search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Porady z prawa polskiego i niemieckiego


W Polsce zmarł mój ojciec, pozostawiając spadek. Do kogo mam się zwrócić w sprawie o ustalenie kręgu spadkobierców oraz stwierdzenie nabycia spadków?


Nie tylko sąd może ustalić krąg spadkobierców. Czynności związane ze stwierdzeniem nabycia spadku mogą być dokonane także przed notariuszem. Od niedawna istnieje bowiem możliwość uzyskania nota- rialnego poświadczenia dziedziczenia, które ma identyczne skutki jak postanowienie sądu. Cztery kategorie spraw spadkowych mogą być załatwiane przed notariuszem: złożenie oświadczenia o przyjęciu czy też odrzuceniu spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu, uzyskanie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu oraz stwierdzenie nabycia spadku przez notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.


Już po raz kolejny oferta wczasowa przedstawiona przez moje niemieckie biuro podroży nie zgadzała się z sytuacją zastaną na miejscu. Jak postępować w przyszłości w tego typu przypad- kach?


Przede wszystkim należy dokładnie przejrzeć umowę i sprawdzić, co zaoferował organizator wczasów i jego pisemną ofertę porównać z tym, co rzeczywiście było dostępne na miejscu. Reklamacje mogą dotyczyć miejsca pobytu, trasy, rodzajów, klasy lub kategorii środków transportu, położenia, rodzaju oraz kategorii obiektu zakwaterowania, ilości posiłków i ich rodzaju, jak również programu zwiedzania i atrakcji turystycznych. Punktem wyjścia reklamacji może być również prospekt czy katalog, na podstawie którego wybrano dane wczasy, z zastrzeże- niem, że zawarte w nim informacje zostały ujęte również w umowie. Za wszystkie usługi świadczone w ramach imprezy turystycznej odpo- wiada wyłącznie organizator, u którego wczasy wykupiono, ponieważ usługi turystyczne kupowane są w całym pakiecie. Organizator wypo- czynku nie może wiec zasłaniać się tym, że to hotel nie dopełnił ja- kichś obowiązków. Pakiet taki obejmuje różnego typu świadczenia, jak


przykładowo przelot liniami lotniczymi, nocleg w hotelu, przejazd auto- karem, posiłki w restauracji. Każda z tych usług może być świadczona przez innego przedsiębiorcę i w każdym z tych przypadków może dojść do jakiegoś niedopełnienia obowiązków, czyli nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. W razie żądania odszkodowania można samemu określić żądaną sumę lub posłużyć się obowiązującą w prawie niemieckim tzw. tabelą frankfurcką, którą często posługują się sądy niemieckie (orientacyjnie, bo nie są nią prawnie związane). W niej podane są procentowo zniżki stosowane w przypadku niedotrzymania konkretnych warunków umowy. Przykładowo: w przypadku kiepskiego wyżywienia zniżki mogą wynosić 5 % ceny wyjściowej, gdy jadłospis był nazbyt monotonny, 10 % o ile liczba ciepłych posiłków była niewy- starczająca a nawet 30 % w przypadku zepsutego pożywienia.


Mieszkam i wynajmuję w Niemczech mieszkanie. Czy to prawda, że gdyby wynajmujący zamierzał sprzedać wynajmowane przez mnie mieszkanie, to przysługiwałoby mi prawo jego pierwokupu?


Tak. W świetle niemieckiego prawa najemcy przysługuje prawo pierwo- kupu, jeśli wynajmujący zamierza sprzedać wynajmowane przez niego mieszkanie. W tym kontekście można zwrócić uwagę na odpowiedni wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego (BGH VIII ZR 51/14). W tym przypadku najemca dowiedział się o sprzedaży mieszkania od nowe- go właściciela, gdy ten zaproponował mu jego kupno na własność. W świetle dokonanych obliczeń zorientował się, że proponowana cena przewyższała wartość rynkową mieszkania o 80 tysięcy euro. Poprzed- ni właściciel sprzedał mieszkanie, nie informując o tym najemcy. Tego fikcyjnego zysku zażądał najemca od poprzedniego właściciela. BGH uznał roszczenie za słusznie i przekazał sprawę do ponownego rozpa- trzenia przez sąd niższej instancji.


mgr prawa Artur Balon udziela czytelnikom Kontaków bezpłatnych porad prawnych z prawa polskiego w poniedziałki w godz. 20.00-21.00 pod tel.: 030 439 24611


Renciści pytają, doradca


rentowy odpowiada Po przyjeździe w 1987 do Niemiec, wróciłam w 1997 roku na dwa lata do Polski.Teraz okazało się, że będę otrzymywać dwie renty, tzn. obok niemieckiej także i polską, bo za datę przeprowadzki do Niemiec przyjęto ten póżniejszy powrót. Czy nie można tego w żaden sposób zmienić?


