This page contains a Flash digital edition of a book.
CATERPILLAR SPECIALIST VOOR DE BINNENVAART


25 23 WAAR LIG JE? ZO


kan het


OOK


Zelfreinigende coating. Hoe kan dat?


Eén van de klussen waar iedereen wel tegen opziet aan boord is het soppen van de ma- chinekamer. En het stofzuigen en luchten van de hutten en woonruimte schiet er ook nog wel eens bij in, “effe nog lossen en ver- halen” of een keer op tijd naar bed. En een streeploos stuurhutraam? Dus toen de eer- ste signalen kwamen dat het zelfreinigende effect van titanium dioxide in coatings aan- gewend kon worden in publieke ruimtes wa- ren we wel even opgewonden. Stel je voor, zelfreinigende oppervlakken, die ook nog de lucht kunnen filteren! Te mooi om waar te zijn? Dat weet je alleen als je er onderzoek naar doet. We beginnen 8 jaar geleden.


Zelfreiniging, hoe kan dat?


De zelfreinigende werking van titanium dioxi- de is al sinds vroeg vorige eeuw bekend. Door een fotokatalytische reactie op UV-licht breekt het alle organische verbindingen af. Doordat voldoende zonlicht lang niet overal bij kan en titanium dioxide destijds ook de verf waar- in het was verwerkt kon afbreken, is er lange tijd niet veel relevante ontwikkeling geweest. Echter in de eerste jaren van 2000 kwamen een aantal doorbraken: titanium dioxide in nano-vorm kan inmiddels ook reageren op zichtbaar licht én een aantal coatings van te- genwoordig kunnen titanium dioxide deeltjes opnemen zonder de werking te verstoren of zelf te worden afgebroken.


Tijdens proeven in Italië in 2008 bleek de luchtkwaliteit inderdaad te verbeteren dank- zij de TiO2-coatings. Zij verwerkten het spul in het wegdek en vonden een vermindering van NOx gassen van 65 procent, direct boven het wegdek. In Duitsland was dit zelfs 70 pro- cent bij windstilte en 20 procent als het woei, ondanks dat daar minder zonlicht is om de reactie de activeren. Ook in België is men en- thousiast: gebouwen met een TiO2-coating zorgden voor minder tolueen en TiO2-coatings op parkeerplaatsen haalden zo’n 20 procent van de NOx gassen uit de lucht.


Aan het werk


De simpelste manier om van deze techniek gebruik te maken voor buiten, is om wan- den of oppervlakken die regelmatig vervuilen te coaten met een titanium dioxide coating. Let op, voor verschillende oppervlakken zijn er verschillende varianten, dus metaal, hout of glas hebben zo hun eigen varianten.


Binnen is het anders, hier willen we ook de luchtkwaliteit (geur, hygiëne) op aangenaam en gezond niveau hebben. Hier ligt de oplos- sing voor de hand: als we de verlichting, of de panelen achter de verlichting behandelen met titanium dioxide coating, hoeven we alleen het licht aan te doen en klaar. Toch?


Niet helemaal. Titanium dioxide heeſt tijd no- dig om de zaak te zuiveren. Even aan/uit helpt niet. Na het koken of het slapen zal de volgen- de dag de zon weer gaan schijnen en dus in- direct licht zal weer door de ramen schijnen. Dus wat er ’s-avonds en ’s-nachts aan ver- vuiling wordt opgebouwd, wordt overdag en ’s-avonds als de verlichting brandt, weer af- gebroken. In 2 tot 3 uur tijd kan een gecoat oppervlak de lucht zuiveren, afhankelijk van m2, m3 en hoeveelheid licht.


EERSTE BUNKERING GTL DOOR SLURINK


29


dioxide coatings zijn niet duur en eenvoudig te verwerken.


Maar als schone oppervlakken, bijvoorbeeld in het keukengedeelte, worden behandeld, helpt dat dan? Ja. Vetten zijn organische ver- vuilingen en worden dus afgebroken door ti- tanium dioxide in combinatie met zichtbaar licht. Ook de vettigheid in de machinekamer aan de wanden kan zo worden aangepakt. Wél eerst schoonmaken.


Gezondheid


Aan de risico-kant is opname door de huid van nano-TiO2 uitvoerig onderzocht vanwege de toepassing in cosmetica. De resultaten uit de beschikbare onderzoeken laten zien dat het binnendringen van nano-TiO2 door de intacte huid verwaarloosbaar is. Bijvoorbeeld tandpas- ta en zonnecrème bevatten titanium dioxide.


Aan de opbrengst-kant is bewezen dat tita- nium dioxide veel VOC’s uit de lucht haalt (schadelijke stoffen die vrijkomen uit bouw- materialen), zoals formaldehyde, tolueen of zwavel-oxide. Verder worden ziektekiemen, schimmelsporen en pollen onschadelijk ge- maakt, zodat op het gebied van gezonde lucht griep, hoofdpijn en allergie kan worden voor- komen. Dat betekent dat we aan boord met minder schoonmaakmiddelen de boel langer schoon kunnen houden. Streeploze ramen in de stuurhut, ook al zo’n heikel punt, zijn dich- terbij dan we denken.


Ook olievlekken, wijnvlekken, roet maar ook geur, griepvirussen en pollen kunnen wor- den afgebroken als deze in aanraking komen met titanium dioxide en licht, zonder bijeffect of falen, want titanium dioxide werkt als een proces en raakt nooit uitgeput. Daar kunnen we dus wat mee.


