search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
the


COOPERATOR September 2016 A supplement of Oklahoma Living


Nagel & Roth Represent KEC at Co-op Youth Leadership Camp 'XVWLQ 1DJHO DQG &HOLD 5RWK ZHUH


VHOHFWHG WR DWWHQG WKH WK DQ- QXDO &RRSHUDWLYH <RXWK /HDGHUVKLS &DPS LQ 6WHDPERDW 6SULQJV &ROR IURP -XO\


7KH\ MRLQHG DS- SUR[LPDWHO\ \RXWK IURP .DQVDV


&RORUDGR :\RPLQJ DQG 2NODKRPD for the week-long camp that com- ELQHV HGXFDWLRQ DERXW WKH FRRSHUD- WLYH EXVLQHVV PRGHO ZLWK WUDGLWLRQDO camp pastimes.


1DJHO DQG 5RWK ZHUH VHOHFWHG WKURXJK .D\ (OHFWULF¶V <RXWK 7RXU FRQWHVW (DFK \HDU .(& KRVWV DQ essay contest where the top eight FRPSHWH IRU WULSV DQG SUL]HV DW .(&¶V $QQXDO <RXWK 7RXU %DQTXHW ³.D\ (OHFWULF LV SURXG WR EH D participating sponsor of the Coop- HUDWLYH <RXWK /HDGHUVKLS &DPS DQG VHQG RXU ORFDO \RXWK WR GHYHORS HVVHQWLDO OHDGHUVKLS DQG WHDPZRUN VNLOOV ´ VDLG <RXWK 7RXU &RRUGLQDWRU $XVWLQ 3DUWLGD ³7KURXJK WKLV WULS ZH KRSH ORFDO VWXGHQWV ZLOO OHDUQ


7HOH


KRZ RXU HOHFWULF FRRSHUDWLYHV ZRUN DQG KRZ FR RSV DQG WKHLU HPSOR\- HHV VXSSRUW WKH FRPPXQLWLHV WKH\ VHUYH ´


$W &RRSHUDWLYH <RXWK /HDGHUVKLS


&DPS WKH FDPSHUV SDUWLFLSDWHG LQ GDLO\ PHPEHUVKLS PHHWLQJV ZKHUH WKH\ HVWDEOLVKHG FRPPLWWHHV DQG HOHFWHG D JHQHUDO PDQDJHU DQG ERDUG RI GLUHFWRUV &DPSHUV DOVR KDG WLPH WR HQMR\ DUHD DFWLYLWLHV LQFOXGLQJ YLVLWV WR )LVK &UHHN )DOOV DQG 6WHDPERDW 6SULQJV ULYHU UDIWLQJ DQG SDUWLFLSDWLQJ LQ FDPS DFWLYLWLHV VXFK DV YROOH\EDOO VZLPPLQJ DQG D talent show.


7KH \RXWK OHDUQHG DERXW WKH workings of electric cooperatives WKURXJK D YDULHW\ RI DFWLYLWLHV <DPSD 9DOOH\ (OHFWULF¶V OLQHPHQ OHG D KLJK YROWDJH VDIHW\ GHPRQVWUDWLRQ FDPSHUV FRPSHWHG LQ EXLOGLQJ D PRGHO WUDQVPLVVLRQ OLQH RXW RI FUDIW VXSSOLHV DQG WKH\ WRXUHG WKH 7UDS- SHU 0LQH DQG &UDLJ 3RZHU 3ODQW ³%HLQJ DEOH WR OHDUQ DERXW FR RSV DQG KRZ WKH\ ZRUN ZDV YHU\ LQWHU- HVWLQJ WR PH EXW ZKDW PDGH WKH greatest impact on me was learn- LQJ DERXW WKH OLQHPHQ DQG UHDOL]LQJ KRZ GDQJHURXV WKHLU MRE UHDOO\ LV ´ VKDUHG 5RWK


³7KLV WULS KDG DQ DPD]LQJ LPSDFW


RQ PH , FDPH RXW RI P\ FRPIRUW ]RQH DQG ORRNHG DW WKLQJV OLNH , QHYHU KDYH EHIRUH 0RVW LPSRUWDQWO\ WKLV WULS KDV WDXJKW PH WR EH P\VHOI DQG KDYH IXQ ´ VKDUHG 1DJHO 2YHUDOO WKH FDPSHUV VDLG WKH\ OHIW &</& ZLWK D QHZ VHQVH RI OHDG- HUVKLS DQG D EDVLF XQGHUVWDQGLQJ RI how their local electric cooperatives RSHUDWH DQG KRZ WKH\ FRQWULEXWH WR WKH EHWWHUPHQW RI WKH FRPPXQLWLHV they serve.


7ROO )UHH


.D\ (OHFWULF 2QOLQH www.kayelectric.coop


https://www. facebook.com/ pages/Kay- Electric-Cooper-


https://twitter.com/ kayelectriccoop


http://www. \RXWXEH com/channel/ UCrYv-


KAY ELECTRIC COOPERATIVE BLACKWELL, OKLAHOMA


A Touchstone Energy Cooperative


Kay Electric Cooperative : 'RROLQ $YH • 32 %R[ %ODFNZHOO 2.


&RQYHQLHQW %LOO 3D\LQJ 2SWLRQV


3D\ RQOLQH XVLQJ RXU VHFXUH site at www.kayelectric.coop


3D\ YLD WHOHSKRQH GXULQJ RI¿FH KRXUV E\ XVLQJ D PDMRU FUHGLW FDUG DW


3D\ LQ SHUVRQ DW .(& RU XVH RXU


LQ %ODFNZHOO KRXU SD\PHQW GURS ER[


%RDUG RI 'LUHFWRUV


'LVWULFW 'LVWULFW


-DNH 2OVHQ &KDG 2WWR


District 3 Ron Shoffner 'LVWULFW 0D[ +RKPDQQ 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW


*HQHUDO 0DQDJHU &(2 7LP 5RGULJXH]


0LNH /HEHGD


%UDG\ +RVWHWOHU .HQW 0F$QLQFK 'U 7LP %ODQWRQ 9HUO %URUVHQ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136