This page contains a Flash digital edition of a book.
l>ÃÃiwi` č`Ã


ůů LJŽƵ ĐĂŶ ĞĂƚ Zŝď ŝŶŶĞƌ. s&t ŝŶ ƌĞƐĐĞŶƚ. ǀĞƌLJ ϯƌĚ &ƌŝĚĂLJ. ΨϭϬ.ϬϬ. ϲ Ɖŵ ƵŶƟů Ăůů ŐŽŶĞ. Ɖƌŝů ϭϱƚŚ. / ĐŽŽŬĞĚ ϱϰ ƐůĂďƐ ůĂƐƚ ŵŽŶƚŚ. ϭ/Ϯ ŵŝůĞ E. KĨ ƌĞƐĐĞŶƚ ŽŶ ,ǁLJ.ϳϰ. ZĂLJŵŽŶĚ ^ŚŽƌƚ ϰϬϱ-ϲϰϮ-9Ϯϯϱ.


ϮϬϭϬ tLJůŝĞ ^ƉƌĂLJĞƌ. WƵůů ƚLJƉĞ. ϲϬ’ ŵƐ. ϭϬϬϬ ŐĂů. dĂŶŬ. ϰϬϱ-ϯϬϲ- ϯϮϯϰ.


KĂƚ ,ĂLJ-Ψ8/ďĂůĞ. ůĨĂůĨĂ ,ĂLJ-Ψ8Ϭ ƚŽ ΨϭϰϬ Ă ƚŽŶ. ůƐŽ ‘8ϲ &ϭϱϬ ĨŽƌ ƐĂůǀĂŐĞ. ϰϬϱ-ϰϯϯ-Ϯϱ8ϲ.


&Žƌ ƐĂůĞ ŝŶ ƚŚĞ ŚĂƉĞů ,ŝůů DĞŵŽ- ƌŝĂů 'ĂƌĚĞŶ ĐĞŵĞƚĞƌLJ ŝŶ Et K< . Ϯ ƐƉĂĐĞƐ, Ϯ ǀĂƵůƚƐ ŝŶ ƚŚĞ 'ĂƌĚĞŶ ŽĨ ĞǀĞƌůĂƐƟŶŐ ůŝĨĞ. ϰϬϱ-Ϯ8Ϯ-ϳϭϭϲ.


ŽůĞŵĂŶ WŽǁĞƌŵĂƚĞ ϱϬϬϬ ǁĂƩ ŐĞŶĞƌĂƚŽƌ. ΨϮϱϬ. ϰϬϱ-ϯϲ8-ϱϳϯϰ.


,ĞĂǀLJďƵŝůƚ 8 ďĂůĞ ŐŽŽƐĞŶĞĐŬ ŚĂLJ ƚƌĂŝůĞƌ, ĂůƐŽ ϲ ďĂůĞ ďƵŵƉĞƌ ŚĂLJ ƚƌĂŝůĞƌ. ϰϬϱ-ϯ9ϳ-ϯϭϰ9


ϱ 'ĞůĚŝŶŐƐ-ŝŵƉƌŝŶƚĞĚ, ĨƌŝĞŶĚůLJ, ƌĞŐ- ŝƐƚĞƌĞĚ ĂŶĚ ŐƌĂĚĞĚ. ,ŽƌƐĞ ƚĂĐŬ ĂŶĚ ƐĂĚĚůĞƐ, ƌŽƵŶĚ ƉĞŶƐ, ǁĂƚĞƌ ƚƌŽƵŐŚƐ ĂŶĚ ƐƚĂůůƐ. ϮϬϬϰ ŚĂƉĂƌƌĂů ƐƚĞĞů ƚƌĂŝůĞƌ/ϰ ĐŽŵďŽ, ĚƌĞƐƐŝŶŐ ƌŽŽŵ, ĨƵůů ďĞĚ, ,/ , ŵŝĐƌŽǁĂǀĞ, ds, ĐŽīĞĞ ŵĂŬĞƌ, ĐĂƌƉĞƚĞĚ. Ψϱ,ϳϬϬ K K. ϰϬϱ- ϲϱϱ-ϭ89ϰ.


>ŽŽŬŝŶŐ ĨŽƌ Ă ϳƚŚ-8ƚŚ ŐƌĂĚĞ ŵĞƌŝ- ĐĂŶ ,ŝƐƚŽƌLJ ŽŽŬ ĨƌŽŵ >ŽŶŐĚĂůĞ. dŚĞ Ŭ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ďLJ DƐ. KƉĂůů ^ŝĐŬůĞƐ ǁŚĞŶ / ǁĂƐ ƚŚĞƌĞ ŝŶ ‘ϲϯ,’ϲϰ. WůĞĂƐĞ ĐĂůů ϰϬϱ-ϱϭϰ-ϲϱϰϲ. 'ǁĞŶ.


