search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


19 Emissie-nabehandelingssysteem belangrijk voor schonere scheepvaart


GROOT-AMMERS Mourik EGP, officieel opge- richt in november 2017, richt zich met alge- meen directeur Gerrit van der Linde op het reduceren van emissies van onder meer bin- nenvaartschepen. Dit gebeurt onder ande- re door inzet van datamonitoringssystemen, waarbij Mourik bestaande schepen monitort om aan te tonen hoe schoon of vervuilend ze zijn, maar ook door emissie-nabehandeling. Het bedrijf werkt er op die manier hard aan haar steentje bij te dragen aan het verminde- ren van de uitstoot.


In 2010 al was Van der Linde bezig met het verminderen van de emissies van schepen en industriemotoren. Zijn doel: systemen ontwik- kelen samen met de overheid en het bedrijfs- leven. Die systemen kwamen er.


Het bedrijf wil verder bouwen aan hightech- systemen voor emissienabehandeling. “We hebben hier bij Mourik EGP heel veel know- how die we kunnen gebruiken voor dooront- wikkeling”, zegt Van der Linde.


Mourik EGP werkt aan het (door)ontwikke- len van emissie-nabehandelingssystemen: sy- stemen die door middel van het nabehande- len van de uitlaatgassen van scheepsmotoren zorgen voor emissiereductie. Het gaat dan bij- voorbeeld om roetfilters of katalysators voor het verminderen van roet PM10 en NOX


. Een van de schepen die met de systemen van Mourik EGP aan boord vaart.


een nieuw contract afgesloten: de eerste wa- terbussen van het openbaar vervoer over de Maas en Merwede worden dit jaar voorzien van uitlaatgas nabehandelingsinstallaties om roet PM10 en stikstof NOX


te reduceren.


Mourik EGP begint met de waterbus Witte de With en opvolgend met de Piet Hein. Daarmee gaan de waterbussen voldoen aan de eisen voor EU Stage V.


De eerste installaties zijn getest bij patrouille- schip P5 van de Zeehavenpolitie. “Dat was een schip dat het lastig maakte om deze techniek goed toe te passen en te testen”, vertelt Van der Linde. “De P5 voer natuurlijk vooral in de haven”. Daarom zocht hij samenwerking met Afvalverwerking Rijnmond. Daarmee kreeg hij de eerste contacten met de binnenvaart en gelegenheid om de systemen uit te proberen op meerdere binnenvaartschepen. Hij ging daarnaast aan de slag voor onder meer het Havenbedrijf Rotterdam en Aquabus BV. Met deze laatste heeſt Mourik EGP recent nog


Per 2020 moeten nieuwe motoren voldoen aan Stage V. De systemen van Mourik EGP kunnen schepen weer een stuk schoner ma- ken. Van der Linde is blij dat er nu schot in de zaak komt. “Ik kom uit de automotive en heb me daar al beziggehouden met de emissies. Toen, acht jaar geleden, was dit onderwerp in de scheepvaart nog helemaal niet ter sprake gekomen. Maar ik wist: die branche komt ook nog wel aan de beurt. Het heeſt voor mij nog veel te lang geduurd”. Van der Linde is voorstander van het verscher- pen van de eisen rondom uitstootgassen in


de binnenvaart. “Niet omdat het mijn han- del, mijn werk is, maar het is ook voor uw en mijn gezondheid. We vervuilen de aarde enorm, dat moeten we een halt toeroepen. Ik hoef niet het beste jongetje van de klas te zijn, maar we moeten er wel wat mee doen. Voor de toekomst komt er steeds meer aandacht


voor wat de schepen uitstoten, met name de bestaande schepen. En dat moet ook”.


Gemakkelijk is het niet, beaamt Van der Linde. Vooral financieel is het voor schippers moeilijk om emissiereducerende maatregelen te ne- men. “Emissie-nabehandelingssystemen en monitoring zijn zeker interessant. Maar vaak alleen als bedrijven en schippers er subsidies voor kunnen krijgen: anders is het vaak niet te betalen. Er is bijvoorbeeld en aantal subsi- dierondes geweest om een katalysator aan te schaffen voor het reduceren van NOX


. Daar is


veel te weinig gebruik van gemaakt: het geld was op, de subsidiepot was leeg. Dan is de schipper ook klaar, dan houdt het op”.


Mourik EGP laat zich daar niet door tegenhou- den en blijſt doorgaan met ontwikkelen en produceren om haar steentje bij te dragen aan vermindering van de emissies van de scheep- vaart. De komende tijd hebben emissie-nabe- handelingssystemen als DPF-installaties (roet- filters) en SCR-installaties (NOX


-reductie) voor


Mourik EGP en de binnenvaart prioriteit, maar het bedrijf richt zich ook op monitoringssyste- men en kijkt met een schuin oog al naar nieu- we technieken zoals elektrisch of hybride va- ren of alternatieve brandstoffen.


