search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ASIAN CRUISE SALT


*1- /


1 - /" 8/ 6


SALT is the result of widespread research among Silversea’s customer database, which found that


the line’s leading markets – the Silent Generation, Baby Boomers and Generation X – were linked by a love of food and food culture. With Silver Muse already boasting the largest number of food QRVKQPU KP VJG ƃGGV GKIJV TGUVCWTCPVU CPF HQQF EQPEGRVU EJKGH OCTMGVKPI QHƂEGT $CTDCTC Muckermann says a new food programme was never going to be about adding more restaurants. Instead, new ship Silver Moon has to push cuisine “to the next level”. Guests on Silver Moon will visit the SALT Kitchen and Bar at least once during their cruise, Muckermann forecasts, with 5-10% in the SALT Lab “all the time”. Shore excursions will be priced as usual, as will certain activities in the SALT Lab, to regulate interest and keep groups small.


@A


PROJECT INVICTUS - 6 ,- Ƃ½- Ƃ, -/


6 -/ / ", Óx 9 Ƃ,-


SALT is part of Project Invictus, an investment programme funded by Royal Caribbean


%TWKUGU YJKEJ CESWKTGF 5KNXGTUGC KP ,WPG Muckermann says it’s the largest investment in QPDQCTF RTQFWEV KP


[GCTU YKVJ DGKPI URGPV


on Silver Muse and a focus on food. As a result, the ship now offers about 160 varieties of wine and a wider range of cuts of meat, while unlimited Ars Italica caviar is available upon request. Guests YKNN UGG OQTG HTGUJ ƃQYGTU QP UJKRU s pC RTQFWEV such as Silversea needs to be indulgent”, says Muckermann – and upgrades have been made to KP UWKVG 68U CETQUU VJG ƃGGV YJKEJ PQY QHHGT VJG 0CVKQPCN )GQITCRJKE 5RQTV


}Àiin] LÕLLlin} wÃh LÀoÌh y>ÛoÕÀi` ÜiÌh ëiVið SALT even means taking a sunset cruise on > «ÀiÛ>Ìi Þ>VhÌ Ìo «>lm-vÀin}i` >nÕk>n Ãl>n` in /ÕnkÕ ƂL`Õl ,>hm>n >Ìion>l *>Àk] ÜhiÀi > Li>Vh L>ÀLiVÕi `inniÀ >Ü>iÌà q > «iÀviVÌ iÛinin} ÜiÌh LlÕÃh ÃkiiÃ] ÌÜinklin} V>no«Þ li}hÌà >n` }inÌli l>««in} Ü>Ûià Ìo ÃiÌ Ìhi Ìoni°


A new moon


ÕÌ -Ƃ / iÃn½Ì ÃolilÞ >LoÕÌ onÃhoÀi iniÌi>ÌiÛið >À vÀom iÌ] in v>VÌ° /hi voo` `iVk on Silver Moon Üill Li Vom«liÌilÞ Àiim>}ini` in


CPF '520 EJCPPGNU


Üh>Ì -ilÛiÀÃi> Vl>imà ià Ìhi wÀÃÌ VÀÕiÃi voo` «Ào}À>mmi Ìh>Ì inÛolÛià ÀiÃÌÀÕVÌÕÀin} > Ãhi«° ƂÃi>n ÀiÃÌ>ÕÀ>nÌ n`oVhini] ÜhiVh VÕÀÀinÌlÞ vi>ÌÕÀià on Muse] Üill Li Ài«l>Vi` LÞ -Ƃ / iÌVhin >n` >À] ÃiÀÛin} Ài}ion>l voo` >n` LiÛiÀ>}ià >`>«Ìi` Ìo Ìhi `iÃÌin>Ìion Ìhi Ãhi« ià in] Ühili > -Ƃ / >L Üill hoÃÌ Vookin} `imonÃÌÀ>ÌionÃ] liVÌÕÀià >n` Ì>ÃÌin} ÃiÃÃionà ÜiÌh }ÕiÃÌ iÝ«iÀÌð º ̽à h>À` Ìo }iÌ > Ài>l ÃinÃi ov Ìhi «l>Vi ÜiÌh jÕÃÌ oni `>޽à iÝ«oÃÕÀi]» ->Vhà iÝ«l>inà oÛiÀ ili«ino kinil>Ü >n` VhiVkin >`oLo oni iÛinin}° º-o Ìhi i`i> ov Ìhià «Ào}À>mmi ià Ìo Ãii Ìhin}à Ühin ÞoÕ½Ài in > «l>Vi q ÌÀÞ Ìhin}Ã] i>Ì Ìhin}à >n` Ãmill Ìhin}à q >n` Ìhin Ühin ÞoÕ½Ài L>Vk on Lo>À`] Li >Lli Ìo Ì>lk Ìo Ãomioni Üho V>n }iÛi VonÌiÝÌ] >nÃÜiÀ µÕiÃÌionà >n`] ho«ivÕllÞ] wll in Ìhi ÃÌoÀÞ°» Ì >ll m>kià «iÀviVÌ ÃinÃi° 7hin VoÛiÀin} `iÃÌin>Ìionà >à Vom«liÝ >à Ìhi *hili««inià q > n>Ìion m>`i Õ« ov Ç]£ää iÃl>n`Ã] £nx `i>liVÌà >n` £äx million «io«li q ºwllin} in Ìhi ÃÌoÀÞ» ià >lmoÃÌ >lÜ>Þà niViÃÃ>ÀÞ° "n oÕÀ `>Þà >Ì Ãi>] *onÃiV> ÕnÌ>n}lià Ìhi hiÃÌoÀÞ ov Ìhià ÀiVh >n` ÛiLÀ>nÌ VÕiÃini\ iÌà -«>niÃh] ƂmiÀiV>n >n` >«>niÃi inyÕinViÃÆ iÌà «inVh>nÌ voÀ >Vi`iÌÞ >n` viÀminÌ>ÌionÆ >n` Ìhi ÃoVio«oliÌiV>l Ài>Ãonà ÜhÞ] in > ÜoÀl` ÜhiÀi oÌhiÀ ƂÃi>n VÕiÃinià ÃÕVh >à n`i>n] hiniÃi >n` /h>i >Ài Ão LiloÛi`] iÌà miÀiÌà >Ài onlÞ jÕÃÌ Vomin} Ìo Ìhi voÀi° Ƃà Üi ÌÀ>Ûil Ìo oÕÀ ÌhiÀ` >n` wn>l «oÀÌ] -in}>«oÀi] Üi½Ài joini` on Lo>À` LÞ ƂnniÌÌi


88 ASPIRE NOVEMBER 2019


aspiretravelclub.co.uk


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136