MKB-Katalysatorfonds steunt


ontwikkeling maritieme testfaciliteit DORDRECHT Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden heeſt een subsidie toe van 40.000 euro toegekend aan VAF Instruments uit Dordrecht. VAF gaat, vanuit een consor- tium met vier andere regionale partijen, de subsidie gebruiken voor de ontwikkeling van een dynamische maritieme testfaciliteit.


In de testfaciliteit kunnen innovatieve voort- stuwingstechnologieën worden getest, die uiteindelijk moeten leiden tot minder CO2- uitstoot van schepen. Het consortium zelf investeert ruim 150.000 euro in het pro- ject. De adviescommissie van het MKB- katalysatorfonds prijst het initiatief vanwege de tastbaarheid van de beoogde testfaciliteit, de keuze voor de Duurzaamheidsfabriek als locatie en de manier waarop het beroepson- derwijs wordt betrokken in het proces.


Eenvoudig controleren op afstand Verduurzaming is een belangrijk thema voor de scheepvaart. Om CO2-uitstoot te verminderen, kan gekeken worden naar verdere optimalisa- tie en conditiebewaking van aandrijflijn, romp en schroef. VAF Instruments is als bedrijf in ma- ritieme oplossingen voor efficiënt varen voort- durend op zoek naar innovaties op dit gebied. Maar het ontbrak aan een goede testfaciliteit.


“Er bestaan wel statische en relatief dynami- sche testfaciliteiten, maar nog geen écht dyna- mische, waarin een gecontroleerde en variabel instelbare waterstroom gerealiseerd kan wor- den en waar innovaties dus ‘als op een rivier’ onder verschillende omstandigheden kunnen worden getest”. Zo’n testfaciliteit wil VAF nu sa- men met partners zelf realiseren.


Fieldlab Voor de realisatie van de dynamische test- faciliteit zocht VAF contact met verschillen- de partners. Het gaat om de Dordtse be- drijven KROHNE Altometer en Technisch Installatiebedrijf G. Reehorst, maar ook het Da Vinci college en de stichting XCaliber die ei- genaar is van het Flow Center of Excellence in de Duurzaamheidsfabriek, waaraan de testfaci- liteit gekoppeld zal worden. Leo Blankenstein, directeur van VAF: “We willen met dit project in de Duurzaamheidsfabriek een innovatief mari- tiem fieldlab realiseren met een reeks aan test- mogelijkheden voor MKB’ers. Daarbij wordt de testfaciliteit ook een innovatieve praktijkomge- ving voor het beroepsonderwijs in de regio. De kennis die uit het project voortkomt, wordt zo ook in het onderwijs geborgd en zo zorgen we voor een ‘uitstroom’ van state-of-the-art opge- leide vakmensen”.


Om extra kosten voor het verwisselen van lampen te voorkomen, zijn panelen beschik- baar die achter de TL-balken of plafondver- lichting geplaatst kunnen worden. Deze pane- len zijn makkelijk te plaatsen. Ook bestaande panelen kunnen worden behandeld, titanium


ZO


kan het


OOK


Intussen zijn een aantal schepen met deze coating uitgerust. Voor verdere informatie en referenties omtrent deze technieken of applicatie kunt u contact opnemen met nC Marine, via netherlands@nc-marine.com of www.nc-marine.com.


‘Zo kan het ook’ is een bijdrage van nC Marine waarin oude, nieuwe, andere, maar vooral betere en kosteneffectieve toepassingen vanuit de praktijk worden besproken waarmee u als binnenvaarder verder kan.


Nederlandse zeehavens willen half miljard per jaar voor structuurfonds


ROTTERDAM De in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) samenwerkende Nederlandse zeehavens van Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland stellen voor in het nieuwe regeerakkoord een door het Rijk te financieren ‘Structuurfonds’ op te zetten van een half miljard euro per jaar om via cofinanciering de structuur van de zeehavens toekomstgericht te versterken.


“We hebben de beste haveninfrastructuur van de wereld. En we willen voorop lopen in de energietransitie en digitalisering. Voor mij staat vast dat overheid, bedrijfsleven en kennisin- stellingen dat samen moeten doen”, zei minis- ter Schultz van IenM onlangs op 1 februari op de maritieme werkconferentie te Amsterdam.


BOZ-voorzitter Ronald Paul (COO van Havenbedrijf Rotterdam) sluit zich daarbij aan: “We staan als zeehavens voor een enor- me uitdaging op het gebied van energie en klimaat, het verduurzamen van industrie en transport en het breed toepasbaar maken


van ICT. En juist de concentratie van indus- trie, energie en logistiek in de havengebieden biedt een unieke kans om op al deze gebieden forse transitie-resultaten te kunnen bereiken”.


BOZ bepleit een gerichte investeringsgolf, ook van de overheid. Immers, het economisch belang van de havensector is van nationaal belang: de jaarlijkse overslag van in het to- taal 600 miljoen ton maakt 336.000 banen en een toegevoegde waarde van 38 miljard euro mogelijk. BOZ meent dat het nationaal eco- nomisch belang een Rijksbijdrage aan het Structuurfonds rechtvaardigt. BOZ-voorzitter Ronald Paul: “Een rijksbijdrage van 500 mil- joen euro per jaar herstelt onze concurrentie- positie met de buurlanden en cofinanciering nodigt de zeehavens uit om gericht te investe- ren in een toekomstgerichte structuurverster- king, daar hebben we allemaal belang bij”.


BOZ zal haar voorstel voor een Structuurfonds aanbieden aan de formateur en de politieke partijen in de Tweede Kamer.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36