This page contains a Flash digital edition of a book.
10 ways to save money this summer


tŚLJ ƉĂLJ ŵŽƌĞ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚLJ ƚŚĂŶ LJŽƵ ŚĂǀĞ ƚŽ? dŚĞ ůĞƐƐ LJŽƵ ƵƐĞ, ƚŚĞ ŵŽƌĞ LJŽƵ’ůů ƐĂǀĞ. ,ĞƌĞ ĂƌĞ ϭϬ ĞĂƐLJ ǁĂLJƐ ƚŽ ƉĂƌĞ LJŽƵƌ ƵƐĞ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚLJ ƚŚŝƐ ƐƵŵŵĞƌ:


ϭ. DŽǀĞ ůĂŵƉƐ, ƚŚĞ ds Žƌ ĂŶLJ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂƚ-ĞŵŝƫŶŐ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ĂǁĂLJ ĨƌŽŵ LJŽƵƌ ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ. dŚĞ ŚĞĂƚ ĐĂŶ ƚƌŝĐŬ ƚŚĞ ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ ŝŶƚŽ “ƚŚŝŶŬŝŶŐ” ŝƚ’Ɛ ŚŽƚ- ƚĞƌ ƚŚĂŶ ŝƚ ŝƐ. /Ŷ ƌĞƐƉŽŶƐĞ, ƚŚĞ


ǁŝůů ƌƵŶ ĂŶĚ ŝƚ ǁŝůů ŵĂŬĞ ƚŚĞ ŚŽƵƐĞ ĐŽůĚĞƌ ƚŚĂŶ ŝƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ.


Ϯ. /Ĩ LJŽƵ’ƌĞ ƐƟůů ƵƐŝŶŐ ůĞŌŽǀĞƌ ŝŶĐĂŶĚĞƐĐĞŶƚ ůŝŐŚƚ ďƵůďƐ, ƐǁŝƚĐŚ ƚŽ ĐŽŵƉĂĐƚ ŇƵŽƌĞƐĐĞŶƚ ďƵůďƐ Žƌ > ĮdžƚƵƌĞƐ. dŚĞ ŶĞǁĞƌ ďƵůďƐ Ğŵŝƚ ůĞƐƐ ŚĞĂƚ ĂŶĚ ƵƐĞ ůĞƐƐ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚLJ ǁŚĞŶ ƚŚĞLJ’ƌĞ ƚƵƌŶĞĚ ŽŶ.


ϯ. dƵƌŶ ƚŚĞ Ă/Đ ƵƉ ƚŽ ϳ8 ĚĞŐƌĞĞƐ. /Ĩ LJŽƵ ƵƐƵĂůůLJ ƌƵŶ ŝƚ Ăƚ ϳϮ ĚĞŐƌĞĞƐ, LJŽƵ ĐĂŶ ƐĂǀĞ ďĞƚǁĞĞŶ ϲ ĂŶĚ ϭ8 й ŽŶ LJŽƵƌ ĐŽŽůŝŶŐ ďŝůů, ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ h.^.


.K. . ^ŽŵĞ-


ƟŵĞƐ ƌƵŶŶŝŶŐ LJŽƵƌ Ă/Đ ĨŽƌ ϭϱ ŵŝŶƵƚĞƐ ǁŚĞŶ LJŽƵ ŐĞƚ ŚŽŵĞ ǁŝůů ƌĞŵŽǀĞ ŚƵŵŝĚŝƚLJ, ŵĂŬŝŶŐ LJŽƵ ĨĞĞů ĐŽŽůĞƌ.


ϰ. WůĂŶƚ ƚƌĞĞƐ ŽƵƚƐŝĚĞ ŽĨ ǁŝŶĚŽǁƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐƵŶŶLJ ƐŝĚĞ ŽĨ LJŽƵƌ ŚŽƵƐĞ. dŚĞ ƐŚĂĚĞ ĐĂŶ ƐĂǀĞ LJŽƵ ƵƉ ƚŽ ΨϮϱϬ Ă LJĞĂƌ.


ůŽƐĞ ƐŚĂĚĞƐ ĂŶĚ ƉƵůů ĚƌĂƉĞƐ ŽŶ ŚŽƚ ĚĂLJƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƐŽůĂƌ ŐĂŝŶ.


ϱ. tŚĞŶ LJŽƵ ƚƵƌŶ LJŽƵƌ Ăŝƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶĞƌ ŽŶ, ƚƵƌŶ LJŽƵƌ ĐĞŝůŝŶŐ ĨĂŶƐ ŽŶ. ZƵŶŶŝŶŐ ƚŚĞŵ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝůů ŵĂŬĞ LJŽƵƌ ŚŽƵƐĞ ĨĞĞů ϰ ĚĞŐƌĞĞƐ ĐŽŽůĞƌ—ƐŽ LJŽƵ ĐĂŶ ƌĂŝƐĞ ƚŚĞ ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ ďLJ ϰ ĚĞŐƌĞĞƐ. dƵƌŶ ĨĂŶƐ Žī ǁŚĞŶ LJŽƵ ůĞĂǀĞ Ă ƌŽŽŵ; ĨĂŶƐ ĐŽŽů ƉĞŽƉůĞ, ŶŽƚ ƚŚĞ Ăŝƌ.


