search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
REVIEWS


CASTELL SON CLARET Majorca, Spain


LOCATION: Tucked into the foot of the Unesco World Heritage-listed Serra de Tramuntana mountain range with nothing but rolling green «i>kÃ] wil`à ov }À>âin} Ãhii« >n` }oÀ}ioÕÃlÞ ki«Ì }>À`inà voÀ ÃÕÀÀoÕn`ð


illÞ h>iÀ«in Lin`Ã


and quaint Spanish villages set the scene for the 30-minute hotel transfer from Palma airport.


FIRST IMPRESSIONS: ƂÀÀiÛin} LÞ ni}hÌ] i̽à Ìhi V>ÃÌli½Ã ÌoÜiÀÃ


ëoÌ wÀÃÌ] ÜhiVh }loÜ inÛiÌin}lÞ


in Ìhi `>ÀkniÃð Ƃ lon} `ÀiÛiÜ>Þ }À>n`lÞ lini` ÜiÌh }i>nÌ «>lmà li>`à Ìhi Ü>Þ Ìo ÀiVi«Ìion ÜhiÀi] iÛin ÌhoÕ}h i̽à l>Ìi] ÃÌ>vv >Ài Ü>iÌin} with smiles and cold towels. The 132-hectare iÃÌ>Ìi ià iÝÌÀimilÞ «i>VivÕl q ÌhiÀi½Ã noÌhin} but the sounds of crickets and the distant ringing of bells from the aforementioned sheep. /hi >iÀ ià wlli` ÜiÌh Ìhi ÃVinÌà ov LiÀ}>moÌ and orange, and minimal light pollution mi>nà Ìhi ÃkÞ ià vÀiVkli` ÜiÌh ÃÌ>Àð /hi niÝÌ moÀnin}] Ìhi «Ào«iÀÌÞ Vomià >liÛi ÜiÌh VoloÕÀ\ the castle stands tall in sun-bleached stone; lÕÃh moÕnÌ>inà vÀ>mi mÞ iÛiÀÞ ÛiiÜÆ >n` Ìhi iÃÌ>Ìi½Ã }>À`inà LÀim ÜiÌh i`iÌiÀÀ>ni>n «ini] iÕV>lÞ«ÌÕÃ] l>Ûin`iÀ] ÀoÃi] oliÛià >n` limið


THE FACTS: The castle in its current form dates from 1888, though the estate was founded in £{xä° >ÀivÕllÞ ÀiÃÌoÀi` LÞ


iÀm>n hoÌiliiÀÃ


hÀiÃÌini >n` l>ÕÃ- iVh>il Øhni] iÌ o«ini` >à > lÕÝÕÀÞ hoÌil in ëÀin} Óä£Î >n` Lo>ÃÌà {£ ÃÕiÌià and rooms. The main castle is home to 23 rooms, while the rest can be found across six outpost LÕil`in}à ­voÀmiÀlÞ ÃÌ>Lliî `oÌÌi` >ÀoÕn` Ìhi


BOOK IT: Rooms start at €305 and suites at €755 a night, including breakfast, Wi-Fi, parking and taxes.


CASTELLSONCLARET.COM ÀiV> ÕÃh


}ÀoÕn`ð


>nÞ Lo>ÃÌ > ÌiÀÀ>Vi] }>À`in oÀ «ÀiÛ>Ìi


«ool° >ViliÌiià >Ì Ìhi «Ào«iÀÌÞ inVlÕ`i > Ìinnià VoÕÀÌ] Ãm>ll wÌniÃà VinÌÀi ­`Õi Ìo Li Ãi}niwV>nÌlÞ Õ«}À>`i` in Ìimi voÀ niÝÌ Ãi>Ãon® >n` > Ã>lÌÜ>ÌiÀ inwniÌÞ «ool] ÜhiÀi }ÕiÃÌà ëin` moÃÌ ov Ìhi `>Þ loÕn}in} in Ìhi ÃÕn >n` `Àinkin} Vhilli` ÀoÃi] Ühili `À>}onyiià yiÌ >VÀoÃà Ìhi Ü>ÌiÀ° /hi hoÌil½Ã ë>]


illiÃ> `i l>ÀiÌ] ià >lÃo noÌ Ìo Li


missed, with an indoor pool, sauna, hammam and treatments using ingredients from the gardens. /hiÀi >Ài ÌÜo ÀiÃÌ>ÕÀ>nÌÃ\


"liÛiÀ> >n` Ìhi ÌÜo- iVhilin-ÃÌ>ÀÀi` <>À>n`>°


EXPLORE: Ài>Ìhi in Ìhi «ini-ÃVinÌi` mountain air and take a walk or run around the }ÀoÕn`à q Ìhi hoÌil h>à l>i` oÕÌ ÌhÀii ÀoÕÌià ov Û>ÀÞin} lin}Ìhð "À Ühiââ Ìo Ìhi ni>ÀLÞ ÌoÜnà ov >lÛi> oÀ *i}ÕiÀ> on oni ov Ìhi hoÌil½Ã Likið


WOW: -iÌÌin} >Ì Ìhi >lvÀiÃVo >ÃÌill >À] sipping a cocktail as the sun sets over the moÕnÌ>inð >Àm>n ,oLiÀÌo m>kià hià Ãi}n>ÌÕÀi VoVkÌ>il ÕÃin} >joÀV>n liµÕoÀ *>lo] limon jÕiVi] minÌ >n` > homim>`i ÃÞÀÕ« VonVoVÌi` vÀom Ìhi «Ào«iÀÌ޽à yoÜiÀð i ÃiÀÛià iÌ y>mLoÞ>nÌlÞ LÞ ÌoÀVhin} > «ini Voni >Ì Ìhi Ì>Lli >n` inÃiÃÌà ÃimÕlÌ>nioÕÃlÞ ºÃi« >n` Ãmill»° ̽à hiÀi Ìh>Ì `iVi`i niÛiÀ Ü>nÌ Ìo li>Ûi°


i`iÌiÀÀ>ni>n-inëiÀi`


aspiretravelclub.co.uk


NOVEMBER 2019 ASPIRE 119


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136