This page contains a Flash digital edition of a book.
the


COOPERATOR May 2016 A supplement of Oklahoma Living


KEC’s Annual Youth Tour Banquet a huge Success for Area Juniors


Kay Electric Cooperative : 'RROLQ $YH • 32 %R[ %ODFNZHOO 2.


7HOH 7ROO )UHH


.D\ (OHFWULF 2QOLQH www.kayelectric.coop


https://www. facebook. com/pages/ Kay-Electric-


https://twitter.com/ kayelectriccoop


http://www. \RXWXEH com/channel/


&RQYHQLHQW %LOO 3D\LQJ 2SWLRQV


3D\ RQOLQH XVLQJ RXU VHFXUH site at www.kayelectric.coop


3D\ YLD WHOHSKRQH GXULQJ RI¿FH KRXUV E\ XVLQJ D PDMRU FUHGLW FDUG DW


Kay Electric Cooperative’s


$QQXDO <RXWK 7RXU %DQTXHW ZUDSSHG XS RQ WKH HYHQLQJ RI 0DUFK


7KLV \HDU¶V WKHPH


ZDV ³6KDUH D VXEMHFW LQ ZKLFK \RX DUH SDVVLRQDWH DERXW ´ $UHD MXQLRUV WRRN WKH WRSLF DQG UDQ ZLWK LW 7KH\ VKDUHG WKHLU SDVVLRQ DERXW $PHULFD¶V KLVWRU\ VSRUWV ))$ SURMHFWV KREELHV DQG RWKHU awesome topics.


+DOLH 6FKRYDQHF RI *DUEHU DQG -RVHSK -DQW]HQ RI 0HG- IRUG ZHUH WKH ELJ ZLQQHUV 6FKRYDQHF DQG -DQ]WHQ ZLOO UHFHLYH DQ DOO H[SHQVH SDLG WULS WR :DVKLQJWRQ ' & WKLV VXPPHU 7D\ORU $OJULP RI %ODFN- ZHOO +LJK 6FKRRO DQG 'XVWLQ


1DJHO RI *DUEHU +LJK 6FKRRO ZRQ DOO H[SHQVH SDLG WULSV WR WKH &RRSHUDWLYH <RXWK /HDGHU- ship Conference in Steamboat 6SULQJV &RORUDGR &DVK SUL]HV ZHUH DZDUGHG WR &HOLD 5RWK DQG Nicholas Glasgow of Tonkawa +LJK 6FKRRO DQG &KHOVHD 6FKXVWHU DQG 0DWWKHZ <XQNHU RI 0HGIRUG +LJK 6FKRRO ³7KHVH HLJKW ¿QDOLVWV GLG DQ DPD]LQJ MRE SUHVHQWLQJ WKHLU HVVD\V DQG DQVZHULQJ TXHVWLRQV IURP RXU MXGJHV ´ VWDWHG $XVWLQ 3DUWLGD .(&¶V \RXWK WRXU FRRUGLQDWRU ³, NQRZ WKHLU SDUHQWV DQG WHDFKHUV ZHUH YHU\ SURXG RI WKHP DV WKH\ DOO UHSUHVHQWHG WKHLU VFKRROV YHU\ ZHOO ´ &RQWLQXHG RQ SDJH


Kay Electric’s 2016 Youth Tour Finalists: Back row L-R – KEC Board President Max Hohmann, Matthew Yunker, Dustin Nagel, Joseph Jantzen and Nicholas Glasgow. Sitting – Chelsea Schuster, Halie Schovanec, Taylor Algrim and Celia Roth.


3D\ LQ SHUVRQ DW .(& RU XVH RXU KRXU SD\PHQW GURS ER[ LQ %ODFNZHOO


%RDUG RI 'LUHFWRUV


'LVWULFW 'LVWULFW


-DNH 2OVHQ &KDG 2WWR


District 3 Ron Shoffner 'LVWULFW 0D[ +RKPDQQ 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW


*HQHUDO 0DQDJHU &(2 7LP 5RGULJXH]


0LNH /HEHGD


%UDG\ +RVWHWOHU .HQW 0F$QLQFK 'U 7LP %ODQWRQ 9HUO %URUVHQ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130