search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


21


25


UITJES


29


17


IKUSASA ZOEKT SPONSOREN


WMI HOUDT HAVENS OP DE KAART


ERKENNING SYSTEEMVAART ALS PLOEGENARBEID BIEDT STEVIGE IMPULS Lastenverlaging voor de Belgische binnenvaart


ANTWERPEN De sociale partners in het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart zijn blij dat op hun voorstel de regering-Michel en minister van Werk Kris Peeters, de systeem- vaart als ploegenarbeid hebben erkend.


De Belgische binnenvaart had de laatste jaren heel veel te lijden onder de hevige concurren- tie, voornamelijk vanuit buitenlandse rederij- en. Een belangrijk punt voor werkgevers was daarbij dat de loonlasten te zwaar doorwogen en de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartondernemingen benadeelde. Een studie van Deloitte becijferde zelfs dat deze lasten 25 procent hoger waren in vergelijking met rechtstreekse buurlanden. De impact van deze kosten liet zich ook gewaar worden in het gebrek aan het aanwerven van nieuw Belgisch personeel. Jongeren werden uit de markt geprijsd.


Oplossing Om zowel de nadelige concurrentiepositie van de Belgische werkgevers weg te werken,


de uitvlagging van grotere rederijen tegen te gaan alsook om jonge werknemers volop toe- komstkansen te bieden in de sector werkten de sociale partners een oplossing uit. Een af- vaardiging van het Fonds voor de Rijn- en bin- nenscheepvaart trok naar het kabinet Peeters met de vraag om ook de systeemvaart als ploegenarbeid te erkennen.


Goedkeuring Minister Peeters legde deze vraag neer op de regeringstafel en de regering-Michel keurde in het zomerakkoord van 27 juli de maatregel goed. Door deze erkenning zullen Belgische binnenvaartondernemingen een korting krij- gen van 22,8 procent via de bedrijfsvoorhef- fing op de lonen die zij aan de fiscus moeten doorstorten.


Aantrekkelijker Dankzij deze erkenning zal systeemvaart als werkregime veel aantrekkelijker worden en er wordt gehoopt dat heel wat bedrijven zullen overstappen naar dit systeem. In dit


week-op-week-af systeem ligt de verloning voor werknemers hoger dan in de klassieke binnenvaart, (inclusief een vaste ploegenpre- mie), wordt er veel meer rekening gehouden met de werkelijk gepresteerde uren (11 uur per dag betaald) en wordt het sociale leven van de werknemers veel meer gerespecteerd (26 weken werken/26 weken thuis).


Herinvlagging Het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart rekent erop dat tal van Belgische rederijen een herinvlagging zullen overwegen omdat de loonhandicap nu is weggewerkt. Met een ver- algemeende toepassing van dit werkregime, hoopt het Fonds ook dat het beroep bij jonge- ren aantrekkelijker zal worden.


Banen Het Federaal Planbureau voorspelt dat de Belgische binnenvaart tegen 2030 met onge- veer 40 procent zal toenemen, hetgeen on- geveer 1500 extra jobs zou moeten opleve- ren. Naast deze groeispurt weet het Fonds


dat tegen 2030 1500 varende werknemers na- tuurlijk zullen afvloeien en dus zullen moeten worden vervangen. In totaal 3000 nieuwe jobs volgens diezelfde schatting van het Federaal Planbureau.


Transitie


Belgische werkgevers- en werknemersor- ganisaties slaan dan ook de handen in el- kaar om deze transitie voor te bereiden. “Niets te vroeg”, volgens Jacques Kerkhof, voorzitter van het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart: “Nu al dreigt er een te- kort aan goed geschoold personeel, met het fonds werken wij hard aan een reeks maatre- gelen om de binnenvaartsector alle kansen te geven.


We hopen van harte dat alle overheden ons daarin gaan ondersteunen. Deze erkenning is al een belangrijke stap voorwaarts en we zijn minister Peeters enorm erkentelijk om onze verzuchtingen tegemoet te komen”, aldus Kerkhof.


Goederenvervoer zit in de liſt


ROTTERDAM Onderzoeksbureau Panteia ver- wacht in 2018 een groei van 3,3 procent ton voor het totale goederenvervoer en 2,3 pro- cent groei in 2019. De prognose voor binnen- vaart is gemengd, maar komt totaal voor dit jaar en volgend jaar in de plus. Dit blijkt uit de 35ste


editie van de Korte Termijn Voorspeller (KTV) van Panteia.


Er zijn economische ontwikkelingen die de groeiverwachtingen goederenvervoer tempe- ren. Importheffingen met betrekking tot de V.S., een hogere olieprijs en een binnenland- se koopkracht die, net als in 2017, in 2018 niet hard groeit. De nationale en internationale economie doen het goed en dat heeſt een po- sitief effect op het volume goederenvervoer. In 2019 neemt het groeitempo van de economie naar verwachting wat af en dat heeſt zijn weer- slag op de transportsector. De voorspelling van Panteia verschilt per modaliteit, wegvervoer kent het meeste groei.


Gemengd beeld bij binnenvaartvervoer De prognose voor binnenvaart is gemengd. Er wordt een daling van vervoerd volume in de deelgroep Energie verwacht. Vooral het ver- voer van kolen naar Duitsland neemt af door de energietransitie daar. In de overige deelgroe- pen ziet het er beter uit. Daardoor komt de to- tale prognose binnenvaart op een plusje uit, 0,6 procent groei in 2018 en 0,3 procent in 2019.


Wegvervoer groeit ondanks uitdagingen Voor 2018 verwacht Panteia 3,8 procent groei van het wegvervoer. Voor volgend jaar minder grote groei, 2 procent. Het wegver- voer wordt veel minder negatief beïnvloed door de energietransitie in Duitsland, ver- geleken met binnenvaart en spoor. Tevens kan wegvervoer profiteren van de groei in de bouwsector.


Op korte termijn zijn er een aantal uitda- gingen voor wegvervoerbedrijven. Naar alle waarschijnlijkheid blijſt de olieprijs de komen- de periode hoog.


Daarnaast zijn er plan- nen om de kilometer- heffing voor vracht- wagens versneld in te voeren en in Duitsland gaat de tol in 2019 om- hoog. Ook de ontwik- kelingen op de ar- beidsmarkt zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Zo blijſt het capaciteits- probleem door het te- kort aan chauffeurs aanhouden.


Belangrijke ontwikkelingen in het spoorvervoer Spoorgoederenvervoer staat positief op de politieke agenda. De gebruikersvergoeding spoor gaat omlaag in 2019 in zowel Duitsland als in Nederland. Daarnaast zijn er initiatie- ven om spoorvervoer te stimuleren op de middellange termijn, zoals de verkennin- gen om met lange treinen (740m) internatio- naal te opereren. In 2018 verwacht Panteia 2,8 procent groei en 2,1 procent in 2019. Net als in de binnenvaart, zit de volumegroei


bij de producten die niet aan kolen zijn gerelateerd.


Korte Termijn Voorspeller In de KTV voorspelt Panteia de groei en vo- lumeontwikkeling in het goederenvervoer in Nederland voor één jaar vooruit. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwe editie van de KTV. De volledige rapportage is te bestellen bij Panteia: www.panteia.nl/onderzoeken/ publicaties/korte-termijn-voorspellingen- goederenvervoer-2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34