This page contains a Flash digital edition of a book.
852 | WEEK 06-07 8 FEBRUARI 2017


19 Modern trainingscentrum voor hoog risico-industrie en publieke veiligheid


ROTTERDAM Veiligheidsbedrijf Falck bouwt een innovatief trainingscentrum op de Maasvlakte, dat voorjaar 2018 in gebruik wordt genomen.


Het moet een internationaal toonaange- vend veiligheids-kenniscentrum worden voor de publieke en industriële brandweer, de offshore, maritieme sector en windindus- trie. Daartoe heeſt Falck op 24 januari met het Havenbedrijf Rotterdam een overeenkomst gesloten voor de aankoop van het nieuwe terrein.


Het in veiligheid en veiligheidstrainingen ge- specialiseerde bedrijf verlaat daarmee zijn huidige locatie aan de Beerweg. Het aflopen van het huurcontract met het Havenbedrijf Rotterdam, voorjaar 2018, geeſt Falck de ge- legenheid om een volledig nieuw veiligheids- centrum te ontwikkelen. De verhuizing is tot stand gekomen met de volledige medewer- king van het havenbedrijf, dat verantwoorde- lijk is voor de exploitatie van de terreinen.


Risc


Al in 1985 werd op enkele kilometers van de huidige locatie een groot trainingscentrum


opgericht voor brandweer, industrie, offsho- re en de maritieme sector vanuit een samen- werking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Smit Internationale en de Nederlandse Veiligheidsdienst. Het belangrijkste doel van het veiligheidscentrum, toen onder de namen Risc en Nutec, was om een veilige werkomge- ving te scheppen in de haven. Het trainings- centrum op de Maasvlakte bedient jaarlijks circa 40.000 cursisten met één- of meerdaagse kennis- en trainingsprogramma’s. Met de re- cente ondertekening wordt die samenwerking voortgezet. Het nieuwe terrein ligt een paar honderd meter oostelijk van het bestaande trainingscentrum.


Virtual reality De ingebruikname van het nieuwe terrein in 2018 behelst voor Falck veel meer dan een verplaatsing van activiteiten. Interactieve re- alistische beleving en koppeling tussen ken- nis en praktijk worden de grondslagen voor de ontwikkeling van het nieuwe terrein. Het nieuwe centrum, dat ruim een hectare gro- ter wordt dan het huidige terrein, wordt ge- bouwd en ingericht volgens de modernste standaarden voor techniek, milieu, arbeids- hygiëne, veiligheid, en trainingstechnologieën


Nieuw leven in oude bar zeemanshuis


zoals virtual reality omgevingen voor incident- bestrijding en crisismanagement. Daarnaast komt op het nieuwe terrein een fieldlab, voor onderzoek en praktijkexperimenten.


De functionele wensen en behoeſten van zo- wel nationale als internationale klanten zijn leidend geweest bij het ontwerp van de trainingsfaciliteiten.


Geld voor walstroom op Helderse zeehavenkades


DEN HELDER Met een investering van bij- na anderhalf miljoen euro krijgt Port of Den Helder walstroom op de belangrijkste zeehavenkades. De provincie kent een half miljoen euro subsidie toe aan het project, bedoeld voor een flinke CO2-reductie.


Het opnieuw leven blazen in de oude hotelbar van het illustere zeemanshuis van Rotterdam is een afstudeerproject van onder anderen Michael Sibtsen.


ROTTERDAM Oude tijden herleven aan de Rotterdamse Willemskade. Hier is de bar van het voormalige Maritime Hotel heropend, waar in nóg vroeger dagen het zeemanshuis was gevestigd. Sinds afgelopen najaar is het Scheepvaart en Transport College (STC) de exploitant, die in de 136 kamers studenten- huisvesting heeſt ondergebracht.


Dit zogenoemde STC SafePort biedt begelei- de kamerbewoning aan voor studenten (mbo en hbo) die uit alle delen van het land afkom- stig kunnen zijn. Het STC ziet een maatschap- pelijke functie weggelegd voor de oude hotel- bar en heeſt die daarom omgedoopt tot ‘The


Blue Mermaid’. De bar is sinds 16 januari door- deweeks nadrukkelijk opengesteld (van 9.00 tot 22.00 uur) voor buurtbewoners en andere bezoekers.


