search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MEDITERRANEAN CRUISE `


We developed a routine each evening, heading to the top deck to enjoy a glass of champagne as the sun slipped down and the ship set sail for our next destination


Of course, it was my duty to check out Ìhi wn>l «Ào`ÕVÌ voÀ mÞÃilv >n` Ã>m«li` > ÃiÀiià ov Ài`Ã] ÜhiÌià >n` ÀoÃjð


iÛin Ìh>Ì


«ÕÀVh>Ãi` voÕÀ LoÌÌlià Ìo Ì>ki homi] Ìhink my verdict was clear.


Great expectations ,iÌÕÀnin} Ìo Seabourn Encore i>Vh iÛinin} Ü>Ã liki ÀiÌÕÀnin} homi° 7i `iÛilo«i` > ÀoÕÌini] hi>`in} Ìo Ìhi Ìo« `iVk Ìo injoÞ > }l>ÃÃ ov Vh>m«>}ni >Ã Ìhi ÃÕn Ãli««i` `oÜn >n` Ìhi Ãhi« ÃiÌ Ã>il voÀ oÕÀ niÝÌ `iÃÌin>Ìion° /hi }ol`in hoÕÀ >Ì iÌÃ ÛiÀÞ LiÃÌ° noÜin} oÕÀ «inVh>nÌ voÀ LÕLLliÃ] oÕÀ


ÃÕiÌi ÃÌiÜ>À` ÜoÕl` ovÌin LÀin} ÌÜo }l>ÃÃià ov Vh>m«>}ni Ìo oÕÀ ÃÕiÌi i>Vh iÛinin}] ÜhiVh Üi½` injoÞ on oÕÀ ÛiÀ>n`> LivoÀi `inniÀ° >Ìin} on Lo>À` Ü>à >lÜ>Þà > ÌÀi>Ì° 7iÌh ÃiÝ `inin} ÛinÕià Ìo VhooÃi vÀom] ÌhiÀi Ü>à «linÌÞ ov ÃVo«i Ìo ÌÀÞ > niÜ oni i>Vh `>Þ°


ovÌin


hi>`i` Ìo >«>niÃi-inëiÀi` -ÕÃhi voÀ lÕnVh Ìo vi>ÃÌ on Ûi}iÌ>Ài>n }Þoâ>à >n` Ã>lmon Ã>Ãhimi° oÀ `inniÀ] h>` ÌÜo v>ÛoÕÀiÌiÃ\ m>in `inin}


Àoom /hi ,iÃÌ>ÕÀ>nÌ >n` ëiVi>liÌÞ o«Ìion /hi Àill LÞ /hom>à illiÀ°


Þ moÕÌh ià Ü>ÌiÀin}


jÕÃÌ Ìhinkin} >LoÕÌ Ìhi `iliVioÕÃ `oÛiÀ Ãoli miÕniiÀi `iÛoÕÀi` in Ìhi l>ÌÌiÀ°


/imi voÀ ÀiyiVÌion


"ÕÀ l>ÃÌ >vÌiÀnoon on Seabourn Encore was ëinÌ in /hi ,iÌÀi>Ì] Ìhi Ãhi«½Ã iÝVlÕÃiÛi >Ài>°


ª aspiretravelclub.co.uk NOVEMBER 2019 ASPIRE 69


PORT RESTAURANTS Discerning clients will want their shoreside experiences to


match the standard of their ship. Agents can highlight their knowledge by booking their clients in restaurants at ports of call. Here I review two of my Mediterranean favourites


BELMOND HOTEL SPLENDIDO, PORTOFINO, ITALY It felt like the entire ship had descended on this stunning property, with each table full of our fellow passengers. Belmond Hotel Splendido is tucked away on the hillside overlooking pretty 2QTVQƂPQ /CFQPPC #XC )CTFPGT


and Humphrey Bogart have graced this grand-dame property, and the chance to dine among the lush gardens of this monastery-turned-hotel is one not to be missed. The buratta and tomato salad is a must from the starter options. The signature dish of the Liguria region is VTQƂG pasta with pesto – simple and delicious – and the best, in my humble opinion, is served at Hotel Splendido. "


° "


HOTEL DU CAP-EDEN-ROC, ANTIBES, FRANCE Wow. This hotel was the talk of the ship for the lucky few that managed VQ DCI C VCDNG #P KPUVKVWVKQP KP the South of France, this stunning property served up the best meal I’ve ever had! Oysters, king prawns, meats, cheeses and smoked salmon


all line the buffet station – a good option for those that can’t pick just one starter from the menu. Every dish is divine, but my favourites included the seabass carpaccio, NQDUVGT VCINKQNKPK CPF VJG TGUVCWTCPVoU UKIPCVWTG ƂUJ FKUJ VJG /GFKVGTTCPGCP UGC DCUU 6JG RKÄEG FG TÅUKUVCPEG is the old-school dessert trolley – you won’t be able to resist. " /


, " / " ° "


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136