This page contains a Flash digital edition of a book.
Ad deadline is the 15th of the month. ĚƐ ŵƵƐƚ ďĞ ƌĞƐƵďŵŝƩĞĚ ĞĂĐŚ ŵŽŶƚŚ CEC reserves the right to edit or limit ads


ůĂƐƐŝĮĞĚƐ


>ĂĐLJ ^ĐŚŽŽů ZĞƵŶŝŽŶ ǁŝůů ďĞ ŚĞůĚ ŽŶ ^ĂƚƵƌĚĂLJ, DĂLJ Ϯ8, ϮϬϭϲ, Ăƚ ƚŚĞ ^ƌ. ŝƟnjĞŶ’Ɛ ĞŶƚĞƌ ŝŶ ,ĞŶŶĞƐƐĞLJ. ĐĂƚĞƌĞĚ ŵĞĂů, ĂŌĞƌŶŽŽŶ/ ĞǀĞ-


ŶŝŶŐ ŽĨ ǀŝƐŝƟŶŐ. ůů ŐƌĂĚƐ, ƐƚƵĚĞŶƚƐ, ĨƌŝĞŶĚƐ ΘĨĂŵŝůLJ ĂƌĞ ŝŶǀŝƚĞĚ. ϰϬϱ- 8ϱϯ-ϲϮϭϮ ĨŽƌ ŝŶĨŽ.


ϯ zĞĂƌ KůĚ Ƶůů ĨŽƌ ƐĂůĞ. Ψϰ,ϱϬϬ.ϬϬ &ƌŽŵ WŽůůĂƌĚ &ĂƌŵƐ, W & &ƌĞĞĚŽŵ. Ăůů ϰϬϱ-ϯϲ8-ϭϰϭϲ.


&Žƌ ^ĂůĞ: ϭ999 ŚĞǀLJ WŝĐŬƵƉ. ϮϱϬϬ ^ĞƌŝĞƐ. 'st 9ϬϬϬ, Ϯ ĚŽŽƌ. ϰϬϱ- 9ϲ9-ϮϲϰϮ Žƌ ϰϬϱ-ϰ88-ϱ8ϲ9.


&Žƌ ^ĂůĞ: ^ĞƌǀŝĐĞ ĂŐĞ ŶŐƵƐ ƵůůƐ. ϰϬϱ-ϯϲ8-8ϮϮϳ.


ůů LJŽƵ ĐĂŶ ĞĂƚ Zŝď ŝŶŶĞƌ. s&t ŝŶ ƌĞƐĐĞŶƚ. ǀĞƌLJ ϯƌĚ &ƌŝĚĂLJ. ΨϭϬ.ϬϬ. ϲ Ɖŵ ƵŶƟů Ăůů ŐŽŶĞ. ϭ/Ϯ ŵŝůĞ E. KĨ ƌĞƐĐĞŶƚ ŽŶ ,ǁLJ.ϳϰ. ůƐŽ s&t >ĂĚŝĞƐ Ƶdž. ŝŶŐŽ. DŽŶĚĂLJƐ-ϲWD ZĂLJŵŽŶĚ ^ŚŽƌƚ ϰϬϱ-ϲϰϮ-9Ϯϯϱ.


:. . ^^d ϭ , ϰϮ”, ďĞŶĐŚ ƐƚĞĞƌ, njĞƌŽ ƚƵƌŶ ůĂǁŶŵŽǁĞƌ. Ψϭ8ϬϬ. K K. ůƐŽ Ă ϯ ƉŽŝŶƚ, ϰ8” ,ŽǁƐĞ ďƌƵƐŚ


ŚŽŐ. ΨϯϬϬ K K. ŽƚŚ ŵŽǁĞƌƐ ŐŽŽĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ. ϱ8Ϭ-ϲϳϬ-ϰϭϯϮ.


' Θ ƌŽƉ ĂƌĞ. ŽŶƚƌŽů ZƵƐƚ, 'ƌĞĞŶďƵŐƐ Θ ^ƉƌŝŶŐ ǁĞĞĚƐ. tĞ ǁĂŶƚ ƚŽ ďĞ LJŽƵƌ ĂĞƌŝĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŽƌ. ϰϬϱ-ϯϳϱ-ϰϱ88 Žƌ ϱ8Ϭ-98ϰ-ϮϭϳϮ.


