search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
892 | WEEK 34-35 22 AUGUSTUS 2018


Stichting Ikusasa zoekt nieuwe sponsoren


NIEUWEGEIN Begin van dit jaar is Marika de Boo, voorzitter van Stichting Ikusasa, met haar man voor het Ikusasa-project in Johannesburg geweest. In twee dagen heb- ben ze zo’n 175 kinderen gezien, tijdens de uitdeeldag van schoolspullen en vouchers voor nieuwe schooluniformen. Een aan- tal kinderen zijn thuis bezocht, omdat ze niet aanwezig waren bij het uitdelen van de schoolspullen.


De thuissituatie van de kinderen is in vele ge- vallen schrijnend. Zoals in het geval van een negenjarig meisje: Marika en haar man be- sloten om haar met de maatschappelijk wer- ker thuis op te zoe- ken, want ze was niet op de uitdeeldag en niet op school, om- dat haar schoolgeld niet was betaald. Ook de telefoon van de moeder werd niet opgenomen.


Het meisje woont in een ‘gekaapte flat’. In deze flat zijn crimine- len de baas, die hoge huren eisen van de men- sen die er wonen. “Het is niet te beschrijven wat je dan meemaakt”, vertelt Marika. “Stel je een verpauperde flat voor, stinkend, met een liſtschacht zonder liſt maar wel vol met vuilnis en troep. Aan de achterkant van het gebouw stroomt een soort waterval naar beneden en beneden in de straat alleen maar troep, het hangt ook in de bomen”. Binnen is het net zo erg; de hoofdkleur is bruin/zwart en het is er


vies. De ramen zijn op de meeste plekken ka- pot en soms vervangen door een stukje hout of board. Er is een galerij, met een brokkelig muurtje ervoor. Bij de ‘huizen’ staat een ijzeren hek voor de deur met een slot.


De maatschappelijk werker stopt voor een deur en na lang roepen komt de moe- der van het meisje naar de deur. Het meisje wordt geroe- pen en loopt naar


Marika toe en pakt haar vast. Marika heeſt het meisje vorig jaar een keer gezien en verwacht min of meer dat ze zal vragen of ze haar mee wil nemen. Ze wil graag naar school, maar het kan niet want ze heeſt een achterstand in het betalen van het schoolgeld (400 Rand = 25 euro per maand, voor een privéschool aan de overkant van de straat).


De maatschappelijk werker vraagt aan de


moeder waarom ze de telefoon niet aan- neemt. De moeder vertelt dat ze haar tele- foon naar de lommerd heeſt gedaan; ingeruild voor geld om eten van te kopen. De moeder ziet er behoorlijk hopeloos uit. Ze heeſt geen inkomen, alleen kinderbijslag en betaalt fikse huur voor dit smerige en haveloze flatje dat ze ook nog deelt met anderen. De deur zit op slot, ze durven de deur niet uit, uit angst voor de criminelen die heer en meester zijn in de flat (waar soms op elke verdieping een andere huurbaas is). Wát een hulpeloze situatie!


Marika heeſt toegezegd dat ze op school zul- len gaan praten, maar dat moeder dan wel zelf ook haar best moet doen om een open- bare (en goedkopere) school voor haar doch- ter te zoeken. De maatschappelijk werker zegt haar dat ze ‘s middags naar het MES-kantoor moet komen om de schoolspullen op te halen en de uitkomst van het gesprek te bespreken. Daarna steken ze over naar de school.


Het mag dan een privéschool zijn, dat bete- kent nog niet dat het er goed en fijn is. Het is ook geen goede school volgens de maat- schappelijk werker. We zien 50 kinderen aan lage tafeltjes zitten in een lokaaltje van 6x4 meter zonder raam. Ze praten met de di- recteur en het meisje mag weer naar school komen als MES garandeert dat het school- geld betaald zal worden, in totaal R 5000,- (325 euro) voor een jaar. Stichting Ikusasa zal uit de algemene giſten het schoolgeld beta- len, zodat het meisje weer naar school kan. Niet voor altijd, maar wel om dit meisje in ie- der geval dit komende jaar te helpen, zodat we hopelijk de moeder ook een duwtje in de


rug kunnen geven om haar leven weer op te pakken.


Marika en haar man zijn ook nog drie dagen naar het Coronation Training Centre geweest, dit is een school voor kinderen met een beper- king. Hierop zitten circa 200 kinderen, waar- van er 59 aan het Ikusasa-project deelnemen. Voor deze kinderen betaalt Stichting Ikusasa via de sponsors het vervoer van en naar school. Ook hier is Marika op huisbezoek ge- weest bij twee kinderen, waarvan de situatie niet veel beter is dan bij het meisje.


Stichting Ikusasa heeſt nog 17 kinderen op een wachtlijst staan, waarvoor nog sponsors gezocht worden. Voor 125 euro per jaar kan een kind naar school.


Voor meer informatie kunt u op de nieuwe website kijken: www.ikusasa.nl of u kunt con- tact opnemen via mail: info@ikusasa.nl of telefoon: 06-53261696.


21


COLUMN


Recht in zicht


Ynke Ooijkaas


E ynke.ooijkaas@boonkvanleeuwen.com T 010 2811 815 I www.boonkvanleeuwen.nl


Minimumloon, overwerk en vakantiegeld….


Schipper Marten ten Cate vaart met het ms Ginevra. Naast het vaste personeel, waaronder de matrozen Maartje (21) en Michael (20) werkt hij veel met aflossers. Zoals Daan en Donald. Daan is kapitein, heeſt veel ervaring en krijgt een daarbij passende vergoeding. Donald (21) is stuurman. Hij heeſt veel minder ervaring en Ten Cate betaalt hem het minimumloon.


