This page contains a Flash digital edition of a book.
April 2016 $SULO


www.cimarronelectric.com Inside this issue WK LV /LQHPDQ $SSUHFLDWLRQ 'D\


* Houston, we have a Problem. 'RQōW WKURZ DZD\ &DSLWDO &UHGLWV


&ODVVLƓHGV * 10 Summer Saving Tips. (QHUJ\ (IƓFLHQF\ 7LS RI WKH PRQWK Outage Texting. It’s Here!


/ƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ůŽŶŐ ƟŵĞ ĐŽŵŝŶŐ, ďƵƚ KƵƚĂŐĞ dĞdžƟŶŐ ŝƐ ŶŽǁ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ŝŵĂƌƌŽŶ ŵĞŵďĞƌƐ. /ƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŽƵƌ ŐŽĂů ĨŽƌ ŵĞŵďĞƌƐ ƚŽ ďĞ ĂďůĞ ƚŽ ƚĞdžƚ ŝŶ ĂŶ ŽƵƚĂŐĞ ĨƌŽŵ LJŽƵƌ ĐĞůů ƉŚŽŶĞƐ. /ƚ ŚĂƐ ĂůƐŽ ďĞĞŶ Ă ŐŽĂů ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƌĞƉůLJ ƚĞdžƚ ƐĞŶƚ ƚŽ LJŽƵƌ ĐĞůů ƉŚŽŶĞ ǁŚĞŶ LJŽƵƌ ŽƵƚĂŐĞ ƚĞdžƚ ǁĂƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚ. dŚĞ ĮŶĂů ŐŽĂů ŽŶ ŽƵƌ ǁŝƐŚ ůŝƐƚ ǁĂƐ ƚŽ ďĞ ĂďůĞ ƚŽ ƐĞŶĚ Ă ƚĞdžƚ ďĂĐŬ ǁŚĞŶ LJŽƵƌ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚLJ ǁĂƐ ƌĞƐƚŽƌĞĚ. ůů ƚŚƌĞĞ ŐŽĂůƐ ĂƌĞ ŶŽǁ ƉŽƐƐŝďůĞ ĂŶĚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ŽƵƌ ŝŵĂƌƌŽŶ ůĞĐƚƌŝĐ DĞŵďĞƌƐ!


Step 1. 'Ğƚ LJŽƵƌ ĐĞůů ƉŚŽŶĞ ŶƵŵďĞƌ ŝŶƚŽ ŽƵƌ ĮůĞƐ. Ăůů ŝŵĂƌƌŽŶ ĂŶĚ ƵƉĚĂƚĞ LJŽƵƌ ĮůĞƐ. DĂŬĞ ƐƵƌĞ ƚŚĞ ĐĞůů


ƉŚŽŶĞ Žƌ ƉŚŽŶĞƐ ;ƵƉ ƚŽ ϱ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĐĞůů ƉŚŽŶĞƐ) ĂƌĞ ŽŶ LJŽƵƌ ĂĐĐŽƵŶƚ. zŽƵ ĐĂŶ ĐĂůů ŝŶ ĂŶĚ ĂƐŬ ĨŽƌ ŚĞůƉ ƵƉŐƌĂĚŝŶŐ LJŽƵƌ ƉŚŽŶĞ Žƌ LJŽƵ ĐĂŶ ƵƉŐƌĂĚĞ LJŽƵƌ ƉŚŽŶĞ ŝĨ LJŽƵ ƵƐĞ ŽƵƌ ŽŶůŝŶĞ ^D Zd ,h .