ϲƚŚ ŶŶƵĂů ƌŽƐƐ &ĂŵŝůLJ ĞŶĞĮƚ ĨŽƌ KDZ&, ^ƚĞĞƌ tƌĞƐƚůŝŶŐΘ ZĂŋĞ ^ƵŶĚĂLJ, DĂLJ ϭƐƚ. <ŝŶŐĮƐŚĞƌ ZŽĚĞŽ ƌĞŶĂ. ϰϬϱ-ϯϭϯ-ϭϳϳϲ


^ĞĂƚŽŶ ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ: ĂƌŶ ĂŶĚ ,ŽƵƐĞ ƌĞƉĂŝƌƐ, ĂĚĚ- ŽŶƐ, ǀŝŶLJů ƐŝĚ- ŝŶŐ, ƌŽŽĮŶŐ, ǁŝŶĚŽǁƐ, ŵĞƚĂů ďƵŝůĚ- ŝŶŐƐ ĂŶĚ ƌĞƉĂŝƌƐ. ϰϬϱ-ϯϲ8-ϭϱϬϬ Žƌ ϰϬϱ-ϯϲ8-Ϯϭϲ8


,Žǁ dŽ ^Ƶďŵŝƚ


;ϰϬϱ) ϯϳϱ-ϰϭ8ϱ ;ϰϬϱ) ϯϳϱ-ϰϮϬ9


ĚƐ


-ŵĂŝů: ďĂƌƌLJΛĐŝŵĂƌƌŽŶĞůĞĐƚƌŝĐ.ĐŽŵ DĂŝů: W.K. Ždž Ϯ99, <ŝŶŐĮƐŚĞƌ K<. ϳϯϳϱϬ WŚŽŶĞ: &Ădž


EĞǁ /ŶƚĞŶĚŽ ^/ ƉůĂLJĞƌ ŶĞǁ ŝŶ ďŽdž, ŶĞǀĞƌ ďĞĞŶ ŽƉĞŶĞĚ, ΨϮϱ.ϬϬ ϰϬϱ-8ϰϯ-ϰϭϬϭ


&Žƌ ^ĂůĞ: ϭ998 ,ĞƐƐƚŽŶ ϱϲϱ Ƶ- ƚŽŵĂƟĐ ZŽƵŶĚ ĂůĞƌ. dǁŝŶĞ KŶůLJ. ^ŚĞĚĞĚ ĂŶĚ ĮĞůĚ ƌĞĂĚLJ. ΨϯϱϬϬ. ϱ8Ϭ-ϳϰϰ-Ϭϯ9Ϭ.


ZŽƵŶĚ ĂůĞƐ ŽĨ ĞƌŵƵĚĂ ŐƌĂƐƐ -Ψ8Ϭ/ ƚŽŶ. ,ĞŶŶĞƐƐĞLJ.DŽĚĞů ϰϱϬ : 'ƌĂŝŶ ƌŝůů. ϲ dž Ϯϲ ŇƵƚĞ ĨĞĞĚ, ǁŝƚŚ ĨĞƌƟůŝnjĞƌ ĂŶĚ ĚŽƵďůĞ ĚŝƐŬ ŽƉĞŶĞƌƐ. ůƐŽ ϭ9ϳ8 ĂƐĞ ϱ8Ϭ- ĂĐŬŚŽĞ. ϰϬϱ-8ϱϯ-ϱϮϰϬ.


ϭ9ϳϲ ŚĞǀƌŽůĞƚ ϲϬ 'ƌĂŝŶ dƌƵĐŬ ǁŝƚŚ ƐƚĞĞů ŇŽŽƌ ĂŶĚ ƐŝĚĞƐ. ϯϱϬ s8 ǁŝƚŚ ϰ ƐƉĞĞĚ ĂŶĚ Ϯ ƐƉĞĞĚ ĂdžůĞ. Ψϯ,ϳϱϬ. Ăůů ϱ8Ϭ-ϳ9ϰ-ϬϮϲ8.


