This page contains a Flash digital edition of a book.
the


COOPERATOR I am thankful for....


November 2016


)RU DOO WKDW *RG KDV GRQH DQG LV VWLOO GRLQJ WKURXJK KLV VRQ -HVXV IRU P\VHOI P\ IDPLO\ RXU FRP- PXQLW\ RXU VWDWH RXU QDWLRQ DQG IRU WKH ZKROH ZRUOG 'RXJ :RUOH\ KEC Dir. of Engineering


7R *RG IRU SODFLQJ PH LQ QRUWK FHQWUDO 2NODKRPD ZKHUH , DP VKHOWHUHG IURP VR PXFK RI WKH FUD- ]LQHVV RI WKH ZRUOG , FDQ UDLVH RXU IDPLO\ ZRUN IRU WKH EHWWHUPHQW RI WKH FRPPXQLW\ , OLYH LQ HQMR\ UHOD- WLRQVKLSV ZLWK RWKHU ³OLNH PLQGHG´ IRONV DQG SUDFWLFH P\ IDLWK ZLWKRXW IHDU RI SHUVHFXWLRQ -' 6RXOHN .(& &22


)RU P\ IDPLO\ IULHQGV DQG WKH .(& IDPLO\ $DURQ &RUGHOO KEC metering tech.


)RU P\ MRE DV LW SURYLGHV IRU P\ IDPLO\ -DPHV 'LOO


.(& ZDUHKRXVHPDQ


)RU P\ ORYLQJ KXVEDQG IDP- LO\ DQG VXSHU JUHDW IULHQGV ,¶P DOVR WKDQNIXO IRU D IRUJLYLQJ DQG JUDFLRXV *RG WKDW KDV OHG PH WR


a great place as KEC. &\QGL 0LWFKHOO .(& $GPLQLVWUDWLYH $VVLVWDQW


)RU IDPLO\ DQG IULHQGV WKLV JUHDW &RXQWU\ ZH OLYH LQ DQG WKH FRP- PRQ MR\V RI OLIH 7LP 5RGULJXH] .(& &(2


)RU P\ *RG P\ IDPLO\ P\ -RE DQG P\ KHDOWK 7KHUH LV $OZD\V $OZD\V $OZD\V VRPHWKLQJ WR EH 7KDQNIXO IRU 6KHUU\ /HVVHUW .(& billing assistant


)RU P\ IDPLO\ IULHQGV DQG P\ MRE 6DP $VKIRUG .(& GLVSDWFKHU


0\ IDPLO\ DW KRPH DQG ZRUN WKH\ DUH DOZD\V WKHUH 2XU IUHHGRP DQG WKRVH WKDW KDYH IRXJKW DQG FRQ- WLQXH WR ¿JKW IRU LW 3DXO (SSHUO\ .(& ULJKW RI ZD\ FRRUGLQDWRU


A supplement of Oklahoma Living


ZKHUH , DP WRGD\ 1RWKLQJ LQ P\ SDVW KDV FRPSDUHG WR WKH DZH- VRPH OLIH , KDYH QRZ ,¶P DOVR YHU\ JUDWHIXO DQG WKDQNIXO IRU WKH RSSRUWXQLW\ WR JHW WR ZRUN DW VXFK


Kay Electric Cooperative : 'RROLQ $YH • 32 %R[ %ODFNZHOO 2.


7HOH 7ROO )UHH


.D\ (OHFWULF 2QOLQH www.kayelectric.coop


https://www. facebook.com/ pages/Kay- Electric-Cooper-


https://twitter.com/ kayelectriccoop


http://www. \RXWXEH com/channel/ UCrYv-


&RQYHQLHQW %LOO 3D\LQJ 2SWLRQV


3D\ RQOLQH XVLQJ RXU VHFXUH site at www.kayelectric.coop


3D\ YLD WHOHSKRQH GXULQJ RI¿FH KRXUV E\ XVLQJ D PDMRU FUHGLW FDUG DW


3D\ LQ SHUVRQ DW .(& RU XVH RXU


LQ %ODFNZHOO KRXU SD\PHQW GURS ER[


%RDUG RI 'LUHFWRUV


KEC will be closed Nov. 24 & 25 for the Thanksgiving holiday. If you an electrical emergency or outage please call us at 1-800-535-1079.


'LVWULFW 'LVWULFW


-DNH 2OVHQ &KDG 2WWR


District 3 Ron Shoffner 'LVWULFW 0D[ +RKPDQQ 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW


*HQHUDO 0DQDJHU &(2 7LP 5RGULJXH]


0LNH /HEHGD


%UDG\ +RVWHWOHU .HQW 0F$QLQFK 'U 7LP %ODQWRQ 9HUO %URUVHQ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120