Step 2. KŶĐĞ LJŽƵ ŐĞƚ LJŽƵƌ ĐĞůů ƉŚŽŶĞ ŝŶƚŽ ŽƵƌ ĮůĞƐ ;ĐŽƵůĚ ƚĂŬĞ Ă ĚĂLJ Žƌ ƚǁŽ), LJŽƵ ǁŝůů ŶĞĞĚ ƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ ŝŶƐƚĂůůŝŶŐ ƚŚĞ ĐĞůů ƉŚŽŶĞ ŽƵƚĂŐĞ ƉƉ. dŚŝƐ ƉƉ ǁŝůů ůĞƚ LJŽƵ, ŝĚĞŶƟĨLJ ĞdžĂĐƚůLJ ǁŚŝĐŚ ŵĞƚĞƌ ƚŚĂƚ LJŽƵƌ ƉŚŽŶĞ ƚĞdžƚ ŝƐ ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚŽ. zŽƵ ĐĂŶ ĂƐƐŝŐŶ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĂĐĐŽƵŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŵĞƚĞƌƐ ;ŚŽŵĞ, ďĂƌŶ, ǁĞůů, Ăůů, ĞƚĐ.) ĨŽƌ LJŽƵƌ ĚŝīĞƌ- ĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ. KŶ LJŽƵƌ ĐŽŵƉƵƚĞƌ, /-ƉĂĚ Žƌ ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ, ŐŽ ƚŽ ŽƵƌ ǁĞď ƐŝƚĞ ;ĐŝŵĂƌƌŽŶĞůĞĐƚƌŝĐ.ĐŽŵ) ĂŶĚ ĐůŝĐŬ ŽŶ outage texting Žƌ ƚLJƉĞ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĂĚĚƌĞƐƐ http://texting.crc.coop/Default.aspx?u=6934


ƚŽ ƐŝŐŶ ƵƉ ĨŽƌ ƚŚĞ ŽƵƚĂŐĞ ƚĞdžƟŶŐ. /ƚ ǁŝůů ĂƐŬ ĨŽƌ ĂŶ -ŵĂŝů ĂĚĚƌĞƐƐ ĂŶĚ ĨŽƌ LJŽƵ ƚŽ ŵĂŬĞ ƵƉ Ă WĂƐƐǁŽƌĚ. /ƚ


ǁŝůů ƌĞĐŽŐŶŝnjĞ LJŽƵƌ ƉŚŽŶĞ ŶƵŵďĞƌ ĂŶĚ ǁŝůů ƐŚŽǁ LJŽƵƌ ĂĐĐŽƵŶƚƐ ǁŝƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ĂĚĚƌĞƐƐ, ŵĞƚĞƌ ηƐ ĂŶĚ ǁŝůů ůĞƚ LJŽƵ ŝĚĞŶƟĨLJ ǁŚĂƚ ƚŚĂƚ ŵĞƚĞƌ ŝƐ ;ŚŽŵĞ, ďĂƌŶ, ĞƚĐ.). ^ĂǀĞ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂƐ LJŽƵ ŝĚĞŶƟĨLJ ǁŚĂƚ ƚŚĞ ŵĞƚĞƌƐ ĂƌĞ ĂŶĚ ĂůƐŽ ĂƐ LJŽƵ ŝĚĞŶƟĨLJ ŽƚŚĞƌ ĨĂŵŝůLJ ŵĞŵďĞƌ’Ɛ ĐĞůů ƉŚŽŶĞƐ.


Step 3. /Ŷ ƚŚĞ ĞǀĞŶƚ ŽĨ ĂŶ ŽƵƚĂŐĞ, LJŽƵ ŶŽǁ ĐĂŶ ƚĞdžƚ ϱϱϬϱϬ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŽƵƌ ŽƵƚĂŐĞ ƚĞdžƚ ŶƵŵďĞƌ ĂŶĚ ƚLJƉĞ ŝŶ ŽƵƚĂŐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŬĞLJǁŽƌĚ ƚŚĂƚ ŝĚĞŶƟĮĞƐ ƚŚĞ ŵĞƚĞƌ ƚŚĂƚ ŝƐ ŽƵƚ. ;^ƵĐŚ ĂƐ outage home.) /ƚ ǁŝůů ŝĚĞŶƟĨLJ LJŽƵƌ ĐĞůů ƉŚŽŶĞ η ĂŶĚ ƚŚĞ ĞdžĂĐƚ ŵĞƚĞƌ ůŽĐĂƟŽŶ ƚŚĂƚ LJŽƵ ũƵƐƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ. /ƚ ǁŝůů ƚĞdžƚ LJŽƵ ďĂĐŬ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŽƵƚĂŐĞ ǁĂƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůLJ. tŚĞŶ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚLJ ŝƐ ƌĞƐƚŽƌĞĚ, ŝƚ ǁŝůů ƚĞdžƚ LJŽƵ ďĂĐŬ “ŽƵƚĂŐĞ ƌĞƐƚŽƌĞĚ”.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144