'ŽůĨ ĂƌƚƐ - LJ :ŝŵ. &Žƌ ůĂŬĞ, ŐŽůĨ, ƌĂŶĐŚ, ŚŽŵĞ, ŬŝĚƐ Žƌ ŐƌĂŶĚŬŝĚƐ. Ψϭ,ϱϬϬ ƚŽ Ψϰ,ϬϬϬ. ϰϬϱ-88ϲ-ϭ98ϱ.


ϮϬ’ ^ƉŝŬĞĚ ŚŝƐĞů ƵůƟǀĂƚŽƌ. ϭϱ ƐŚĂŶŬƐ, ǁŽƌŬŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ. ,ĂƐ ďƵƐƚĞƌ ďĂƌ ŽŶ ƌĞĂƌ. ϱ8Ϭ-ϮϮϳ-Ϯ9ϰϬ.


,ĂŶĚLJŵĂŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ. DŽǁŝŶŐ, ǁĞĞĚĞĂƟŶŐ, ĞĚŐŝŶŐ, ƚƌŝŵ ƐŚƌƵďƐ ĂŶĚ ƚƌĞĞƐ, ƚƌĞĞ ƌĞŵŽǀĂů, ƐƚƵŵƉ ŐƌŝŶĚŝŶŐ, ĐůĞĂŶ ŐĂƌĂŐĞƐ, ƐŚĞĚƐ, ŚĂƵů ŽīƐ, ĐĂƌƉĞŶƚĞƌ ǁŽƌŬ, ƉĂŝŶƟŶŐ, ĚŽŽƌ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ, ĐŚĂŝŶ ůŝŶŬ Θ ǁŽŽĚ ĨĞŶĐĞ, ŶŽ ũŽď ƚŽ ďŝŐ Žƌ ƐŵĂůů. Ăůů :ĂŵĞƐ ĨŽƌ Ă ĨƌĞĞ ĞƐƟŵĂƚĞ. ϰϬϱ- 888-ϳϳϳϮ.


“&Žƌ ^ĂůĞ: ϭ988 ZĂŶŐĞƌ ϯ9ϯs ϭ9’ϯ” ĂƐƐ ŽĂƚ ǁŝƚŚ ϭ988 ϮϬϬ,W DĂƌŝŶĞƌ,ĚƵĂů ĂdžůĞ ƚƌĂŝůĞƌ, ũĂĐŬ ƉůĂƚĞ, ƚƌŽůůŝŶŐ ŵŽƚŽƌ,ĮƐŚ ůŽĐĂƚŽƌ, ĚƵĂů ĐŽŶƐŽůĞ, ϰ ďůĂĚĞ ^^ ƉƌŽƉ. Ψϰ,ϱϬϬ.ϬϬ. Ăůů Žƌ ƚĞdžƚ ϰϬϱ-ϲϱϳ- ϰ8ϯϯ”


&Žƌ ^ĂůĞ: Y 'ƌŝůů, DĂŐĂnjŝŶĞ ƌĂĐŬ ĂŶĚ ǁŝŶĚŽǁ ƐŚĂĚĞƐ. ϰϬϱ-ϮϲϮ-ϳϳϮϱ


ǀŽůƵƟŽŶ ĞdžĞƌĐŝƐĞƌ ǁ/ůĞŐ Θ Ăƌŵ


ǁŽƌŬŽƵƚ ǁ/ĞůĞĐƚ. ŵŽŶŝƚŽƌ ƐĐƌĞĞŶ - ĐĂůů ĨŽƌ ƉŝĐƚƵƌĞƐ Ψϳϱ; ƌĞĐůŝŶĞƌƐ Ψϳϱ; ůŝŌ ƌĞĐůŝŶĞƌ ΨϯϬϬ; ĐŽīĞĞ ƚĂďůĞƐ Ψϰϱ; ĞŶĚ ƚĂďůĞƐ Ψϭϱ-Ψϯϱ; ĚƌĞƐƐĞƌ ǁ/ŵŝƌ- ƌŽƌ ΨϭϬϬ; ĐŚĞƐƚ ŽĨ ĚƌĂǁĞƌƐ Ψϯϱ; ĨƵůů Θ ƋƵĞĞŶ ďĞĚƐ ΨϭϱϬ; ŵŽƌĞ ĨƵƌŶŝ- ƚƵƌĞ ĨŽƌ ƐĂůĞ ĐĂůů ϱ8Ϭ-ϮϮϳ-ϬϮϳϯ.