De P5 van de Zeehavenpolitie Rotterdam waar Mourik EGP aan meegewerkt heeſt.


Antwerpse autonome peilboot wordt gevoed door de cloud


Alle genomineerden Maritime Awards Gala op een rij


ROTTERDAM Alle kanshebbers op de Maritime Awards 2018 zijn inmiddels be- kend. Vol spanning zijn zij op maandag 12 november op het Taets Art and Event Park in Amsterdam aanwezig om tijdens het Maritime Awards Gala te horen of ze gewon- nen hebben. Bijna 900 maritieme professio- nals, politici en pers vieren deze avond het innovatieve vermogen van de Nederlandse maritieme sector.


Alle genomineerden op een rij: Maritime Designer Award - Erik Snijders (SeaOwls) met het ontwerp van een offshore wind installatie hefschip - Gijsbert van Marrewijk (Berthan Research) met een studie naar toepassing van T-foils onder snelle schepen


- Roy de Winter (C-Job Naval Architects & Engineers) met een methodiek om het scheepsontwerpproces te versnellen


Maritime Innovation Award - Mampaey Offshore Industries met hun intelli- gent Dock Locking System


- Veth Propulsion met de Veth Intergrated L-drive - Fleet Cleaner met hun Fleet Cleaner


Maritime KVNR Shipping Award - Duurzame Inzetbaarheidsbeleid van het Nederlands Loodswezen


Bekijk de terugblik op de editie van 2017.


- Carroussel Rave Tug van Multraship & Novatug - Windcat MK3.5 vessels van Windcat Workboats


Maritime Award: KNVTS Schip van het Jaar - Reversed Sterndrive Drive (RSD) Tug 2513 Twin Fin ‘Innovation’ ontworpen en deels gebouwd door Damen Shipyards Gorinchem - Sleephopperzuiger ‘Scheldt River’ ontworpen en gebouwd door Royal IHC


- Patrouillevaartuig ‘RPA 8’ ontworpen en ge- bouwd door Scheepswerf Gebr. Kooiman BV


Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award - Marijn Nap-Boone met het comprimeren van datasets van atmosfeermodellen voor operati- oneel gebruik op zee


- Luitenant-ter-zee der 3e klasse (TD) Niek van de Nieuwenhuijzen met zijn analyse van het torsie- trillingsgedrag in de aandrijflijn van een schip


- Kirsten Schmidt met Augmented Reality Navigation


ANTWERPEN In de haven van Antwerpen wordt een prototype, met de naam Echodrone, ontwikkeld als aanvulling op de operationele peilboot, de ‘Echo’, die in de haven verschillende diepte- metingen uitvoert om een veilige door- gang voor de scheepvaart te kunnen garanderen. De cloud-gebaseerde tech- nologie werd ontwikkeld in partnership Havenbedrijf-dotOCean.


Eén van de taken van het Havenbedrijf is de inspectie en het onderhoud van de maritie- me infrastructuur, waaronder de dokbodem. Vanuit de behoeſte naar een aanvulling op de ‘Echo’, de peilboot die hier momenteel voor wordt ingezet, werd in samenwerking met dotOcean een technologie ontwikkeld voor een innovatieve autonome peilboot. Het nieuwe vaartuig is kleiner dan de Echo en volledig autonoom waardoor het snel en flexibel ingezet kan worden in drukkere ver- keerssituaties waar het voor de Echo moeilij- ker is om te opereren.


Wim Defevere, Senior technisch manager nautische toegang van het Havenbedrijf Antwerpen: “Na een uitgebreide testperiode, die momenteel bezig is, zal de Echodrone zijn thuisbasis vinden in het Deurganckdok, waar het volwaardig ingezet zal worden naast de Echo voor het autonoom peilen van beschikbare ligplaatsen aan drukbezette tij- gebonden containerkaaien”.


Technologie Voor de (autonome) aansturing van de Echodrone wordt een technologie gebruikt,


Klik op de foto om de Echodrone te bekijken.


die is ontwikkeld in samenwerking met do- tOcean, een maritiem technologiebedrijf uit Brugge.


Koen Geirnaert, medeoprichter van dotO- cean: “Deze technologie is gebaseerd op het verzamelen van gedetailleerde informatie in de cloud. Informatie die door allerhande toe- stellen in de haven ter beschikking wordt ge- steld op het internet en die door algoritmes in de cloud worden geselecteerd, vertaald en samengevat tot nuttige info.


De Echodrone is ontworpen om volledig te navigeren op deze geverifieerde data, waar de vorige generatie autonome vaartuigen navigeerde op eigen sensoren. Dit maakt van de Echodrone één van de eersten van een compleet nieuwe generatie robots”.


Met behulp van de Echodrone kunnen in de toekomst ook andere soorten metingen wor- den gedaan zoals onder andere milieumetin- gen, inspectie van kaaimuren, et cetera.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34