search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Mantegna i Goethe „Juliusz Cezar na triumfalnym wozie”


Johann Wolfgang Goethe bardzo cenił Andrea Mantegnię jako wyróżniają- cego się twórcę włoskiego renesansu. A Goethemu należy wierzyć.


się na przykład obniżać linii horyzontu, aby po- tęgować wrażenie monumentalizmu w swoich dziełach. Padwa i Mantua to były jego miasta. W twórczości Mantegni widać dokładną zna- jomość antyku. Tym też zapewne zdobył Go- ethego!


„Tryumf Cezara” to cykl 9 obrazów namalo- wanych przez Mantegnię w latach 1484-1492. Ukazują one zwycięską paradę Juliusza Ceza- ra po wygranych wojnach galijskich, serii kam- panii i bitew stoczonych w latach 58-51 p.n.e. przez rzymskie legiony z plemionami celtycki- mi zamieszkującymi Galię (tereny w przybliże- niu pokrywające się z dzisiejszą Francją). Ob- razy uważane są za arcydzieło. Gorgio Vasari pisał o nich jako o „najlepszych obrazach jakie kiedykolwiek namalował Mantegna”. Stały się bardzo popularne w całej Europie i kopiowane na wielką skalę w formie druków.


Andrea Andreani, Die Elefanten: Der Triumphzug Caesars V, 1598/99, © Staatliche Museen zu Berlin, Kupfer- stichkabinett / Dietmar Katz


Johann Wolfgang Goethe bardzo cenił Andrea Mantegnię jako wyróżnijacego się twórcę wło- skiego renesansu. A Goethemu należy wie- rzyć. Pamiętam jak zwiedzałam dom autora „Fausta” w Weimarze. Zrobił na mnie wielkie wrażenie, zrozumiałam, że mieszkał w nim człowiek o bogatym wnętrzu, z milionem za- interesowań, który prowadził życie bogate i pełne. Świadczyły o tym też rzeczy, które tam widziałam. Na przykład wielka kolekcja mine- rałów. Goethe był zdania, że w życiu niesły- chanie ważna jest uważność i obserwacja. Pa- trzył godzinami na swoją kolekcję, pojedyncze egzemplarze. Tak poznawał siebie i świat. Od


Trzy z dziewięciu obrazów, które od 1631 roku znajdują się w kolekcji brytyjskiego pałacu, są obecnie pokazywane w Gemäldegalerie w Berlinie na wystawie „Mantegna i Bellini. Mistrzowie Renesansu“. Sam Goethe nie wi- dział nigdy oryginałów. Jego zachwyt wziął się z oglądania drzeworytów, które pod koniec XVI wieku wykonał w Mantui we Włoszech, bazu- jąc na dziełach Montegni, Andrea Andreani. Był to specjalista druku, który jako pierwszy zaczął tworzyć chiaroscuro, światłocieniowe drzeworyty (a zatem kolorowe), które spra- wiały wrażenie trójwymiarowości. Goethe był w posiadaniu takich grafik, ale marzył niewąt- pliwie o zobaczeniu obrazów. Nie można więc przegapić takiej okazji. My mamy dzieła te na wyciągnięcie ręki!


Gabinet Miedziorytów (Kupferstichkabinett) w Gemäldegalerie posiada wyjątkowo piękne egzemplarze kolorowych druków, które oczy- wiście możemy również zobaczyć na wysta- wie.


Marta Szymańska


Kupferstichkabinett in der Gemäldegalerie


Godziny otwarcia: poniedziałek – zamknięte wtorek: środa:


tamtej chwili wiem, że to, na co zwraca uwa- gę Goethe, jest wyjątkowe. Dlatego polecam Państwu tę wystawę.


Andrea Mantegna był włoskim malarzem i ry- townikiem. Jego życiorys jest tak samo inte- resujący co życiorys weimarczyka. Urodził się w okolicy Vicenzy w rodzinie cieśli w roku prawdopodobnie 1431. Studiował rzymską archeologię. Był prekursorem miedziorytu, a jego prace były wzorem dla Albrechta Düre- ra. Eksperymentował z perspektywą. Nie bał


KONTAKTY | 20 KONTAKTY |


czwartek: piątek: sobota:


niedziela: Bilety:


10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 10:00 – 20:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00


normalny: ulgowy:


14 Euro 7 Euro


Wystawa potrwa do 30 czerwca 2019 roku.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40