,ŽƌƐĞďĂĐŬ ƌŝĚĞƐ ŽŶ ŽƵƌ ŚŽƌƐĞƐ, ƌŝĚŝŶŐ ůĞƐƐŽŶƐ, ůƵŶĐŚ/ĚŝŶŶĞƌ ƌŝĚĞƐ, ďƌŝŶŐ LJŽƵƌ ŚŽƌƐĞ ƚŽŽ,


/Zd, z


W Zd/ ^, ĂŶĚ ŵŽƌĞ! >ŝŬĞ ƵƐ ŽŶ &Ă- ĐĞŬ. KůĚ ĂůĚǁĞůů dƌĂŝů ^ƚĂďůĞƐ Θ 'ƵĞƐƚ ZĂŶĐŚ ďLJ &ĂLJ, KŬ. ϱ8Ϭ- ϯϬ9-Ϭϭϯϱ.


ZŚŝŶŽ ϱŌ ŵŽǁĞƌ ηϮϲϬ, ŽƵŐůĂƐ, K< ϱ8Ϭ -8ϲϮ-ϳϳϰϳ, ĞdžĐĞůůĞŶƚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ.


/ WŝƉĞ Θ ^ƵƉƉůLJ - >ŽĐĂƚĞĚ ϯ DŝůĞƐ


tĞƐƚ ŽĨ 'ƵƚŚƌŝĞ, KŬ - tĞ ƐĞůů EĞǁ Θ hƐĞĚ ƉŝƉĞ ĨŽƌ ĨĞŶĐŝŶŐ. ůƐŽ, ^ƵĐŬĞƌ ZŽĚƐ, d-WŽƐƚƐ, WŽƐƚ ůŝƉƐ,


ĂƉƐ, ĂďůĞ, ^ƉƌŝŶŐƐ, tĞůĚĂďůĞ


^ĂĚĚůĞƐ, 'ĂƚĞ >ĂƚĐŚĞƐ, ,ŝŶŐĞƐ Θ ƚĐ. &Žƌ zŽƵƌ &ĞŶĐŝŶŐ EĞĞĚƐ - Ăůů: ϰϬϱ-Ϯ8Ϯ-ϳϯϳϯ.


h>>^: ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ >ŝŵŽƵƐŝŶ ƵůůƐ ,ŽŵŽ ůĂĐŬ Θ ,ŽŵŽ WŽůůĞĚ, ŵŽĚĞƌĂƚĞ &ƌĂŵĞĚ, ŐĞŶƚůĞ, ĐĂůǀŝŶŐ ĞĂƐĞ ǁŝƚŚ ǀĂůƵĞ dŽ ĐĂůĨ ĐƌŽƉƐ ŝŶ ƐĞĞĚƐƚŽĐŬ Θ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů WƌŽŐƌĂŵƐ. ϰϬϱ 8Ϯ8 ϰϮϳ9


&Žƌ ^ĂůĞ: ϮϬϭϰ :ĂLJĐŽ tŚŝƚĞŚĂǁŬ Ϯϳ ^Z> ƚƌĂǀĞů ƚƌĂŝůĞƌ. ϭ ƐůŝĚĞ. KƵƚ- ƐŝĚĞ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌ. ůĞĐƚƌŝĐ ĂǁŶŝŶŐ ǁŝƚŚ >


ůŝŐŚƚƐ. EĞǁ ŵĂƩƌĞƐƐ.


ZĞĂƌ ůŝǀŝŶŐ ĂƌĞĂ. ϭ ŽǁŶĞƌ. sĞƌLJ ŐŽŽĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ. >ŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ,ĞŶ- ŶĞƐƐĞLJ. ΨϮϰ,ϱϬϬ.ϬϬ Ăůů ƌLJŽŶ Λ ϱ8Ϭ-ϳϰϳ-ϲϳϮϲ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130