This page contains a Flash digital edition of a book.
Youth Tour Youth Tour Banquet Continued


The essay contest is open to high school MXQLRUV IURP %ODFNZHOO %UDPDQ 1HZNLUN 6KLGOHU 'HHU &UHHN /DPRQW 3RQFD &LW\ *DUEHU %LOOLQJV 7RQNDZD )URQWLHU DQG 0HGIRUG $ WKLUG SDUW\ MXGJH ZKR MXGJHG WKH ZULWWHQ HVVD\V RQ FRQ- WHQW RULJLQDOLW\ JUDPPDU DQG QHDWQHVV FKRVH WKH HLJKW ¿QDOLVWV 7KH WRS IRXU ER\V DQG IRXU JLUOV ZLWK WKH EHVW HVVD\V ZHUH LQYLWHG WR DWWHQG WKH <RXWK 7RXU %DQTXHW WR SUHVHQW WKH HVVD\V LQ VSHHFK IRUP DQG DQVZHU WKUHH TXHVWLRQV IURP WKH MXGJHV -XGJLQJ WKH FRQWHVW ZHUH /DXULH :HGG RI (DVWPDQ 1DWLRQDO %DQN -DUHG *UHOO RI %DQF¿UVW DQG 7UDFL 7KRUSH ZLWK 3LRQHHU 7HFKQRORJ\ &HQ- ter.


.(& KDV EHHQ VHQGLQJ ORFDO KLJK VFKRRO MX-


QLRUV WR :DVKLQJWRQ ' & VLQFH ³.(&¶V <RXWK 7RXU %DQTXHW DOORZV .(& HP-


SOR\HHV GLUHFWRUV VFKRRO IDFXOW\ SDUHQWV DQG PRVW LPSRUWDQWO\ WKH VWXGHQWV WR FRPH WRJHWKHU IRU D VSHFLDO HYHQLQJ ´ 3DUWLGD VDLG ³$OO RI WKH ¿QDOLVWV DUH ZLQQHUV ZKHWKHU LW¶V WKH ' & WULS RU D FDVK SUL]H ´


6FKRYDQHF DQG -DQW]HQ ZLOO KDYH WKH RSSRU- WXQLW\ WR FRPSHWH DW WKH VWDWH OHYHO IRU WKH FRY- HWHG 2NODKRPD 5HSUHVHQWDWLYH RQ WKH <RXWK &RQVXOWLQJ %RDUG IRU WKH 1DWLRQDO 5XUDO (OHFWULF &RRSHUDWLYH $VVRFLD- WLRQ LQ -XQH


5RWK DQG 1DJHO ZLOO KDYH WKH FKDQFH WR EH VHOHFWHG DV DQ 2NOD- KRPD $PEDVVDGRU IRU WKH PXOWL state camp. .(&¶V <RXWK 7RXU SURJUDP LV DQ DQQXDO FRQWHVW (VVD\ HQWULHV RSHQ LQ -DQXDU\ DQG WKH EDQTXHW LV KHOG LQ 0DUFK


.(& DOVR KDV DQ HLJKWK JUDGH


FRQWHVW 7KHVH VL[ VWXGHQWV ZLOO EH DWWHQGLQJ <RXWK3RZHU (QHUJ\ &DPS LQ 0D\ =DQH 3ULFH DQG $VK- WRQ /LQWRQ RI 7RQNDZD DQG 3DLJH )ULFNHQVFKPLGW /DNLQ 7RGG -HQQL-


IHU %HHEH DQG $QGUXZ +RRSHV DOO RI *DUEHU .D\ (OHFWULF &RRSHUDWLYH LV FRPPLWWHG WR GHOLY-


HULQJ VDIH UHOLDEOH FRPSHWLWLYHO\ SULFHG VHUYLFHV DQG HQHUJ\ WR LWV PHPEHU RZQHUV ZKLOH EHLQJ DQ RXWVWDQGLQJ FRPPXQLW\ SDUWQHU


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130