De school had een shantykoor uitgenodigd voor de feestelijke opening, doet aan zaalver- huur en wil wel vaker levende muziek gaan programmeren. Een uit Syrië gevluchte ban- ketbakker verkoopt er zijn eigen assortiment ge- bak uit de keuken. En behalve de gebruikelijke kantine-snacks en fris voor de studenten worden er ook zwak-alcoholische dranken verkocht. In de avonduren komt de vroegere barman van het Maritime geregeld een handje helpen.


Urk neemt initiatief voor brede visserijconferentie


URK De gemeente Urk houdt in samen- werking met verschillende visserijorga- nisaties op 26 mei een internationale visserijconferentie.


Het doel van de conferentie is om te komen tot een gezamenlijk internationaal standpunt over een toekomstbestendige visserijsector, voor zowel aanvoer als visverwerking en -han- del. Hierin staan samenwerken, oplossingsge- richtheid, innovatie en duurzaamheid centraal – zo melden de organisatoren.


De sociaaleconomische impact van maatrege- len voor de visserijsector op vissersgemeen- schappen en regio’s maakt daarvan ook deel


uit. Een uitvloeisel daarvan moet zijn dat er een gezamenlijk verzoek wordt gedaan om als visserijgemeenschappen ook deel te nemen aan de Noordzee RAC (North Sea Regional Advisory Council). Deze Noordzee RAC heeſt tot doel de Europese Commissie te advi- seren over visserij en milieubeheer op zee. Vooralsnog zijn lagere overheden als gemeen- ten en regio’s hierin niet vertegenwoordigd.


Uiteraard wordt ook over de aanlandplicht en komende Brexit met de mogelijke gevol- gen daarvan gesproken op de conferentie. Informatie, het voorlopige programma en opga- veformulier voor de conferentie zijn te vinden op de website: www.fisheries-conference.com


In de toekomst kunnen zeeschepen na af- meren in de civiele haven overschake- len op walstroom, in plaats van te blijven draaien op de eigen motoren. Dit moet lei- den tot veel minder emissie en lawaai in de haven. Het gaat om de gebieden tussen de Moormanbrug en de Koopvaardersschutsluis, de Nijverheidskade en Spoorweghaven.


Directeur Jacoba Bolderheij is blij met deze stap voorwaarts: “Deze investering in wals- toom zorgt ervoor dat we verder kunnen gaan met het ontwikkelen van moderne faciliteiten en stappen kunnen zetten bij het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Wij danken de provincie voor de financiële injectie’’.


Langliggers Mede door het aanleggen van walstroom kan de haven verder ontwikkeld worden en kan de


ruimte intensiever worden gebruikt. Zo kun- nen de Nijverheidskade en de Spoorweghaven beter gebruikt worden voor langliggers. De lig- plaatsen voor de Moormanbrug kunnen dan beter en effectiever worden ingezet voor de offshore, voor het verladen van materialen en crew-changes, een sterk logistiek punt van Den Helder.


Restladingen Met steun van de provincie Noord-Holland gaan dit jaar in totaal 12 projecten van start die zich richten op duurzamere zee- havens. Voorbeelden zijn een installatie voor het terugwinnen van fosfaat, de ver- werking van restladingen van tankschepen en de aanleg van een tankponton voor de alternatieve brandstof LNG.


Gezamenlijk ontvangen de initiatief- nemers een bijdrage van de provincie van 3,3 miljoen euro. Zelf investeren de initiatiefnemers ruim 14,5 miljoen euro. Door de uitvoering van deze projecten worden de havens van Den Helder en het Noordzeekanaalgebied verder verduur- zaamd en toekomstbestendig.


CCR tevreden over aantal reacties AIS-enquête


ROTTERDAM Op 3 januari jongstleden sloot de online enquête inzake ervarin- gen met AIS en elektronische kaarten in de vaarpraktijk. Het vragenformulier werd 1023 keer volledig via internet in- gevuld alsmede ruim 400 keer deels be- antwoord, maar bruikbaar. Meer dan 90 procent van de antwoorden waren af- komstig van schippers.


De CCR is verheugd met de hoge res- pons en bedankt iedereen die de tijd heeſt genomen om aan de enquête deel te nemen. Komende periode zullen alle gegevens door de CCR verwerkt en ge- analyseerd worden. Naar verwachting zal het rapport met bevindingen in het derde kwartaal van 2017 beschikbaar komen. Alle deelnemers die hun emailadres heb- ben opgegeven, krijgen deze samenvat- ting per mail toegestuurd.


Een gebruikte autokraan?


Plaats of vind ’m op usedmaritime.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36