This page contains a Flash digital edition of a book.
852 | WEEK 06-07 8 FEBRUARI 2017


Zuid-Hollands proefproject voor schonere binnenvaart vergoedt tot helſt investering


17


Nova College Maritiem en MyTec houden open huis


IJMUIDEN/HARLINGEN De opleidingen van Nova College Maritiem en MyTec hou- den zaterdag 11 februari van 10.00 tot 14.00 uur open huis. Op de Kanaalstraat 7 in IJmuiden krijgen belangstellenden informa- tie over zeevaart, binnenvaart, havenlogis- tiek en MyTec en op de Almenumerweg 1 in Harlingen over binnenvaart en zeevaart.


Voor bezoekers is veel te beleven tijdens het open huis. Studenten verzorgen rondleidin- gen, onder andere in het high tech hoogspan- ningslokaal en vertellen over hun ervaringen. Wie dat wil kan zelf aan het roer staan op de simulatoren voor zeevaart en binnenvaart. Werkgevers en stagebedrijven zoals Spliethoff Group, Koninklijke Wagenborg, JR Shipping BV, Lowland Marine & Offshore, Fairmount Marine BV, Transport & Offshore Services en de bedrijven verenigd in Stichting Leer wer- ken in de Techniek geven informatie over de stage en carrièrekansen in de scheepvaart en de techniek. Vanaf de school in IJmuiden rijdt een pendelbusje naar de trainingsloca- tie brandveiligheid, Amsterdamseweg 12h in Velsen-Zuid voor een rondleiding. Daar kan men de hitte en rook ervaren in de simulator tijdens een brandveiligheidsoefening.


De avond valt over binnenvaartschepen in Rotterdam.


DEN HAAG De provincie Zuid-Holland neemt het voortouw met een proef voor duurzaam vervoer over binnenwater. Dit gebeurt on- der de vlag van het Europese demonstratie- project CLean INland SHipping (CLINSH) en 16 partners uit België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.


Nog deze maand begint de provinciale selec- tie van ondernemers die willen investeren in de verduurzaming van hun schip én die willen bijdragen aan de kennis over emissie-reduce- rende technieken voor de binnenvaart.


Gedeputeerde Rik Janssen: “De binnenvaart- sector is een belangrijke schakel in de logis- tieke keten. Om ook in de toekomst concurre- rend te blijven moet de sector nu investeren in schonere schepen. Vanuit het CLINSH project ondersteunen we hen daarbij”.


Op dit moment staat de binnenvaart voor de opgave te verduurzamen. Dat betekent dat de sector nu moet investeren in schone- re schepen. Dat kunnen investeringen zijn in verbeterde schepen, maar ook in schone motoren en/of aanpassingen aan bestaande


motoren of technieken. Doel is om de uit- stoot van stikstofoxiden en fijnstof te verla- gen. Internationale eisen voor energiebespa- ring en schone lucht worden immers strenger. Opdrachtgevers stellen goede milieupresta- ties meer en meer als voorwaarde bij het inko- pen van diensten.


Selectie De aanbesteding die in februari begint, gaat over de selectie van schepen die willen deel- nemen aan CLINSH. Voor het project gelden twee categorieën:


1. Een selectie van 15 schepen die door de ei- genaar worden uitgerust met emissie-re- ducerende technologie of alternatieve brandstof. Voorbeelden hiervan zijn nabe- handelingssysteem SCR-DPF, Fuel Water Emulsion, hybride installatie, Liquified Natural Gas of Gas to Liquid Fuel. 2. Een selectie van 15 andere schepen die al varen met een emissie-reducerende techno- logie of alternatieve brandstof. Op beide groepen schepen wordt apparatuur geplaatst en wordt gedurende 1 tot 2 jaar con- tinu de uitstoot aan boord gemeten. Dit levert


Archieffoto Marc Heeman


waardevolle informatie op over de milieupres- taties én operationele kosten bij toepassing van de verschillende technieken.


Compensatie Vanuit het project CLINSH wordt een financiële compensatie beschikbaar gesteld voor de dien- sten en de deelname aan het project. Voor de aankoop en installatie van de technologie kun- nen de schippers tot 50 procent van de werkelij- ke kosten ontvangen, inclusief een onkostenver- goeding van maximaal 10.000 euro per schip.


De schippers die al met een emissie-reduce- rende technologie of alternatieve brandstof varen kunnen per schip maximaal 10.000 euro onkostenvergoeding krijgen. Daarnaast levert deelname aan het project kennis op over ver- schillende technieken en bereikte milieuvoor- delen, en een voorlopersrol binnen de sector.