ϲ. >ŽǁĞƌ ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŽĨ LJŽƵƌ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚĞƌ ƚŽ ϭϮϬ ĚĞŐƌĞĞƐ. dŚĂƚ ǁŝůů ƐĂǀĞ LJŽƵ ŵŽŶĞLJ—ĂŶĚ ŝƚ’Ɛ ƐĂĨĞƌ ƚŚĂŶ Ă ŚŝŐŚĞƌ ƐĞƫŶŐ ďĞĐĂƵƐĞ ϭϮϬ-ĚĞŐƌĞĞ ǁĂƚĞƌ ǁŽŶ’ƚ ƐĐĂůĚ ĂŶLJŽŶĞ.


ϳ. 'ŝǀĞ LJŽƵƌ ŽǀĞŶ ĂŶĚ ƐƚŽǀĞ ƚŽƉ Ă ďƌĞĂŬ ŽŶ ŚŽƚ ĚĂLJƐ. hƐĞ ƚŚĞ ŵŝĐƌŽǁĂǀĞ ŽǀĞŶ, Ă ƚŽĂƐƚĞƌ ŽǀĞŶ Žƌ ĂŶ ŽƵƚĚŽŽƌ Őƌŝůů ŝŶƐƚĞĂĚ, ĂŶĚ LJŽƵ’ůů ĐƵƚ LJŽƵƌ ĞŶĞƌŐLJ ƵƐĞ—ƉůƵƐ LJŽƵ’ůů ƉƵƚ ůĞƐƐ ƵŶŶĞĞĚĞĚ ĞdžƚƌĂ ŚĞĂƚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŚŽƵƐĞ. ƌŽĐŬ ƉŽƚƐ ĂƌĞ Ă ŐƌĞĂƚ ǁĂLJ ƚŽ ĐŽŽŬ ŵĞĂůƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ŚĞĂƟŶŐ ƵƉ ƚŚĞ ŚŽƵƐĞ.


8. ^ƵŵŵĞƌƟŵĞ ŝƐ ŶŽ ƟŵĞ ƚŽ ĐŽŽƉ LJŽƵƌƐĞůĨ ƵƉ ŝŶ- ĚŽŽƌƐ ǁŝƚŚ LJŽƵƌ ĐŽŵƉƵƚĞƌ. dƵƌŶ ŝƚ Žī ĂŶĚ ĞŶũŽLJ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚ ŽƵƚĚŽŽƌƐ. ŽŶ’ƚ ůĞĂǀĞ ŝƚ ŽŶ ǁŚĞŶ LJŽƵ’ƌĞ ŶŽƚ ƵƐŝŶŐ ŝƚ; ƚŚĂƚ ǁĂƐƚĞƐ ƵƉ ƚŽ Ψϳϱ Ă LJĞĂƌ ŝŶ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚLJ.


9. /ŶƐƵůĂƚĞ ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ƉŝƉĞƐ ƚŽ ĂŶĚ ĨƌŽŵ LJŽƵƌ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚĞƌ. tĂƐŚ ĐůŽƚŚĞƐ ŝŶ ĐŽůĚ ǁĂƚĞƌ ǁŚĞŶ ƉŽƐƐŝďůĞ. ZĞƉĂŝƌ ůĞĂŬLJ ĨĂƵĐĞƚƐ. /Ĩ LJŽƵ ƉůĂŶ ƚŽ ďĞ ĂǁĂLJ ĨŽƌ Ϯ ĚĂLJƐ Žƌ ŵŽƌĞ, ƚƵƌŶ Žī ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚĞƌ Ăƚ ƚŚĞ ďƌĞĂŬĞƌ ďŽdž.


ϭϬ. ƫĐ ŝŶƐƵůĂƟŽŶ ĐĂŶ ƌĞĂůůLJ ƐĂǀĞ ŵŽŶĞLJ ŽŶ LJŽƵƌ Ăŝƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶĞƌ ďŝůů ĂŶĚ LJŽƵƌ ĐŽŵĨŽƌƚ ůĞǀĞů. /ƚ ŝƐ ƌĞĐŽŵ- ŵĞŶĚĞĚ ƚŚĂƚ LJŽƵ ŚĂǀĞ Ăƚ ůĞĂƐƚ Z-ϯ8 ŚĞƌĞ ŝŶ Et K<. /Ĩ LJŽƵƌ ŚŽƵƐĞ ŝƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ĂƐ Ă ǀĞŶƚĞĚ ĂƫĐ, ŵĂŬĞ ƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ŽƵƚƐŝĚĞ Ăŝƌ ĐĂŶ ŵŽǀĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƐŽĸƚ ǀĞŶƚƐ, ĂůŽŶŐ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌƐŝĚĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞǀĞƐ. dŚŝƐ Ăŝƌ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ǁŝůů ĂůůŽǁ ƚŚĞ ŚĞĂƚ ƚŽ ďĞ ŵŽǀĞĚ ŽƵƚ ŽĨ ƚŚĞ ĂƫĐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ŐĂďůĞ ĞŶĚ Žƌ ƌŝĚŐĞ ǀĞŶƚƐ Žƌ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚƵƌ- ďŝŶĞ Žƌ ƉŽǁĞƌ ǀĞŶƚƐ Ăƚ ƚŚĞ ƚŽƉ ŽĨ LJŽƵƌ ĂƫĐ.


Don’t throw away Capital Credits


Kacy Powell, Senior Vice-President of Finance wants to remind members to have electric service in your own names.


/Ĩ LJŽƵƌ ĂĐĐŽƵŶƚ ŝƐ ŝŶ Ă ĚĞĐĞĂƐĞĚ ƌĞůĂƟǀĞƐ name, you need to get it changed.


Energy Efficiency Tip of the Month


Save energy and money by lowering your water heater thermostat to 120 degrees Fahrenheit. This will also slow mineral buildup and corrosion in your water heater and pipes.


Source: energy.gov


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144