This page contains a Flash digital edition of a book.
852 | WEEK 06-07 8 FEBRUARI 2017


27


Wie heeſt er verhalen over de Nieuwegeinse scheepvaart tijdens WO II?


NIEUWEGEIN In de aanloop naar 4 en 5 mei organiseert Fort Vreeswijk in Nieuwegein een bijzonder project met als thema: hoe verging het de Nieuwegeinse scheep- vaart tijdens de Tweede Wereldoorlog? Museumwerf Vreeswijk neemt deel aan dit initiatief en is daarom op zoek naar foto’s en verhalen van Vreeswijkse en Jutphaase schippers (of hun familie) uit die periode.


Foto Rijkswaterstaat


Westsluis Terneuzen krijgt bediening op afstand


TERNEUZEN Rijkswaterstaat werkt van 8 tot en met 27 februari 2017 aan de zuidbrug van de Westsluis in Terneuzen. Om de brug geschikt te maken voor bediening op af- stand, past Rijkswaterstaat in deze periode de aandrijving, besturing en bediening van de brug aan. Gedurende de werkzaamheden staat de brug open.


Voor de ochtend- en avondspits van het wegverkeer worden er bloktijden inge- steld van 7.30 tot 8.00 uur en van 16.30 tot 17.00 uur. Op die tijden varen er in prin- cipe geen schepen door de Westsluis. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan


afgeweken worden, bijvoorbeeld vanwe- ge de passage van een diepgaand en dus tij-gebonden schip.


Op 20 en 27 februari en 17 en 24 april zal de Westsluis gestremd zijn voor scheep- vaartverkeer. Rijkswaterstaat maakt in overleg met de Haven Gent en Zeeland Seaports een planning van de schut- tingen voor en na de stremmingen, om alle scheepvaart zoveel mogelijk op het juiste moment op de plaats van be- stemming te krijgen. Na 1 mei wordt de Westsluis bediend vanuit de Nautische Centrale Terneuzen.


Laatste water uit bouwkuip voor nieuwe overslaghaven


LELYSTAD Gedeputeerde Jan-Nico Appelman heeſt op 1 februari het laatste water ge- pompt uit de bouwkuip van Flevokust. Een mijlpaal in de aanleg van de haven. Nu de bouwkuip is drooggelegd, kan het opvullen met zand beginnen.


Door het droogleggen is er een nieuw stuk- je Flevoland ontstaan en heeſt de provincie nieuwe contouren gekregen. De kade in het IJsselmeer is nu onderdeel van het landschap. In de toekomst is de kade ook op kaartmate- riaal te zien.


Het leegpompen van de bouwkuip vorm- de een feestelijk moment. Onder toeziend oog van de partijen die tot nu toe bij de plan- nen en uitvoering betrokken zijn. Zij voeren met een schip naar de toekomstige haven en


konden het terrein van alle kanten bekijken. De komende maanden worden ook de golf- breker, de vaarweg en de wegontsluiting van de overslaghaven aangelegd.


Trots


Gedeputeerde Appelman is trots op wat de provincie samen met gemeente Lelystad, waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en andere partijen heeſt bereikt. “De plan- nen worden werkelijkheid. We zien het voor onze ogen gebeuren en dat is prachtig. Met Flevokust verbinden we de Flevolandse agra- riërs en andere exportbedrijven met afnemers in Nederland en de rest van de wereld. De nieuwe haven brengt bedrijvigheid en banen; bovendien is het een motor voor andere ont- wikkelingen. Flevokust is het begin van nog veel meer”.


Tijdens de Tweede Wereldoorlog had ook de scheepvaart in Nederland behoorlijk te lijden. De situaties waarin schippers be- landden liepen flink uiteen. Zo kon het zijn dat men gedwongen was voor de bezet- ters te varen of dat het schip werd gecon- fisqueerd. Er vonden bijzondere transpor- ten plaats zoals met evacués, onderduikers of voor de voedselvoorziening. Ook boden schippers een zogenaamde werkplek aan


boord aan mannen om hen te behoeden voor de Duitse tewerkstelling. Een aantal schippers zag de kans schoon om te sabo- teren en hun schepen onklaar te maken door ze af te zinken, met hoogwater te laten stranden of te verstoppen in de Biesbosch.


Fort Vreeswijk is benieuwd naar deze erva- ringen en wil hier graag aandacht aan be- steden. Heeſt u foto’s of verhalen over deze tijd? Meldt u dit dan aan Cisca de Ruiter via cisca@museumwerf.nl. Een aantal vertel- lingen zal op film worden vastgelegd. Deze film, de foto’s en de verhalen worden op 21 april in Fort Vreeswijk gepresenteerd.


Het spreekt voor zich dat het hier vooral om de Vreeswijkse en Jutphaase scheepvaart gaat want Nieuwegein…, nee dat bestond toen nog niet.


De Handelskade in Vreeswijk, mei 1940. ‘MEISTER’-CURSUS TREKT 80 DEELNEMERS


Duitse schippers kunnen nu bedrijfskunde erbij studeren


DÜSSELDORF De kamer van koophandel in Duisburg heeſt een voor Duitsland nieuwe binnenvaartopleiding ingevoerd: ‘Meister in der Binnenschifffahrt’. De nieuwe oplei- ding is gericht op schippers die in het be- zit zijn van het patent. In de meesteroplei- ding ligt het accent op ondernemerschap. Het Duitse meesterdiploma past in het ty- pische Duitse leerling-gezel-meester scho- lingssysteem voor praktijkgerichte beroe- pen. Voor de eerste jaargang waren er direct 80 aanmeldingen.


konden maken. Een hogere kwalificatie met meer beroepskansen zou een uitstroom van talenten kunnen stoppen. De twee institu- ten vonden steun bij de verschillende binnen- vaartverenigingen, de kamers van koophan- del en de schippersopleidingen. Tezamen hebben ze aan pedagogische concepten en curriculuminhoud gewerkt.


Het initiatief tot de nieuwe opleiding komt uit de academische wereld. Het DST Ontwikkelingscentrum voor Scheepstechniek en Transportsystemen in Duisburg had sa- men met de universiteit van Duisburg-Essen een behoeſte waargenomen. Slimme, jonge schippers keerden de binnenvaart de rug toe omdat ze geen kansen tot verder ontwikke- ling zagen of omdat ze geen verdere carrière


Dit voorjaar moet de cursus van start gaan. De opleiding wordt in Duitsland alleen in Duisburg aangeboden, via de kamer van koophandel. Het is een logische locatie, di- rect in de nabijheid van Europa’s grootste binnenhaven met alle navenante bedrij- ven. Het accent ligt op leidinggevende taken aan boord van een binnenschip, zowel van een goederen- als van een passagierschip. Eveneens leert de kandidaat bedrijfskundige vaardigheden die nodig zijn om een binnen- vaart gerelateerde onderneming te kunnen leiden. Het zijn natuurlijk ook vaardigheden die iemand nodig heeſt om een eigen be- drijf te kunnen oprichten. Het diploma geeſt de Duitse schipper bovendien de kans even hoog opgeleid te worden als zijn collega’s in andere Europese landen. De EU streeſt ernaar opleidingen in haar lidstaten van vergelijk- baar niveau te hebben.


Archieffoto Jaap Boersema


Gedeputeerde Appelman bedient de waterpomp.


WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. WWW.HOOGERWAARD.COM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36