search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Finanse firm transportowych i logistycznych coraz częściej obsługiwane przez fintechy


O przelewach transgranicznych najczę- ściej mówi się w kontekście pracowników zarobkowych przebywających na emigra- cji. Jednak coraz większą część transakcji stanowią także przelewy realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy rezygnują z usług banków na rzecz fintechów, które są w stanie zapewnić szybsze i tańsze transakcje przy takim sa- mym poziomie zabezpieczeń.


Według danych TransferGo, globalnej platformy do realizacji przelewów transgranicznych, tylko w 2018 jej klienci przesłali do Polski pół miliarda złotych. Dużą część środków stanowiły transak- cje małych i średnich przedsiębiorstw – mówimy o kwotach rzędu 300 milionów złotych od po- czątku działania firmy. Najczęściej są to firmy lo- gistyczne, transportowe i platformy e-commerce. Prawie jedną trzecią transakcji realizowano na linii Wielka Brytania – Polska. Na drugim miej- scu znajdują się małe i średnie przedsiębiorstwa z Niemiec. Przelewy biznesowych klientów Trans- ferGo trafiają często także z krajów spoza Unii – w statystykach wysoko znajdują się Chiny, USA i Hong-Kong.


Polscy przedsiębiorcy stanowią największą gru- pę narodowościową wśród klientów biznesowych TransferGo. Obserwujemy, że coraz częściej, obok przelewów pomiędzy krajami unijnymi, środki tra- fiają poza kontynent, m.in. do Azji Wschodniej. – komentuje Julia Ławniczak-Gościńska, Growth


Manager w TransferGo, odpowiedzialna za pol- ski rynek.


Firmy decydują się na powierzanie obrotu środ- kami fintechom, ponieważ wysłużone standardy przelewów bankowych nie zawsze są w stanie sprostać szybkości i globalnemu charakterowi ich biznesu.


W TransferGo korzystamy z procesu pay-in pay- out. W dużym uproszczeniu wygląda to następująco. Nadawca z Niemiec wpłaca środki na naszej brytyj- skie konto. Rejestrujemy transakcję w naszym syste- mie. Środki dla adresata transakcji w Polsce zostaną wypłacone z naszego polskiego, a nie brytyjskiego konta, co znacznie skraca czas operacji, najdłużej do 4-5 dni. Metoda ta pozwala również zapewnić ko- rzystniejsze kursy przewalutowania – wyjaśnia Julia Ławniczak-Gościńska z TransferGo.


Fintechy obowiązują takie same standardy bez- pieczeństwa i przepisy AML jak tradycyjne banki. Transakcje muszą być monitorowane, a wszelkie podejrzane ruchy natychmiast zgłaszane krajo- wym regulatorom finansowym.


Stosujemy kilka poziomów weryfikacji danych. We- ryfikujemy, czy z naszego serwisu korzystają rzetel- ne firmy. Sprawdzamy tożsamość administratorów profilu B2B na TransferGo, osób posiadających co najmniej 25% udziałów, zeznania podatkowe, fak- tury za przelewy realizowane z wykorzystaniem TransferGo – dodaje Julia Ławniczak-Gościńska.


KONTAKTY | 4 KONTAKTY | O TransferGo


Założona w 2012 roku firma TransferGo jest operatorem najszybszej i najbardziej nieza- wodnej platformy płatniczej w Europie. Jest też jedyną ogólnoeuropejską firmą oferującą przelewy pieniężne, która jest w stanie za- gwarantować, że pieniądze dotrą do odbiorcy w jedynie 30 minut. Dla firmy najważniejsze jest dobro klienta, a działalność prowadzona jest z pełną przejrzystością. Kierując się wy- godą użytkownika, stworzyliśmy markę, któ- rej ufają tysiące klientów oraz opracowaliśmy produkt, który uwielbiają (ocena „Excellent” na Trustpilot, przy 96% ocen 5* oraz NPS na poziomie 83). Chcemy możliwie uprościć transgraniczne usługi finansowe i uwolnić je od sztucznie wytyczonych granic.


Założyciel i prezes Daumantas Dvilin- skas znalazł się w 2017 r. w rankingu For- bes „30 under 30”, a firma została ostatnio nominowana do nagrody „Najszybciej roz- wijającego się startupu roku” na TechCrunch Europa Awards 2018.


Coraz więcej przelewów transgranicznych re- alizowanych jest przez małe i średnie przed- siębiorstwa. Firmy rezygnują z usług banków na rzecz fintechów, które są w stanie zapew- nić szybsze i tańsze transakcje przy takim sa- mym poziomie zabezpieczeń.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40