ϯϮ ĨŽŽƚ ǁŝĐŬĞƌ ƌŝĚƐ ƌLJĞ ŝŶ LJŽƵƌ ǁŚĞĂƚ. Ψϭ,8ϬϬ. Kī ƚŚĞ ŐƌŽƵŶĚ ĚŽŐ ŬĞŶŶĞů. &ŝǀĞ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ. ΨϮ,ϳϬϬ. DŝůĞLJ ϭ ŚŽƌƐĞ ƚƌĂŝůĞƌ. ΨϮϬϬϬ. ϱ8Ϭ-8ϮϮ-ϱϲϯϮ.


ϮϬϬϭ ĂƐƐ ďƵƐƚĞƌ ĞůƵdžĞ ŽĂƚ, ƚƌĂŝů- Ğƌ ǁŝƚŚ ŶĞǁ ƟƌĞƐ, ĐŽǀĞƌ. Ψϭ,ϱϬϬ. &ŝƌŵ. ϱ8Ϭ-ϮϮϳ-Ϯ9ϮϬ.


tĂŶƚĞĚ, ŽůĚ ƵƐĞĚ ƌŽƵŶĚ Žƌ ŽǀĂů ǁĂƚĞƌ ƚĂŶŬ ĨŽƌ ŵLJ ŐĂƌĚĞŶŝŶŐ. ϰϬϱ- ϯϲ8-8ϬϬ8. >ĞĂǀĞ ŵĞƐƐĂŐĞ ŝĨ ŶŽ ĂŶƐ.


ϮϬϭϰ ŽĚŐĞ 'ƌĂŶĚ ĂƌĂǀĂŶ ^yd. 8,ϱϬϬ ŵŝůĞƐ, ůŝŬĞ ŶĞǁ. ZĞĚ. Ψϭ8,ϱϬϬ. ϰϬϱ-ϯϳϱ-ϱϯϯϳ


ϮϬϭϭ EŝƐƐĂŶ ůƟŵĂ Ϯ.ϱ^ ϰ ĚŽŽƌ ^Ğ- ĚĂŶ. džĐ. ĐŽŶĚ., DĂŝŶƚĂŝŶĞĚ, ŶĞǁ ƟƌĞƐ, tŚŝƚĞ, ƟŶƚĞĚ ǁŝŶĚŽǁƐ. ϭϮϭ< ŵŝůĞƐ, ƌƵŶƐ ŐƌĞĂƚ. 9ϭ8-ϲϬϳ-9Ϭϱϱ Ψ9,ϬϬϬ.


ƵƚĐŚĞƌ ĐĂůǀĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞ. ,ŽŵĞ ƌĂŝƐĞĚ, ŐƌĂƐƐ ĨĞĚ, ŐƌĂŝŶ ĮŶŝƐŚĞĚ. ,ĂůĨ ĂŶĚ ǁŚŽůĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞ ŶŽǁ. EĞĞĚ Ă ϭ/ϰ, ŐĞƚ Ă ĨƌŝĞŶĚ Žƌ ŶĞŝŐŚďŽƌ ƚŽ ƐŚĂƌĞ Ă ϭ/Ϯ. ^ƚĞǀĞ ĂŶĚ ZŚŽŶĚĂ ZĞŐŝĞƌ, &ĂŝƌǀŝĞǁ, K< ϱ8Ϭ-ϮϮϳ-ϬϳϮϳ


džƚƌĂ ŶŝĐĞ &ƌĞŶĐŚ WƌŽǀŝŶĐŝĂů ƐŽĨĂ,


ĐŚĂŝƌ ĂŶĚ ϰ ƚĂďůĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞ. Ăůů ϰϬϱ-ϯϳϱ-ϯϳ99


^ĐĞŶĞ ^ĂĨĞƚLJ ^ƚŽƌŵ ^ŚĞůƚĞƌƐ, ĂĞƌŽ- ďŝĐ ĂŶĚ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ƐĞƉƟĐ ƐLJƐƚĞŵ ƐĂůĞƐ ĂŶĚ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ŝŶ <ŝŶŐĮƐŚĞƌ ŽƵŶƚLJ ĂƌĞĂ. ϰϬϱ-8Ϯϯ-ϲϰϯϮ Žƌ ĐůŝīΛƐĐĞŶĞƐĂĨĞƚLJƐƚŽƌŵ.ĐŽŵ


