search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
REVIEWS


ELEWANA LOISABA LODO SPRINGS Loisaba, Kenya


LOCATION: In the Loisaba Conservancy – a 57,000-acre ÃÌÀiÌVh ov Üil`livi-wlli` «l>inà in inÞ>½Ã >iki«i> Ài}ion] ÜhiVh ià >ÀoÕn` >n hoÕÀ >n` > h>lv½Ã yi}hÌ vÀom >iÀoLi°


FIRST IMPRESSIONS: "ÛiÀÜhilmin}lÞ «i>VivÕl >n` ÃÌÀikin}lÞ mo`iÀn° Ì o«ini` in Õni Ìhià Þi>À Ão iÛiÀÞÌhin} ià ÕlÌÀ>-Ãliik >n` ÃhinÞ] vÀom Ìhi hÕ}i] imm>VÕl>Ìi ÌinÌi` Àoomà Ìo Ìhi }loÃÃÞ] `>Àk-Üoo`i` L>À >Ài>° Ì ià >lÃo «li>Ãin}lÞ ÀimoÌi°


iÌÌin} ÌhiÀi inÛolÛi` LoÕnVin} oÕÀ


Ü>Þ >lon} `iÃiÀÌi`] `ÕÃÌÞ «>Ìhà in >n o«in-Ìo« {Ý{] ÜiÌh }iÀ>vviÃ] âiLÀ>à >n` im«>l>à oÕÀ onlÞ Vom«>nionð


THE FACTS: /hi V>m« ià m>`i Õ« ov ii}hÌ in`iÛi`Õ>l V>nÛ>Ã-Àoovi` Àoomà ­ÜiÌh VonVÀiÌi Ü>llî] i>Vh Ãlii«in} Õ« Ìo voÕÀ >n` vi>ÌÕÀin} hÕ}i Üoo`in `iVkà ÜhiVh look oÕÌ >VÀoÃà >n iÝ«>nÃi ov ÛiÀ`>nÌ «l>inà >n` hillð iVoÀ ià VonÌim«oÀ>ÀÞ ÜiÌh VoloÕÀvÕl Ã>v>Ài ël>ÃhiÃ] >n` iÛiÀÞ Àoom h>à >n >ÃÃi}ni` ÕiÃÌ ƂmL>ÃÃ>`oÀ ÞoÕ V>n V>ll >Ì >nÞ Ìimi ov `>Þ° /hiÀi½Ã >lÃo > Vlivv-i`}i inwniÌÞ «ool vÀom ÜhiVh ÞoÕ V>n Ü>ÌVh ili«h>nÌà }À>âi in Ìhi «l>inà LiloÜ°


EXPLORE: ̽à >ll >LoÕÌ Ìhi Üil`livi hiÀi] ÜiÌh > Ã>v>Ài }Õi`i Ì>kin} ÞoÕ oÕÌ on `>ilÞ }>mi `ÀiÛià Ìo iÝ«loÀi oiÃ>L>° /hi VonÃiÀÛ>nVÞ liià on >n ¼ili«h>nÌ VoÀÀi`oÀ½] mi>nin} ÞoÕ½Ài >lmoÃÌ }Õ>À>nÌii` Ìo Ãii ÌhiÃi hÕ}i] li>ÌhiÀÞ Li>ÃÌà q


Ã>Ü > hiÀ` ov >LoÕÌ Óä VÀoÃÃin} Ìhi Ào>` >Ì oni «oinÌ q >n` i̽à >lÃo homi Ìo oni ov Ìhi Li}}iÃÌ lion «o«Õl>Ìionà in Ìhi VoÕnÌÀÞ° }oÌ ÕÃi` Ìo ëoÌÌin} oÃÌÀiVhiÃ] hi««oÃ] }iÀ>vviÃ] âiLÀ>à ­inVlÕ`in} Ìhi in`>n}iÀi`


ÀjÛ޽î >n` > «liÌhoÀ>


ov iÝoÌiV-lookin} LiÀ`ð Ƃn` voÀ moÃÌ ov Ìhi Ìimi] Üi ÜiÀi Ìhi onlÞ ÌoÕÀiÃÌà ÌhiÀi Ìo Ãii ÌhimÆ Ìhià >Ài> `oiÃn½Ì }iÌ Ìhi VÀoÜ`à ov Ìhi VoÕnÌÀ޽à Li}}iÀ n>Ìion>l «>Àkð


WOW: Ƃlon}Ãi`i Ìhi «ÀiÛ>VÞ >n` ÃiVlÕÃion] Ìhi voo` >n` service was top-notch. Breakfast and dinner are served D l> V>ÀÌi q ÃloÜ-Vooki` l>mL] Ûi}iÌ>Lli l>Ã>}ni >n` `>Àk VhoVol>Ìi ÃoÀLiÌ ÜiÀi >mon} Ìhi ÃÌ>n`oÕÌà q Ühili lÕnVh ë>nni` ƂvÀiV>n-vÕÃion Ìo i``li >ÃÌiÀn >n` ƂÃi>n° /hi ÃÌ>vv ÜinÌ oÕÌ ov ÌhiiÀ Ü>Þ Ìo m>ki mi viil >Ì homi >n` iÛiÀÞÌhin} vilÌ «iÀÃon>liÃi`° /hiÀi Ü>à >lÃo >n im«ÀiÃÃiÛi liÃÌ ov >VÌiÛiÌiià >Û>il>Lli] vÀom LÕÃh Ü>lkà >n` V>mil ÌÀikà Ìo «Àim>ÀÞ ÃVhool ÛiÃiÌà >n` ÌoÕÀà ÀoÕn` > ->mLÕÀÕ Ûill>}i°


BOOK IT: Room rates start at $1,000 per person per night, including a private safari vehicle, all meals and drinks (excluding champagne, private cellar wines and spirits), shared and scheduled game drives, bush walks, and transfers to and from the designated airstrips.


ELEWANACOLLECTION.COM Laura French


122 ASPIRE NOVEMBER 2019


aspiretravelclub.co.uk


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136