This page contains a Flash digital edition of a book.
,ŽƵƐƚŽŶ, tĞ ,ĂǀĞ WƌŽďůĞŵ!


/ƚ ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞ Ă ƉŚƌĂƐĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ Ă ŵĂũŽƌ ƉƌŽď- ůĞŵ. dŚĞ ƉŚƌĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽǀŝĞ ǁĂƐ ĂĐƚƵĂůůLJ ŵŝƐƋƵŽƚĞĚ. /ƚ ǁĂƐ ĂĐƚƵĂůůLJ, Η,ŽƵƐƚŽŶ, ǁĞ’ǀĞ ŚĂĚ Ă ƉƌŽďůĞŵ ŚĞƌĞ.”


dŚŝƐ ůŝŶĞ ǁĂƐ ŵĂĚĞ ĨĂŵŽƵƐ ďLJ ƚŚĞ ŵŽǀŝĞ ƉŽůůŽ ϭϯ.


dŚĞ ϭϮϰ9 ŵŝůĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ĂŶĚ ŚĂƌĚĞŶŝŶŐ ƉƌŽũĞĐƚ ŝƐ ƌĞƉůĂĐŝŶŐ ƉŽůĞƐ ĂŶĚ ǁŝƌĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ůŝŶĞƐ ƐƟůů ĞŶĞƌ- ŐŝnjĞĚ. tĞŚĂǀĞ ĂƉƉƌŽdžŝŵĂƚĞůLJ ϳϳϱ ŵŝůĞƐ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ. dŚĞ >ĂĐLJ, &ĂŝƌǀŝĞǁ, ,ĞŶŶĞƐƐĞLJ ĂŶĚ DĂƌƐŚĂůů ƉƌŽũĞĐƚƐ ĂƌĞ ĐŽŵƉůĞƚĞ. dŚĞ ŽǀĞƌ ĂŶĚ ĂŶƚŽŶ ƉƌŽũĞĐƚƐ ĂƌĞ ĞdžƉĞĐƚ- ĞĚ ƚŽ ďĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ďLJ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ DĂƌĐŚ. dŚĂƚ ůĞĂǀĞƐ ƚŚĞ tĞƐƚ <ŝŶŐĮƐŚĞƌ, KŬĞĞŶĞ ĂŶĚ tĂƚŽŶŐĂ ƉƌŽũĞĐƚƐ ƚŽ ďĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ.


tĞ ĂƌĞ ĂĚĚŝŶŐ Ă ƚŽƚĂů ŽĨ ϭϬ ŵŽƌĞ ĐƌĞǁƐ. ϱ ĐƌĞǁƐ ǁŝůů ďĞ ĂĚĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ϭϮϰ9 ŵŝůĞ ƉƌŽũĞĐƚ. tĞ ŚŽƉĞ ƚŽ ŐĞƚ ďĂĐŬ ƚŽ ƌĞďƵŝůĚŝŶŐ ϱϬ ƚŽ ϲϬ ŵŝůĞƐ ŽĨ ůŝŶĞ ƉĞƌ ŵŽŶƚŚ ƐŽ ǁĞ ĐĂŶ ďĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ďLJ KĐƚŽďĞƌ ŽĨ ƚŚŝƐ LJĞĂƌ.


Ɛ / ƚƌLJ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ LJŽƵ ǁŝƚŚ ĂŶ ƵƉĚĂƚĞ ŽŶ ŽƵƌ ϯ LJĞĂƌ, ϭϮϰ9 ŵŝůĞ ůŝŶĞ ƵƉŐƌĂĚĞ, / ĨĞĞů ůŝŬĞ ƋƵŽƟŶŐ ƚŚĞ ƉŽůůŽ ϭϯ ĂƐƚƌŽŶĂƵƚƐ. tĞ ƚŽŽ, ŚĂǀĞ ŚĂĚ Ă ƉƌŽďůĞŵ. /ƚ ǁĂƐ ƚǁŽ ŝĐĞ ƐƚŽƌŵƐ, ďĂĐŬ ƚŽ ďĂĐŬ, ϯϬ ĚĂLJƐ ĂƉĂƌƚ.


dŚĞ ůĂƐƚ ϯ ŵŽŶƚŚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐŚĂŽƟĐ, ǁŝƚŚ Ăůů ŽĨ ŽƵƌ ĞīŽƌƚƐ ĂŶĚ ĞŶĞƌŐŝĞƐ ŐŽŝŶŐ ƚŽǁĂƌĚ ƚŚĞ ŝĐĞ ƐƚŽƌŵƐ. tĞ ŚĂǀĞ ĂĐƚƵĂůůLJ ůŽƐƚ ϯ ŵŽŶƚŚƐ ǁŽƌƚŚ ŽĨ ǁŽƌŬ ŝŶ ŽƵƌ ϭϮϰ9 ŵŝůĞ ůŝŶĞ ƵƉŐƌĂĚĞ.


