan. Een dergelijk nabehandelingssysteem bete- kent voor de schippers echter nog eens extra kosten, die de meesten van hen niet kunnen opbrengen.


Niet doordacht Het subsidieprogramma dat kennelijk totaal


niet doordacht was en waarop het dus nog steeds wachten is, werd destijds gelanceerd om erover te waken dat de binnenvaart zijn voorsprong inzake milieuvriendelijkheid kan bewaren. Het was De Vlaamse Waterweg nv, die op verzoek van minister Weyts, de steun- maatregelen uitwerkte, die de vergroening van kleine binnenvaartschepen moet stimu- leren. Om in aanmerking te komen voor steun moest aan de nodige bureaucratische romp- slomp worden voldaan: binnenvaartonder- nemer zijn; het desbetreffende schip moet beroepsmatig worden gebruikt; het schip moet geschikt zijn voor het varen op waterwe- gen kleiner dan CEMT klasse IV; en het schip heeſt geen steun genoten onder het impuls- programma emissiearme motoren van De Vlaamse Waterweg nv.


De subsidie kon aangevraagd worden voor de hermotorisering van het binnenvaartschip. Hieronder wordt verstaan: de aankoop van de nieuwe motor en de plaatsingskosten van de nieuwe motor. De nieuwe motor behoort tot de vaste structuur en/of vaste uitrusting van het motorschip en verbetert de ecologische prestaties. De Vlaamse Waterweg nv is be- reid om 50 procent van de totale investerings- kost te subsidiëren. Deze steun kan maximaal oplopen tot 50.000 euro per schip. De steun wordt enkel uitbetaald na het voorleggen


van de betaalde facturen. Enkel de investe- ringskosten, voor zover de uitgaven verwor- ven zijn tegen marktvoorwaarden van derden waarin de aanvrager geen directe of zijde- lingse zeggenschap uitoefent, komen in aan- merking voor de subsidie. De steunmaatregel valt onder de de-minimisregelgeving van de Europese Unie. Elke begunstigde kan volgens de de-minimisregelgeving van de Europese Commissie maximaal 200.000 euro over een periode van 3 jaar ontvangen.


Sceptisch


De inschrijvingsperiode voor deze steunmaat- regel is echter afgelopen op 30 september 2017 zonder dat er nadien al concreet sub- sidie werd uitbetaald. De Vlaamse schippers staan intussen zeer sceptisch tegenover de aangekondigde maar nooit uitgevoerde sub- sidiemaatregel. Verschillende Vlaamse schip- pers zijn al naar Wallonië uitgeweken omdat zij de situatie in Vlaanderen met zijn vele loze beloſten van de overheid en het gebrek aan daden meer dan beu zijn. In Wallonië verloopt volgens hen alles veel soepeler en vooral ge- makkelijker. Daar neemt de overheid voor de aanschaf van een nieuwe scheepsmotor 28 procent van de factuur voor haar rekening. Ook de scheepsinspecties zijn er veel mense- lijker, terwijl die in Vlaanderen vaak in peste- rijen en muggenziſterij ontaarden.


AVERECHTS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34