Om op de hoogte gehouden te worden van de aanbesteding kunnen schippers naam en e-mailadres achterlaten op www.clinsh.eu (button ‘tender registration’). Nadere informatie: tenderclinsh@pzh.nl


Maritieme Academie Holland Nova College Maritiem biedt onder de vlag van de Maritieme Academie Holland in IJmuiden en Harlingen vmbo en mbo voor de Zeevaart, Rijn- en Binnenvaart en een breed aanbod aan nascholingen voor deze sec- tor. De opleidingen geven een drempelloze aansluiting op het hbo voor scheepvaart in Amsterdam.


MyTec met topopleiding Ook de Nova College MyTec opleidingen Allround operationeel technicus, Middenkader engineering elektro en Middenkader engineering werktuigbouw houden zaterdag 11 februari open huis bij Nova College op de Kanaalstraat in IJmuiden. In deze opleiding leren studenten het beheer en onderhoud van grote apparaten zoals verbrandingsmo- toren, zuiveringsinstallaties en generatoren bij grote bedrijven. De energiesector heeſt grote behoeſte aan goed opgeleide technici. Daarom werken grote bedrijven verenigd in Stichting Leer werken in de Techniek samen met Nova College MyTec en garanderen zij een stageplek.


Aanmelden Aanmelden voor het open huis kan via novacollege.nl. Wie zich aanmeldt ontvangt vooraf een mail met het programma.


TANKVRACHTWAGEN LEVERT 19 TON VLOEIBAAR GAS Eerste Duitse LNG-bunkering in zeehaven Brunsbüttel


DÜSSELDORF De eerste scheepsbunke- ring met LNG in een Duitse zeehaven is per- fect verlopen. Het vrachtschip ‘Ireland’ kreeg op zaterdag 28 januari zijn milieu- vriendelijkere brandstof van een tank- vrachtwagen. Leverancier was een gasbe- drijf uit Berlijn. “Met de vlotte bunkering bewijst Brunsbüttel gereed te zijn om LNG- standplaats te kunnen worden”, zei Frank Schnabel, directeur van Brunsbüttel Ports.


Het was de tweede leverantie van LNG in Brunsbüttel. In april vorig jaar werd een LNG- ketelwagon voor spoortransport bevuld. Dit keer ging het om de eerste bunkering van een


vrachtschip. Nog gaat het om een truck-to- ship leverantie waarbij het vloeibare gas van elders kwam. Brunsbüttel wil echter dé im- portterminal van LNG voor Duitsland worden. De standplaatsen van de drie Brunsbüttel- terminals liggen aan de monding van de Elbe en strategisch dicht bij het Noord- Oostzeekanaal. Zo hoopt het havenbedrijf zeeschepen uit de Oostzee en uit de Noordzee als klanten te kunnen winnen. Brunsbüttel Ports is zelf vooral een industriehaven. Behalve bunkering van schepen zetten de ha- venstrategen daarom ook in op levering van het gas aan de lokale industrie. Tevens wil de pro-LNG-lobby dat er in Brunsbüttel een rega- sificatie-installatie komt met aansluiting op het Duitse gasnet. Dit zou het mogelijk maken dat Duitsland niet alleen uit Rusland, maar ook uit andere regio’s in de wereld gas kan im- porteren. Ook geopolitieke overwegingen spe- len een rol, althans in de argumentatie van de haven. Rusland bouwt samen met Duitsland


(en ook Nederland) aan een tweede gasleiding door de Oostzee richting Noordwest-Europa.


Een LNG-infrastructuur vereist een veilig en vlot omgaan met het gas en de installaties. Dit heeſt Brunsbüttel met zijn huidige bun- kering van het Noorse vrachtschip bewezen. Sneller dan Hamburg, en daar gaat het in eerste instantie om: om de subsidieverstrek- kers in Berlijn van de aantrekkelijke stand- plaats te overtuigen. Het is ook een signaal naar Brussel. Volgens de Duitse binnenvaart- site Bonapart zet de Europese Unie in op het vloeibare aardgas als alternatieve scheeps- brandstof. “We kunnen niet op alle paarden wedden”, had de haven- en binnenvaartamb- tenaar bij DG Move, Dimitrios Theologitis, te- gen het medium gezegd. “Het is al veel werk om één brandstof geaccepteerd te krijgen. Anderen mogen gerust op GTL of op methaan inzetten. Wij willen focussen. En onze focus ligt op dit moment op LNG”.


Simulator binnenvaart.


Schipperskerstfeest steunt evangelisatie


ROTTERDAM De werkgroep Schipperskerstfeest te Rotterdam meldt dat de collecte tijdens het feest in de Pelgrimskerk uiteindelijk 2340 euro heeſt opgebracht.


Het kerstfeest is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van dertig sponsoren uit de binnenvaartsector. Het ingezamel- de bedrag komt ten goede aan het evan- gelisatiewerk van Machiel en Jessica Teekman in Kaapstad, Zuid-Afrika.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36