This page contains a Flash digital edition of a book.
MINOR CONSENT FORM


I am the parent or legal guardian of the minor child whose s ignature appears below and I hereby give my consent to the minor entering the Northeast Oklahoma Electric Cooperative Photo Contest being held March 1, 2016, through July 15, 2016. I have read and accept the contest rules including all regulations and conditions stated, on my and my child’s behalf. I unders tand that my child’s photo will not be included in the competition without this s igned and fully completed form. PARENT OR LEGAL GUARDIAN SIGNATURE:


DATE: YOUTH SIGNATURE:


PARENT OR LEGAL GUARDIAN INFORMATION PARENT OR LEGAL GUARDIAN NAME:


PARENT OR LEGAL GUARDIAN ADDRESS: CITY, STATE, ZIP CODE:


PARENT OR LEGAL GUARDIAN PHONE NUMBER: CHILD’S NAME: PARENT OR LEGAL GUARDIAN 6 DIGIT ACCOUNT NUMBER WITH NEOEC: PARENT OR LEGAL GUARDIAN EMAIL ADDRESS: AGE: DATE OF BIRTH (MM/DD/YYyY): DATE:


MODEL CONSENT AND RELEASE FORM


, XQGHUVWDQG WKDW , DSSHDU LQ D SKRWRJUDSK RU SKRWRJUDSKV VXEPLWWHG E\ FRQWHVW HQWUDQW QDPHG EHORZ DQG , JLYH SHUPLVVLRQ WR XVH P\ QDPH DQG SKRWRJUDSKLF OLNHQHVV LQ KLV RU KHU HQWU\ WR 1(2(&¶V


3KRWR &RQWHVW , DOVR


KHUHE\ JLYH 1(2(& DQG LWV VXEVLGLDU\ EXVLQHVVHV D UR\DOW\ IUHH ZRUOG ZLGH SHUSHWXDO QRQ H[FOXVLYH OLFHQVH WR SXEOLFO\ GLVSOD\ GLVWULEXWH UHSURGXFH DQG FUHDWH GHULYDWLYH ZRUNV RI WKDW HQWU\ OLNHQHVV LQ ZKROH RU LQ SDUW


,I PRGHO LV XQGHU LQFOXGLQJ P\ QDPH DQG SKRWRJUDSKLF LQ DQ\ PHGLD QRZ H[LVWLQJ RU ODWHU GHYHORSHG IRU DQ\ 1(2(& SXUSRVH LQFOXGLQJ EXW QRW


OLPLWHG WR DGYHUWLVLQJ DQG SURPRWLRQ RI 1(2(& LWV SXEOLFDWLRQV ZHEVLWH H[KLELWLRQ DQG FRPPHUFLDO SURGXFWV LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR WKH NE Connection SXEOLFDWLRQV , XQGHUVWDQG WKDW , VKDOO QRW UHFHLYH DQ\ FRPSHQVDWLRQ IRU WKHVH XVHV DQG WKDW 1(2(& LV XQGHU QR REOLJDWLRQ WR XVH WKH HQWU\ LQ DQ\ ZD\ , ZDLYH DQ\ FODLP RU ULJKW RI DFWLRQ DULVLQJ RXW RI WKH XVHV GHVFULEHG LQ WKLV UHOHDVH


\HDUV RI DJH WKH FRQVHQW RI WKH SDUHQW RU OHJDO


JXDUGLDQ LV UHTXLUHG 02'(/ 35,17(' 1$0( 6,*1$785(


$''5(66 &,7< 67$7( =,3 &2'( (175$17 35,17(' 1$0( 6,*1$785(


$''5(66 &,7< 67$7( =,3 &2'( 3+21( 180%(5


'$7(


'$7(


',*,7 $&&2817 180%(5 :,7+ 1(2(&


PARENT OR LEGAL GUARDIAN INFORMATION FOR MODEL UNDER THE AGE OF 18 3$5(17 25 /(*$/ *8$5',$1 1$0(


3$5(17 25 /(*$/ *8$5',$1 $''5(66 &,7< 67$7( =,3 &2'(


3$5(17 25 /(*$/ *8$5',$1 3+21( 180%(5 &+,/'¶6 1$0( 3$5(17 25 /(*$/ *8$5',$1 6,*1$785( $*( '$7( 2) %,57+ 00 '' <<\< April 2016 - 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144