search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


VRACHTSCHEPEN drama in haven Deventer


maal extreem laagwater. Fluitsma wijst erop dat de haven Deventer onderdeel is van een be- langrijke handelsroute. Ze voegt eraan toe: “Als dit de trend wordt, gaat het nog heel veel pro- blemen opleveren”. Wordt de haven Deventer, het vervoer over wa- ter slachtoffer van de klimaatverandering? Voor de bedrijven in de haven, veelal bedrijven die grondstoffen voor veevoer importeren, zou dat een gruwel zijn. Zij zitten door de stremming van de sluis, van de haventoevoer op een ex- tra kostenpost van 135.000 euro per maand, zo schat het onderzoeksbureau Panteia. Kosten die voortvloeien uit extra transport met vrachtwagens.


Foto Ries van Wendel de Joode


enige waar hij belangstelling voor heeſt is de waterstand. “Die moet omhoog en dan ga ik er zo snel mogelijk weg”. Olislagers is de enige schipper waarvan bekend is dat hij bij de ge- meente Deventer een schadeclaim heeſt inge- diend. Het zou om een financiële vergoeding van 2000 euro per dag gaan. Olislagers wil er nu niets over zeggen. Dat is niet goed voor de zaak. En trouwens, zijn verzekering heeſt de zaak in handen genomen. Die heeſt ervaring met zul- ke zaken. Voor Olislagers is het de eerste keer dat hij een claim indient. “Ik blijf ervoor vech- ten om mijn gelijk te halen”. Gelukkig heeſt de Belgische schipper niet al zijn moed verloren. Hij heeſt niets om handen. Een leeg vrachtruim, net als zijn vier collega’s met wie hij af en toe de zaken doorspreekt. “Chagrijnig word je er van”.


ASV


De Algemeene Schippers Vereeniging pro- beert druk uit te oefenen. Het is ze gelukt het drama onder de aandacht te brengen. Niet al- leen de regionale en de vakpers bericht over de vijf gedupeerden, ook het Financieel Dagblad had voor het weekend een stukje in de krant. Sunniva Fluitsma, woordvoerder van de ASV, is de archieven ingedoken om te kijken hoe vaak de IJssel laag water draagt. Het is even schrikken. Ook in de jaren 2003, 2011, 2015 en 2016 onder de kritische 1,47 meter. “Of het Waterschap heeſt toen niet opgelet en nu in- eens wel, of ze hadden het nu ook niet hoeven sluiten,” zegt Fluitsma. Alleen deze eeuw al vijf


Laagwatertoeslag Op welke waterweg in West-Europa dan ook, overal heerst laagwater. Extreem laagwater. De Donau heeſt een nieuw historisch diepte- punt bereikt. In Pfelling tussen Straubing en Deggendorf werd op woensdag 15 augustus 2,28 meter gemeten. Dat betekent een vaar- geuldiepte van 1,38 meter. Twee centime- ter lager dan het verslagen record, aldus het Wasser- und Schifffahrtsamt Regensburg. Bij laagwater is er geen waterhoogte waarop de scheepvaart wordt gestremd. “Die stopt van- zelf geleidelijk aan, want ieder schip heeſt een andere diepgang. Dus de schippers be- palen zelf wanneer het voor hen te gevaar- lijk wordt. Zo kunnen passagiersschepen met een gebruikelijke diepgang van 1,90 meter al niet meer varen wanneer het peil lager is dan twee meter. Vrachtschepen komen onder de 1,50 meter stil te liggen. Vandaar dat pas- sagiersschepen nu al weken achtereen gro- te delen van de Donau niet kunnen bevaren. Vrachtschepen hebben nu ook geen door- vaart meer op het vrij stromende gedeelte tussen Straubing en Vilshofen.


