search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


WMI houdt de Werkendamse havens goed op de kaart


WAAR LIG JE?


De pontjesroute van Laag-Holland (deel 3): langs boerensluis en Heerenhuis


GÉ VAN DE ZON


Op weg naar het Uitgeester- en Alkmaarder- meer trekken we onszelf met een fietsvoet- veer naar de Krommeniër Woudpolder die fungeert als groene long tussen Krommenie, Krommeniedijk en Uitgeest. Met zijn lappendeken van landjes in verschillende kleurschakeringen groen doorsneden door slootjes vertegenwoordigt het daarmee het Zaans historisch landschapsbeeld.


Karin Struijk en Harry Cornet.


WERKENDAM De haven van Werkendam is de derde binnenhaven van Nederland en het maritieme cluster is actief in 34 lan- den. Vanaf 1 januari 2019 valt het dorp on- der de nieuwe gemeente Altena, een fusie van de gemeentes Woudrichem, Aalburg, en Werkendam. Karin Struijk, programma- manager van Werkendam Maritime Industries (WMI): “Dat betekent dat we van 27.000 inwoners in Werkendam naar 55.000 inwoners in de gemeente Altena gaan. Het maritieme belang wordt dus rela- tief kleiner”. Het is daarom zaak de havens goed op de kaart te houden. Daar zet WMI zich dan ook met veel enthousiasme voor in en dit werpt zeker zijn vruchten af. De Werkendamse haven staat inmiddels duide- lijk op de politieke agenda.


SANNE VERHOEFF


Sinds begin dit jaar is Harry Cornet de nieuwe voorzitter van WMI. Voordat hij aantrad als voorzitter, zat hij al zo’n drie jaar in het be- stuur. “Ik ben toegetreden omdat ik het nut inzie van WMI. Rolf (Maliepaard, red.) had al goed werk verzet en dat probeer ik nu voort te zetten”. Aan zijn voorzitterschap zat naar eigen zeggen wel een belangrijke voorwaar- de: dat Karin Struijk aanbleef als program- mamanager. Inmiddels is duidelijk dat zij nog twee jaar mag blijven. Misschien ook omdat de politiek het belang van het werk van WMI en het grote belang van de haven inmiddels inziet. Daarnaast vindt Cornet het heel posi- tief dat er met Struijk als programma- manager iemand continu bezig is met de profilering van het Werkendamse maritieme cluster en met een betere samenwerking en kennisdeling tussen ondernemers, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. WMI is een unieke constructie in Nederland, het is immers een publiek-private samenwer- kingsvorm waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Inmiddels heeſt WMI 38 leden waaronder: 7 scheepswerven, 2 constructiebedrijven, 19 maritieme toele- veranciers, 10 maritieme dienstverleners.


WMI wordt steeds bekender, ook buiten Werkendam. Struijk: “Onlangs hebben twee bedrijven die niet in Werkendam gevestigd zijn ,contact met WMI gezocht. Ze willen zich hier vestigen omdat ze bij het maritieme cluster willen horen”.


Op de kaart Om het maritieme cluster van Werkendam goed op de kaart te zetten, worden er regel- matig gevarieerde werkbezoeken georgani- seerd. Cornet: “Zo hebben we bijvoorbeeld


Foto Sanne Verhoeff


de commissaris van de Koning op bezoek ge- had, minister Kamp (tot 2017 minister van Economische Zaken) is in Werkendam ge- weest, en onlangs was er nog een delegatie van het maritieme cluster uit Urk op bezoek”. Struijk vult aan: “Ook de directeur Techniek van het Da Vinci college uit Dordrecht is hier geweest. Hij wilde met eigen ogen zien wel- ke onderwijsbehoeſte er hier is. Verder ko- men er bijvoorbeeld ook regionale ontwik- kelingsbedrijven bij ons op bezoek”. Cornet: “Wij zorgen er meestal voor dat de delegatie die ons een bezoek brengt, aan boord kan gaan bij een schip. Dat geeſt uiteindelijk de beste indruk”. Struijk: “We hebben heel veel support van het college van Werkendam, de burgemeester en de wethouders komen re- gelmatig op werkbezoek. En als er een nieuw schip opgeleverd wordt, komen ze ook al- tijd even kijken. Wethouder Van Oosten heeſt werkbezoeken aan WMI-leden structureel in zijn agenda staan, dat toont de betrokken- heid. Dit geldt ook voor de wethouder van Onderwijs, De Gelder, hij is geregeld aanwe- zig bij de werksafari’s voor de basisscholen.


Het college ziet duidelijk de impact die de Werkendamse bedrijven hebben op Werkendam en omstreken, zowel met betrek- king tot de werkgelegenheid als verdiencapa- citeit. De werkgelegenheid die het maritieme cluster in gemeente Werkendam biedt, is mo- menteel 22 procent. Dat is heel hoog”, vertelt Struijk. Iedereen profiteert daarmee van de maritieme bedrijvigheid in Werkendam.


Wensen De Werkendamse haven staat dus op de po- litieke agenda maar toch heeſt WMI nog een aantal wensen. Zo kampt Werkendam met een tekort aan watergebonden bedrijfsruim- te. Een structurele oplossing daarvoor is de aanleg van een derde haven. “De ontwikke- lingen rondom de aanleg van die derde ha- ven lopen echter al jaren”, vertelt Struijk. “De seinen staan inmiddels wel steeds vaker op groen en we hebben inmiddels ook dui- delijk de provincie aan boord als het gaat om de lobby voor de haven”. Een derde ha- ven is noodzakelijk omdat bedrijven zich an- ders noodgedwongen ergens anders moeten vestigen.