^ĞĂƚŽŶ ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ: ĂƌŶ ĂŶĚ ,ŽƵƐĞ ƌĞƉĂŝƌƐ, ĂĚĚ- ŽŶƐ, ǀŝŶLJů ƐŝĚ- ŝŶŐ, ƌŽŽĮŶŐ, ǁŝŶĚŽǁƐ, ŵĞƚĂů ďƵŝůĚ- ŝŶŐƐ ĂŶĚ ƌĞƉĂŝƌƐ. ϰϬϱ-ϯϲ8-ϭϱϬϬ Žƌ ϰϬϱ-ϯϲ8-Ϯϭϲ8


>ĂĐLJ ^ĐŚŽŽů ZĞƵŶŝŽŶ ǁŝůů ďĞ ŚĞůĚ ŽŶ ^ĂƚƵƌĚĂLJ, DĂLJ Ϯ8, ϮϬϭϲ, Ăƚ ƚŚĞ ^ƌ. ŝƟnjĞŶ’Ɛ ĞŶƚĞƌ ŝŶ ,ĞŶŶĞƐƐĞLJ. ĐĂƚĞƌĞĚ ŵĞĂů, ĂŌĞƌŶŽŽŶ/ ĞǀĞ-


ŶŝŶŐ ŽĨ ǀŝƐŝƟŶŐ. ůů ŐƌĂĚƐ, ƐƚƵĚĞŶƚƐ, ĨƌŝĞŶĚƐ ΘĨĂŵŝůLJ ĂƌĞ ŝŶǀŝƚĞĚ. ϰϬϱ- 8ϱϯ-ϲϮϭϮ ĨŽƌ ŝŶĨŽ.


ϭ8ϰϬ ĂƐĞ ^ŬŝĚ >ŽĂĚĞƌ, ϱϭ,W, ůŝŌƐ ϭϰϬϬη, ϭϱ.ϯ ŐƉŵ,ϭϲϬϬ ŚƌƐ, ŶŝĐĞ t/ŬƐ.Ψ8ϱϬϬ. ‘ϲϬ D& ϱϬ dƌĂĐƚŽƌ t/ƐŚĂĚĞ, ϯ8 ,W t ϱ’ ďƌƵƐŚ ŚŽŐ. 'ŽŽĚ ĐŽŶĚ. ΨϯϱϬϬ.- ϯ ǁŚĞĞů st ŵŽƚŽƌĐLJĐůĞ, ϭϲϬϬ ĐĐ, t/ĐĂŶŽƉLJ, ŐŽŽĚ ĐŽŶĚ. ΨϱϱϬϬ. ϰϬϱ-89ϯ-Ϯϱϰ8.


ϭ9ϱ9 ǀŝŶƚĂŐĞ tĞƐƚĞƌŶ &ůLJĞƌ ŐŝƌůƐ ďŝĐLJĐůĞ. EĞǁ ƟƌĞƐ/ƚƵďĞƐ. ΨϯϬϬ. ϰϬϱ-ϱϭϰ-ϲϱϰϲ


EĞĞĚ ƚŽ ďƵLJ Ă ǀĂƉŽƌ ƉƌŽƉĂŶĞ ƌĞŐƵůĂƚŽƌ ĨƌŽŵ Ă 9E &ŽƌĚ Žƌ Ă dϬϮϬ &ĞƌŐƵƐŽŶ dƌĂĐƚŽƌ. ϰϬϱ-88ϰ-Ϯϱϲϲ


EŽǁ KƉĞŶ, d:’Ɛ sĂƉĞƐ D-& 9-ϱ:ϯϬ, ^Ăƚ. 9-ϭ ϰϬϱ E. ,ĂƌŵŽŶ ǀĞ, tĂƚŽŶŐĂ, K<


'ƵŝĚĞĚ ŚŽƌƐĞďĂĐŬ ƌŝĚĞƐ ŽŶ ŽƵƌ ŚŽƌƐĞƐ, ƌŝĚŝŶŐ ůĞƐƐŽŶƐ, ůƵŶĐŚ/ĚŝŶ- ŶĞƌ ƌŝĚĞƐ, ďƌŝŶŐ LJŽƵƌ ŚŽƌƐĞ ƚŽŽ ĂŶĚ ŵŽƌĞ! >ŝŬĞ ƵƐ ŽŶ &ĂĐĞŬ. KůĚ ĂůĚǁĞůů dƌĂŝů ^ƚĂďůĞƐ Θ 'ƵĞƐƚ ZĂŶĐŚ ďLJ &ĂLJ, KŬ. ϱ8Ϭ-ϯϬ9-Ϭϭϯϱ.


