This page contains a Flash digital edition of a book.
At the U.S. Olympic Team Trials for Smallbore in Fort Benning,


WKH ODVW )LQDO RI WKH 0HQ·V 5DSLG )LUH 3LVWRO FRPSHWLWLRQ &RPSHWL WRUV DUH VPLOLQJ HYHQ ODXJKLQJ ² QRW VRPHWKLQJ \RX H[SHFW WR VHH


WUDLQLQJ DQG FRPSHWLQJ ZLWK HDFK RWKHU IRU \HDUV 7KLQJ LV WKH\ DOUHDG\ NQRZ ZKR KDV ZRQ 7KHUH·V QR ZD\ WR FDWFK KLP UHJDUG


seem happy for him. $V (PLO 0LOHY WDNHV KLV HTXLSPHQW ELQ WR WKH OLQH RQH FRP


WKDW QRZ LVQ·W LW"µ KH VD\V MRNLQJO\ ZLWK D VO\ VPLOH 7KDW·V DERXW


GD\ SULRU KH ZDV RQH VK\ RI W\LQJ WKH UHFRUG 7KH PLOG PDQQHUHG


time to shine once again. ´, IHHO ,·P UHDG\ µ KH VDLG ´7KHVH SDVW IHZ PRQWKV KDYH PDGH PH IHHO OLNH ,·P UHDG\ /DVW \HDU ZDVQ·W JRRG , ZDV VKDN\ KDG D ORW RI SUREOHPV ZLWK JXQV ZLWK JULSV JHWWLQJ DOO WKH WKLQJV LQ place that are needed for high-level perfor-


a month before Olympic selection, ev- good indication that I can shoot even


IHOORZ DWKOHWHV DOUHDG\ WUDLQLQJ


56 USA Shooting News | September 2015 56 USA Shooting News | May 2016 May 2016


3KRWR 5RQ 0RUDOHV


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68