ZĞĞĚ ŵĞƌƐŽŶ, ^ƌ. s.W. ŽĨ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ĂŶĚ KƉĞƌĂƟŽŶƐ ƐĂŝĚ,ΗEŽƌŵĂůůLJ, ŝƚ ƚĂŬĞƐ ĂďŽƵƚ Ă LJĞĂƌ ĂŌĞƌ Ă ŵĂũŽƌ ŝĐĞ ƐƚŽƌŵ ƚŽ ŐĞƚ ĞǀĞƌLJƚŚŝŶŐ ĐůĞĂŶĞĚ ƵƉ, ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ ƵƉ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉĂƉĞƌ ǁŽƌŬ Ăůů ĐŽŵƉůĞƚĞĚ. tĞ ŚĂǀĞ Ă ůŽƚ ŽĨ ǁŽƌŬ ƚŽ ĚŽ ŽŶ ŽƵƌ ŝĐĞ ƐƚŽƌŵ ĐůĞĂŶ ƵƉ. tĞ ŚĂǀĞ Ă ůŽƚ ƚŽ ĚŽ ŝŶ ƌĞ-ƐĂŐŐŝŶŐ ůŝŶĞƐ, ƌĞƉůĂĐŝŶŐ ƉŽůĞƐ ĂŶĚ ĐŚĞĐŬ- ŝŶŐ ĨŽƌ ĐƌĂĐŬƐ ĂŶĚ ǁĞĂŬŶĞƐƐ ŝŶ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ. dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ƉĂƉĞƌǁŽƌŬ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝĐĞ ƐƚŽƌŵƐ.”


tŚĞŶ ĂƐŬĞĚ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ϭϮϰ9 ŵŝůĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ĂŶĚ ŚĂƌĚĞŶŝŶŐ ƉƌŽũĞĐƚ, ZĞĞĚ ƐĂŝĚ, Η tĞ ĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ĮŶĂů LJĞĂƌ ŽĨ ƚŚŝƐ ϯ LJĞĂƌ ƉƌŽũĞĐƚ. tĞ ŚĂǀĞ ƚŽ ŐĞƚ ďĂĐŬ ƚŽ ǁŽƌŬ ŽŶ ŝƚ, ƐŽ ǁĞ ĐĂŶ ŵĞĞƚ ŽƵƌ ĚĞĂĚůŝŶĞ. ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ ǁĞŚĂǀĞ ůŽƐƚ ϯ ŵŽŶƚŚƐ, / ƚŚŝŶŬ ǁĞ ĐĂŶ ŐĞƚ ŝƚ ĐŽŵƉůĞƚ- ĞĚ ŝĨ ƚŚĞ ǁĞĂƚŚĞƌ ǁŝůů ĐŽŽƉĞƌĂƚĞ ǁŝƚŚ ƵƐ.”


dŚĞ ŽƚŚĞƌ ϱ ĐƌĞǁƐ ǁŝůů ďĞ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ǁŝŶƚĞƌ ŝĐĞ ƐƚŽƌŵ ǁŽƌŬ. dŚĞLJ ǁŝůů ďĞ ƐƚƌĂŝŐŚƚĞŶŝŶŐ ƵƉ ůĞĂŶŝŶŐ ƉŽůĞƐ, ƌĞ ƐĂŐŐŝŶŐ ůŝŶĞƐ ĂŶĚ ƉŝĐŬŝŶŐ ƵƉ ďƌŽŬĞŶ ƉŽůĞƐ, ĐƌŽƐƐ ĂƌŵƐ, ĞƚĐ.


tĞ ƚŽŽ, ŚĂǀĞ ŚĂĚ Ă ƉƌŽďůĞŵ. /ƚ ǁĂƐ ƚǁŽ ŝĐĞ ƐƚŽƌŵƐ, ďĂĐŬ ƚŽ ďĂĐŬ, ϯϬ ĚĂLJƐ ĂƉĂƌƚ.


/Ĩ LJŽƵ ŚĂǀĞ ƉŽůĞƐ Žƌ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ŚĂƐŶ’ƚ ďĞĞŶ ƉŝĐŬĞĚ ƵƉ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŝĐĞ ƐƚŽƌŵ, ƉůĞĂƐĞ ĐĂůů ^ƚĂŬŝŶŐ Ŷ- ŐŝŶĞĞƌ, :ŽƐŚ <ŽĞŚŶ ǁŝƚŚ ƚŚĂƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ. /Ĩ ůŝŶĞƐ ĂƌĞ ƐƟůů ĚŽǁŶ Žƌ ŐƵLJ ǁŝƌĞƐ ďƌŽŬĞŶ, ƌĞƉŽƌƚ ƚŚĂƚ ĂůƐŽ. :ŽƐŚ’Ɛ ŶƵŵďĞƌ ŝƐ ϰϬϱ-ϯϳϱ-ϰϯϰϳ Žƌ Ğ ŵĂŝů Śŝŵ Ăƚ ũŬŽĞŚŶΛ ĐŝŵĂƌƌŽŶĞůĞĐƚƌŝĐ.ĐŽŵ. WůĞĂƐĞ ŐŝǀĞ LJŽƵƌ ŶĂŵĞ ĂŶĚ ƉŚŽŶĞ ŶƵŵďĞƌ ǁŚĞƌĞ LJŽƵ ĐĂŶ ďĞ ƌĞĂĐŚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĂLJ. WůĞĂƐĞ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ůŽĐĂƟŽŶ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ǁŽƌŬ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ ĚŽŶĞ. :ŽƐŚ ǁŝůů ŐĞƚ ďĂĐŬ ƚŽ LJŽƵ ŝĨ ŚĞ ŝƐ ŽƵƚ ŽĨ ƚŚĞ ŽĸĐĞ.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144