Ook de bereikbaarheid van Werkendam is een probleem. Cornet: “Stagiairs zijn moeilijk te vinden vanwege de moeilijke bereikbaar- heid. Dat maakt het ook lastig goede werk- nemers te vinden, al speelt daarbij tevens de verminderde interesse voor techniek bij jon- geren een rol”. Gekoppeld aan dit onderwerp is de aandacht die WMI momenteel heeſt


Er zit een enorme hoeveelheid vis in deze slootjes en vaartjes blijkt als wij er langs fietsen; ze lijken wel massaal door hun paaigedrag aan het wateroppervlakte tekeer te gaan. Plotsklaps zien we onderweg een sluis in het landschap liggen ‘de boerensluis’, nutteloos geworden, want onderdeel van het ingepolderde gebied, maar nog altijd herkenbaar en met een bankje erbij voor de vermoeide fietser een leuk rustpunt.


De mooie route voert ons langs het grillige Uitgeester- (het zuidelijke gedeelte) en Alkmaardermeer (het Noordelijke gedeelte) via Uitgeesterbroekpolder, Dorregeesterpol- der en Hempolder. De jachthaven ligt vol met recreanten. Aan de oevers van het meer wordt volop gebruik gemaakt van de grasweide en de steigertjes. Zo vlak bij de drukke weg zoeken velen dit plekje waar de rust als een deken over het gebied ligt.


Het fietspad weet de drukte te vermijden rond Akersloot en zo komen we bij het Noordelijk gedeelte van het Alkmaardermeer waar we (alweer) op een pontje stappen, nu richting het oosten en belanden zo in de Schermer; de laatste grote droogmakerij, gerealiseerd in de gouden eeuw. Via de Starnmeerdijk bereiken we Spijker- boor alwaar we NIET het fiets-voetveer van Jan Hop nemen dat weer naar het Noorden zou gaan, richting fort Spijkerboor. We kiezen voor het terras van het Heerenhuis, bij de kruising van het Noordhollandsch Kanaal, de Knollendammervaart en de Beemsterring- vaart, met uitzicht op het pontje ‘Jan Hop’.


Jan Hop was de vroegere veerman die de mensen nog met een roeiboot overroeide, een bekende naam tijdens de oorlog toen vluchtelingen wisten dat als de schuurdeu- ren openstonden de kust veilig was en er


25


geen gevaar van de Duitsers te duchten was. 40 jaar was hij kastelein in het Heerenhuis waar in de ‘Heerenkamer’ de polderbestuur- ders vergaderden. Nog kun je zien hoe voornaam de ‘Heerenkamer’ was met het fraaie stucwerk van het plafond en de namenlijst van de polderbestuurders sinds 1643, in gouden letters op een hemelsblauwe achtergrond, tot Jan Hop in dit heilige der heiligen, en alleen voor de polderbestuur- ders toegankelijk, er een piano plaatste.


Zo kwamen er veranderingen: De ‘Heerenka- mer’ werd zelfs af en toe een vrouwenkamer. In 1934 vond namelijk de oprichting plaats van de afdeling Starnmeer en omstreken van de Nederlandse bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. De oprichtsters kregen zowaar toestemming van de dijkgraaf en heemraden om hun bijeenkomsten te houden in de ‘Heerenkamer’ maar de naam bleef, ook al werd het tijdens de vergadering tijdelijk een ‘vrouwenkamer’.


Bovendien kwam er door de zoon van Jan Hop, die zijn leerlingen pianoles gaf, muziek in het statige Heerenhuis. Nu kan hier iedereen (ook de in grote getale aanwezige musjes) genieten van het prachtige pand, het uitzicht en ….iets wat je er daarna allemaal weer van af moet zien te fietsen.


Er zit muziek in…fietsend door Noord-Hol- land.


voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Cornet: “Karin kaart dit onderwerp namens het maritieme cluster bij de gemeente aan”. Ze constateert daarbij dat de vooroordelen ten opzichte van arbeidsmigranten steeds minder worden. “Inmiddels denkt het poli- tieke bestuur mee. Een van de leden van WMI mag binnenkort een pilot indienen met be- trekking tot de huisvesting van arbeidsmi- granten. Deze pilot is nodig omdat de huidi- ge regelgeving er niet in voorziet migranten structureel in te passen”.


Hub


Struijk: “Werkendam is een hub, met verschil- lende spaken. Die spaken gaan ook buiten Werkendam uitsteken. We zoeken verbinding in de regio, maar ook daarbuiten”. De lig- ging qua vervoer over water is wat dat betreſt


perfect. Tijdens de werkbezoeken aan de Werkendamse haven, vertelt WMI veel over de binnenvaart. Struijk: “Dat is vaak een eye- opener want de binnenvaart is een vrij onbe- kende sector. Ik laat de aanwezigen tijdens zo’n werkbezoek bijvoorbeeld raden hoeveel binnenvaartschepen er zijn, of wat het laad- vermogen is. Ik vertel tevens dat Werkendam de derde binnenvaarthaven van Nederland is. Cornet vult aan: “De ondernemers in Werkendam zijn heel wendbaar. Toen het slecht ging met de Nederlandse binnenvaart gingen ze door, bijvoorbeeld door zich te richten op andere markten zoals de offshore wind, olie & gas”.


WMI heeſt naar eigen zeggen ‘alles aan boord’. Cornet tot besluit: “Het is onze plicht om te zorgen dat de havens in beeld blijven”.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34