Op de Rijn laten de schepen zich in een rus- tig tempo stroomafwaarts meedrijven. De motor(en) draaien in een gemoedelijke gang. “Dat is vanwege het laagwater, om de zuig- kracht te verminderen”, zegt schipper Dennis Idzenga van de Margreta. “Vaar je sneller dan


Volgens de ASV is het ook een kwestie van beleid: “Als je de kribben op de Waal weghaalt, zorg je ervoor dat het water snel- ler verdwijnt. We zien dus nu bij eenzelfde waterstand op de Duitse Rijn een lagere wa- terstand in Nederland omdat het water veel sneller afgevoerd wordt. Bovendien is er be- leid om de verzilting tegen te gaan waardoor men veel zoetwater heeſt laten doorstromen. Dat zijn allemaal keuzes ten koste van de bin- nenvaart. Er zou in Europa eens goed gekeken moeten worden naar vervoer in het algemeen en vervoer over water in het bijzonder. Wat is er nodig om dat te garanderen, nu en in de toekomst”.


zuig je naar de bodem toe, en dat is nu ge- vaarlijk vanwege de ondiepe vaargeul”. Ook stoort een grote zuigkracht andere schepen. Dan zou je het water onder hun kiel wegzui- gen. Dus Idzenga en zijn collega’s van Via Vai, Capricornus en vele anderen voeren de af- gelopen dagen allemaal in langzaam tempo de Nederrijn af. In zijn laadruim had Idzenga 1900 ton aan containervracht. Normaal ver- voert hij 5500 ton. Meer dan een derde gevuld gaat niet. Gelukkig is er de laagwatertoeslag, 175 euro per volle 20-voetscontainer, valt er op de Contargo-website te lezen. Anders zou de binnenschipper niet veel verdienen tijdens deze hele lange, droge zomer. Niet zozeer de Rijn bepaalt op het moment het laadvolume, maar, zo Idzenga: “De Waal draagt weinig wa- ter. Die heeſt een peildiepte van 1,90 meter. Die bepaalt nu hoe vol het vrachtruim wordt”.


Met maar een derde van de capaciteit van scheepsruim te gebruiken is er op de markt veel meer vraag naar schepen. Ook hier waar- schuwt Contargo op zijn website de beladers. Er zijn niet genoeg schepen beschikbaar om de vraag naar scheepstransport direct te kun- nen behandelen. Daarom heeſt Idzenga ook echt medelijden met de vijf schepen die in Deventer maar liggen te dobberen. “Die jon- gens hadden allemaal werk op de Rijn kun- nen hebben”.


MARINETEC SERIES


3


HIGH-QUALITY MARINE LUBRICANTS INFO@VROOAM-LUBRICANTS.COM


MANUFACTURER OF


Droogte- monitor


+31 (0) 78 750 16 32 VROOAM-LUBRICANTS.COM


Volgens het zo- geheten droogtebe- richt van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) blijſt de bin- nenvaart last houden van de gevol- gen van de droogte. De neerslag die valt helpt onvoldoende om het neerslagtekort te compenseren.


In het laatste droogtebericht van 16 augustus waarschuwt het LCW zelfs voor een verslechte- ring voor de binnenvaart de komende weken. De aflopende vakantie zorgt ervoor dat er weer meer binnenvaartschepen op het water komen, terwijl de maatregelen vanwege de droogte van kracht blijven. Deze combinatie kan leiden tot extra drukte bij onder meer de sluizen.


De lage waterstand zorgt er nog steeds voor dat schepen minder diep geladen kunnen wor- den en dus minder vracht kunnen vervoeren. Op de Geldersche IJssel is hinder voor de be- roepsvaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt. Om waterafvoer te beperken is er bij verschillende sluizen een aangepast schutregime. Wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.


Op een aantal plekken in Nederland is sprake van een aangepast schutregime in verband met het terugdringen van verzilting. Hiervan is onder andere sprake bij de Irenesluis (Wijk bij Duurstede), de zeesluis IJmuiden, de Krammersluis, de Goereesluis en de Lorentzsluizen. Voor meer informatie zie: htt- ps://bit.ly/2Lj8suB


Laagwater bij Arnhem.


Foto Erik Pennekamp


ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD Bel van Andel 010 4293316


• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s en dynamo’s • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en lader


Van Andel zorgt al ruim 85 jaar voor de juiste spanning aan boord!


www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl volg ons op @scheepvaartkrnt


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34