Tijdens een overleg komt ter sprake of Ten Cate weet wat de gevolgen zijn van de veranderingen in de arbeidsrechtwetgeving die per 1 januari 2018 in werking zijn getreden en dan in het bij- zonder het minimumloon. Ten Cate belooſt het uit te zoeken. Hij belt meteen zijn vaste advocaat mr Lex Specialis om te vragen wat er nu precies met het minimumloon aan de hand is.


Mr Specialis legt uit: De Wet Minimumloon en minimumvakantie bijslag (WML) is per 1 januari 2018 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen:


Vanaf 1 januari 2018 valt overwerk onder het loonbegrip van de WML. Maar let op: dat betekent niet dat werknemer per definitie recht heeſt op uitbetaling van overwerk. Het betekent wel dat de werknemer over alle uren die hij in een maand gewerkt heeſt, ten minste het minimumloon moet ontvangen. Hij of zij moet over de gewerkte uren gemiddeld dus minstens het minimumloon verdienen.


Voorbeeld: wanneer matroos Michael een full- time contract heeſt en standaard 10 procent over- werkt, dan heeſt hij over die maand recht op uit- betaling van 110 procent van het minimumloon. Wanneer Michael standaard al veel meer verdient dan het minimumloon kan hij geen uitbetaling van het overwerk eisen want voor alle uren sa- men verdient hij al meer dan het minimumloon.


Het is dus mogelijk in de arbeidsovereenkomst te bepalen dat werknemer geen vergoeding ont- vangt voor overwerk, op voorwaarde dat er bo- ven het minimumloon betaald wordt.


Het is ook mogelijk ‘tijd voor tijd’ af te spreken, waarbij de werknemer vrije tijd krijgt voor ge- werkte overuren. Die afspraak kan er echter toe leiden dat de werknemer in een bepaalde periode onder het minimumloon blijſt doordat hij de ge- werkte overuren niet krijgt uitbetaald. Op dit mo- ment is het nog mogelijk tijd-voor-tijd afspraken te maken. Met ingang van 1 januari 2019 is voor een tijd-voor-tijd regeling schriſtelijke toestem- ming van werknemer nodig én een regeling in de CAO. Als er geen CAO is, zijn tijd-voor-tijd afspra- ken niet meer mogelijk.


Omdat overwerk per 1 januari 2018 onder het loonbegrip van de WML valt, moet over het over- werk in beginsel ook vakantietoeslag worden be- taald. Hier kan bij CAO van worden afgeweken. Omdat er voor veel werknemers in de binnen- vaart op dit moment geen (algemeen geldende) CAO is, moet over alle uren die de werknemer méér werkt dan in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd, 8 procent vakantietoeslag worden betaald.


Dit betekent dat overwerk duurder wordt. Er zijn wel mogelijkheden om dit op te lossen. Bijvoorbeeld door met de werknemer af te spre- ken dat de 8 procent vakantietoeslag maandelijks wordt betaald, door de toeslag voor overwerk te verminderen of af te spreken dat de overwerktoe- slag in het vakantiegeld zit inbegrepen.


De werkgever is overigens, ook vanwege mogelij- ke controle door de inspectie, verplicht bij te hou- den wanneer er overuren zijn gemaakt en wan- neer ze zijn opgenomen of uitbetaald. Ten Cate krijgt er hoofdpijn van. Wanneer wordt het leven van een werkgever nou eens eenvoudiger…


Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ynke heeſt vrijwel haar hele werkzame carrière in een op scheepvaart gerichte werkomgeving doorgebracht en geeſt juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties als ook aan de zogenaamde ‘bruine vloot’.


Binnenvaart expertise verstevigt bij advocatenkantoor Boonk Van Leeuwen


ROTTERDAM De verbreding van de praktijk bij Boonk van Leeuwen Advocaten in Rotterdam krijgt verdere invulling met de komst van Mr. Ynke Ooijkaas. Per 1 augustus 2018 ver- sterkt zij het kantoor op het gebied van de binnenvaart.


Ynke werkt vanaf 1994 in de zee- en bin- nenvaart. Na enkele jaren bij het toenma- lige Ministerie van Verkeer en Waterstaat


(Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken) maakte zij in 1996 de overstap naar de advocatuur en hield zij zich bezig met de haven- en handelspraktijk, met name in binnenvaart- zaken. Ynke kent het hele terrein van de bin- nenvaartbranche en adviseert ondernemers onder andere bij de bedrijfsvoering, overnames, bedrijfs(her)structurering, binnenvaart gerela- teerde strafzaken, contractonderhandelingen en aanvaringen. Vanwege het toenemende belang


van IT voor de haven- en handelspraktijk spe- cialiseerde Ynke zich verder in het IT-recht om cliënten te adviseren rondom privacybescher- ming (AVG/GDPR) en het voldoen aan (IT-)ver- plichtingen ten opzichte van contractpartijen en relaties.


Over Boonk Van Leeuwen BVL is een typisch Rotterdams (niche) advoca- tenkantoor met een sterke focus op de natte en


droge praktijk in en om de haven en (internati- onale) handel. Vanuit een diepgewortelde am- bitie en cultuur om zeer nauw met haar cliën- ten samen te werken, versterkt het kantoor het team de komende periode met meerdere advo- caten. De ingezette vergroting in haar juridische en advocatuurlijke dienstverlening maakt dat BVL haar praktijk zichtbaar verbreedt. Zo is BVL in staat haar cliënten maximaal juridisch te ont- zorgen in alle zakelijke marktsegmenten.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34