search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INDULGE IN TRUE LUXURY. GET ALL APPLICABLE OFFERS WHEN YOU BOOK A HAVEN SUITE*


+LGGHQ DZD\ DW WKH WRS RI WKH VKLS LV 7KH +DYHQ E\ 1RUZHJLDQ®


DQ H[FOXVLYH HQFODYH DFFHVVLEOH E\ SULYDWH NH\ FDUG ZLWK RXU PRVW


OX[XULRXV DQG ZHOO DSSRLQWHG DFFRPPRGDWLRQ <RX ZLOO EDVN LQ WUDQTXLOOLW\ LQ 7KH +DYHQ &RXUW\DUG ZLWK D SULYDWH SRRO DQG VXQGHFN ZKLOH LQGXOJLQJ LQ WKH XQSDUDOOHOHG SHUVRQDO VHUYLFH RI D FHUWL¿HG EXWOHU DQG FRQFLHUJH


LUXURIOUS BENEFITS •


&RQFLHUJH VHUYLFH • • KRXU FHUWL¿HG EXWOHU


([FOXVLYH DFFHVV WR 7KH +DYHQ &RXUW\DUG ZLWK SULYDWH SRRO VXQGHFN KRW WXE DQG ¿WQHVV DUHD


3ULRULW\ HPEDUNDWLRQ DQG GLVHPEDUNDWLRQ


PERSONALISED SERVICE •


• •


&RFNWDLO SDUW\ ZLWK VKLS RI¿FHUV 3ULRULW\ ERDUGLQJ RI WHQGHUV WR DQG IURP VKRUH


&RXUW\DUG DWWHQGDQW WR WDNH FDUH RI WKHLU IUHVK IUXLW DQG VXQ GHFN UHIUHVKPHQW QHHGV


DELICIOUS EXTRAS •


• •


0LQL EDU DQG GHOX[H FRIIHH HVSUHVVR FDSSXFFLQR PDFKLQH


([FOXVLYH 7KH +DYHQ PHQXV 7UHDWV GHOLYHUHG WR WKHLU VXLWH HDFK HYHQLQJ 3RUWR¿QR ,WDO\


THE HAVEN FROM £ 1,879 PP** Based on 25 October 2020 sailing


Kek Lok Si Temple, Penang, Malaysia THE HAVEN FROM £ 2,169 PP** BOOK TODAY! CALL: 0333 336 2915 OR VISIT WWW.AGENTS-UK.NCL.EU


7KH XSJUDGH RIIHU LV DYDLODEOH RQ DOO VDLOLQJV DQG IRU DOO FDWHJRULHV LQFOXGLQJ ,; 2; %; DQG 0; *XDUDQWHH &DWHJRULHV EXW DSSOLFDEOH WHUPV YDU\ IRU FHUWDLQ VKLSV DQG VDLOLQJV $SSOLFDEOH WR 8. RIğFH 1&/ /21'21 1RW DSSOLFDEOH WR DOO RWKHU RIğFHV $SSOLFDEOH WR


VW DQG QG JXHVWV VKDULQJ D VWDWHURRP RQO\ RIIHU DQG DOO JXHVWV LQ VWDWHURRP PXVW FKRRVH VDPH EHQHğWV XQOHVV RWKHUZLVH VWDWHG DQG QRW YDOLG IRU 6HOHFW VDLOLQJV RQO\ UG RU WK JXHVWV VKDULQJ 6LQJOH RFFXSDQWV RI VWDWHURRP SD\LQJ


RFFXSDQF\ LQFOXGLQJ JRYHUQPHQW WD[HV SRUW H[SHQVHV DQG IHHV 1RUZHJLDQ UHVHUYHV WKH ULJKW WR FRUUHFW DQ\ HUURUV LQDFFXUDFLHV RU RPLVVLRQV DQG WR FKDQJH RU XSGDWH IDUHV IHHV DQG VXUFKDUJHV DW DQ\ WLPH ZLWKRXW SULRU QRWLFH )XOO 1&/ ERRNLQJ FRQGLWLRQV DSSO\ )RU IXOO WHUPV DQG FRQGLWLRQV DQG ERRNLQJ FRQGLWLRQV SOHDVH YLVLW QFO FRP 1&/ %DKDPDV /WG 8. 2IğFH 0RXQWEDWWHQ +RXVH *URVYHQRU 6TXDUH 6RXWKDPSWRQ 62 DQG 8QLWHG 6WDWHV RI $PHULFD


/HDG SULFHV DUH EDVHG RQ 7KH +DYHQ RQ IHDWXUHG VDLOLQJV DQG DUH FRUUHFW DW WKH WLPH RI SULQWLQJ )DUHV DUH SHU SHUVRQ VKRZQ LQ ś*%3 DQG EDVHG RQ GRXEOH WZLQ -8 ŕ


1&/ &RUSRUDWLRQ /WG 6KLSVł 5HJLVWU\ %DKDPDV RI YR\DJH IDUH TXDOLI\ *XHVW FDQQRW VXEVWLWXWH RU FXVWRPLVH WKLV


WESTERN MEDITERRANEAN ROUND-TRIP FROM BARCELONA


7 DAYS


NORWEGIAN EPIC


MAY - NOV 2020


PHUKET, LANGKAWI & PENANG ROUND-TRIP FROM SINGAPORE


8 DAYS


NORWEGIAN JADE


05 JAN 2020


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136