Znane są przypadki, że po przyjeździe do Niemiec konieczny był po- wrót do Polski ze względu na dokończenie jakiegoś specjalnego zada- nia w pracy lub z podobnej obiektywnie ważkiej przyczyny, przy czym w wymienionych przypadkach powrót następował względnie szybko, najpóźniej jednak po kilku tygodniach do maksimum trzech, czterech miesięcy.Być może w tej konkretnej sprawie istniały również takie lub podobne konstruktywne powody. Należało je przedłożyćw tam- tym czasie i co najmniej uprawdopodobnić.Byłoby to wtedy z oczy- wistych powodów znacznie prostsze i skuteczniejsze, najpóźniej zaś w momencie złożenia dokumentów rentowych do uznania. Po długim upływie czasu od przedmiotowego zdarzenia, jak w aktualnym stanie dwudziestu lat, spotyka się to z dużymi trudnościami i oporami, choćby z powodu trudności uzyskania po upływie długiego czasu odpowied- nio szczegółowych dokumentów w celu uwiarygodnienia specyficz- nej sytuacji.


Miałem w Polsce wypadek przy pracy w 1978 roku. I z tego tytułu pobierałem rentę powypadkową. Po przyjeździe tutaj otrzyma- łem rentę z powodu niezdolności zarobkowania. Natomiast renta z Polski uległa zawieszeniu.Chcę wiedzieć, czy to zawieszenie było sluszne?


Podany stan faktyczny narzuca wręcz pytanie, dlaczego tego typu sprawą nie zajęto się bezpośrednio po przyjeździe. Generalnie renty wypadkowe wypłaca kraj, w którym doszło do wypadku przy pracy. Przepisy o rentach dla przesiedleńców przewidują oczywiście również przejęcie rent powypadkowych przy pracy. Nie wiadomo jednak, na ile spełnione są tutaj wymogi wstępne, a z drugiej strony brak danych co do indykacji medycznych, z jakiego powodu została przyznana renta chorobowa przez niemiecki zakład rentowy. Jeśli schorzenie leżące u podstaw renty miejscowej wiąże się z dawnym wypadkiem przy pra- cy, to pytanie o zawieszenie samo w sobie jest bezprzedmiotowe.


Ponieważ obok pracy w cukrowni uprawiałem 0,5 ha ziemi, dosta- ję też rentę z KRUS. Chciałbym uzyskać jej zwiększenie poprzez zaliczenie wcześniejszych lat, tj. od 1977 do 1981. Czy to byłoby możliwe?


Planowana podwyżka byłaby możliwa, gdyby za ten okres opłacono składki rentowe. Jeśli są zachowane tzw. kwity, które stanowią dowód wpłacenia składek za wymienione lata, to istnieje taka szansa. Czyli musi Pan sprawdzić, czy ma takie dowody, a jeśli tak, to przedłożyć je KRUS z odpowiednim pismem przewodnim.


Mąż posiada legitymację inwalidzką( Schwerbehindertenauswe- is), potwierdzającą 60 procent, a przed rokiem skończył 63 lata. Chciał złożyć wniosek o rentę, ale w DRV wstrzymano go do mo- mentu potwierdzenia jego świadectw pracy przez ZUS. Po pół roku od wysyłki kopii świadectw do ZUS przyszło pismo z żąda- niem oryginałów.W związku z tym nasunęło nam się pytanie, czy renta będzie płacona przez ZUS?


Jeśli mąż przybył w 1988 roku i posiada prawo stałego pobytu, to nie- zależnie od jego statusu, winien otrzymywać rentę z tutejszego DRV. Jeśli DRV przeprowadziła wyjaśnienie konta, w którego rezultacie wy- dano decyzję o jego uznaniu i przejęciu pod przepisy niemieckie, to sytuacja jest jasna i nie powinna wzbudzać tego rodzaju niepewności. Przede wszystkim należy złożyć wniosek o rentę. Potrzebne do tego formularze znajdują się w internecie na stronie: www.deutscherente- nversicherung.de. Po ich wypełnieniu przesyła się je pocztą do wła- ściwego DRV. Faktycznie jest tak, że w uzasadnionych przypadkach DRV wymaga potwierdzenia prawdziwości świadectw pracy, w szcze- gólnosci przy dokumentach, wydanych ze znacznym przesunięciem czasowym w stosunku do ustania pracy. W konkretnym wypadku prawdopodobnie doszło do nieporozumienia lub pomyłki DRV.


Jest jednak rzeczą oczywistą, że to brak złożenia samego wniosku o rentę powoduje brak działania DRV w tym zakresie. Istnieje mozli- wość przejścia na rentę bez potrąceń w wieku 63 lat przy posiadaniu 45 lat składkowych, co dałoby w sumie pomyślny wynik w postaci bra- ku potrącenia w przyszłej rencie.


wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00 KONTAKTY | 11 KONTAKTY |


Helena Surmack radca prawny, tel. 02115 - 800 80 30,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40