ZĞĚ ŶŐƵƐ LJĞĂƌůŝŶŐ ŚĞŝĨĞƌƐ ĂŶĚ ďƵůůƐ ĨŽƌ ƐĂůĞ. ,ĞŝĨĞƌƐ ƐƚĂƌƟŶŐ Ăƚ ΨϭϰϬϬ ĂŶĚ ďƵůůƐ ƐƚĂƌƟŶŐ Ăƚ Ψϭ8ϬϬ. ϱ8Ϭ-ϱϱϰ-ϭϲϬϮ Žƌ ϱ8Ϭ-ϱϱϰ-ϭϲϬϰ.


,ĂƌƚnjĞůů’Ɛ ,ĞĂƚ Θ ŝƌ. ϯϮ LJĞĂƌƐ ŝŶ ,s /Z ĮĞůĚ. >ŝĐĞŶƐĞĚ, ďŽŶĚĞĚ ĂŶĚ ŝŶƐƵƌĞĚ. tĞ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ ƐĂƟƐ- ĨĂĐƟŽŶ ĂŶĚ Ă ƐŵŝůĞ! ƐŬ ŵĞ ĂďŽƵƚ ŐĞŽƚŚĞƌŵĂů ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ. ϱ8Ϭ-ϯϯϰ- Ϯ8ϭϰ


ŚĂƌƚnjĞůůƐŚĞĂƚĂŝƌ.ĐŽŵ


ŝŽŶ: ϭ ďĞĚƌŽŽŵ, ϭ ďĂƚŚ, ϭ-Ϯ ƉĞŽ- ƉůĞ. &ƵƌŶŝƐŚĞĚ ĂŶĚ ƌĞĂĚLJ ƚŽ ŵŽǀĞ ŝŶ. &ŽƵƌ ŵŝůĞƐ ǁĞƐƚ ŽĨ ĂƐŚŝŽŶ. KŶ ϯϬ ĂĐƌĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ŚŽƵƐĞ, Ă ďĂƌŶ ĂŶĚ Ϯ ŚŽƌƐĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉĞƌƚLJ. >ĂŶĚůŽƌĚ ůŝǀĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ŚŽƵƐĞ. KŶ ƉĂǀĞĚ ƌŽĂĚ. Ψ8ϱϬ Ăůů ďŝůůƐ ƉĂŝĚ. DĂLJ ƐĞĞ ƉŚŽƚŽƐ ďLJ 'ŽŽŐůŝŶŐ “ƚŚŝƌƚLJ ĂĐƌĞƐ ŽĨ ǁŽŶĚĞƌ” ĂŶĚ ŐŽŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ƚŽƵƌĨĂĐƚŽƌLJ.ĐŽŵ ůŝƐƟŶŐ. Ăůů ϰϬϱ- ϯϭϰ-ϬϮ8Ϭ


ŽƵŶƚƌLJ ĂďŝŶ ĨŽƌ ZĞŶƚ ŶĞĂƌ ĂƐŚ-


'ĞŽƚŚĞƌŵĂů LJŽƵ ĐĂŶ ĂīŽƌĚ. zŽƵƌ ŽůĚ ,s


ƵŶŝƚ ŽŶ ŝƚƐ ůĂƐƚ ůĞŐ? hƟůŝ-


ƟĞƐ ďŝůů ƚŽŽ ŚŝŐŚ? tŝƚŚ ŽƵƌ ƉƌŝĐĞƐ, ƌĞďĂƚĞƐ, ĂŶĚ ƚĂdž ĐƌĞĚŝƚƐ, LJŽƵ ĐĂŶ ŚĂǀĞ Ă ŶĞǁ ŐĞŽ ƐLJƐƚĞŵ ĨŽƌ ŶĞdžƚ ƚŽ ŶŽƚŚŝŶŐ. &ŝŶĂŶĐŝŶŐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƵƉŽŶ ĂƉƉƌŽǀĂů. zŽƵƌ ƐĂǀŝŶŐƐ ŵĂŬĞƐ ŵŽƐƚ ŽĨ LJŽƵƌ ƉĂLJŵĞŶƚ. DĂĐ’Ɛ WůƵŵďŝŶŐ, ,ĞĂƚ ĂŶĚ ŝƌ. ϱ8Ϭ-ϮϮϳ-ϯϯϬϲ.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144