This page contains a Flash digital edition of a book.
NEW ARRIVAL! CHECK AT www.kruger-US-targets.com


www.kruger-US-targets.com N.R.A. License No. 7


Premium Quality - Made in Germany 3 7 ISSF


US Distribution Center Sales Offi ce & Warehouse


<ĞLJ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĚĂƚĂ o KƉƟĐĂů ĚĞƚĞĐƟŽŶ ǁŝƚŚ ŶŽ ƉĂƉĞƌ Žƌ ƌƵďďĞƌ ďĂŶĚ


o /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂĚũƵƐƚĂďůĞ > ŝůůƵŵŝŶĂƟŽŶ


o ĞƚĞĐƟŽŶ ĂƌĞĂ : ϭဒϬdžϭဒϬŵŵ o WĞůůĞƚ/ ƵůůĞƚ ǀĞůŽĐŝƚLJ ĚĞƚĞĐƟŽŶ o ĞƚĞĐƚ ĂŶĚ ƌĞŵŽǀĞ ĐƌŽƐƐ-ƐŚŽƚƐ o ĞƐŝŐŶĞĚ ĨŽƌ ϭϬ ŵĞƚĞƌ Ăŝƌ Žƌ ϭϬ-ϱϬ ŵĞƚĞƌ ƌŝŇĞ


o DĂLJ ďĞ ƵƐĞĚ ŝŶ ƐŚŽŽƟŶŐ ŚĂůůƐ ǁŝƚŚ ŶŽƌŵĂů ůŝŐŚƚ ŽĨ ĚŝīĞƌĞŶƚ ŬŝŶĚƐ, ϯ -^ĐŽƌĞ ŝƐ ĂůƐŽ ƌŽďƵƐƚ ŝŶ ĚŝīĞƌĞŶƚ ůŝŐŚƚĞŶŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝŶ ƐŵĂůů ĂŶĚ ůĂƌŐĞ ƐŚŽŽƟŶŐ ĐůƵďƐ


o ĂŶ ĂůƐŽ ďĞ ƵƐĞĚ ŽƵƚĚŽŽƌ ǁŝƚŚ ĞĂƐLJ / ŝŶĞdžƉĞŶƐŝǀĞ ŽǀĞƌŚĞĂĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ


^ŵĂůů ďŽƌĞ ƐŚŽƌƚ ƌĂŶŐĞƐ o dŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ŝƐ ĂůƐŽ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ĨŽƌ ƐŵĂůů ďŽƌĞ


ĂŶĚ ŝƐ ĞdžĐĞůůĞŶƚ ĨŽƌ Ă ůŽƚ ŽĨ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƐŵĂůů ďŽƌĞ ƐŚŽŽƟŶŐƐ.


o DĞŐĂůŝŶŬ ŚĂƐ Ă ǀĂƌŝĞƚLJ ŽĨ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƚĂƌŐĞƚƐ ĨƌŽŵ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƵƌ ƐLJƐƚĞŵ


o ŽůŽƵƌŵŽŶŝƚŽƌ ŝƐ ŵĂŶĚĂƚŽƌLJ ǁŝƚŚ ϯ - ^ĐŽƌĞ


o ^ƚĞĞů ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ǁŝƚŚ ƌƵďďĞƌ ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ƉůĂƚĞ ĞŶƐƵƌĞƐ ŽƉƟŵĂů ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ŽĨ ƚĂƌŐĞƚ / ŝůůƵŵŝŶĂƟŽŶ ĨƌŽŵ ƐŚŽƚƐ ŚŝƫŶŐ ƚŚĞ ƐƚĞĞů ƉůĂƚĞ.


o tĞ ĂůƐŽ ĚĞůŝǀĞƌ ƌŝĐŽĐŚĞƚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ;Ă ǁŽŽĚĞŶ ƉůĂƚĞ ǁŚŝĐŚ ĂƩĂĐŚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚĞĞů ƉůĂƚĞ). /Ŷ ƐŽŵĞ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƚŚŝƐ ŝƐ ŵĂŶĚĂƚŽƌLJ


o ϯ -^ĐŽƌĞ ĮƚƐ ŝŶƚŽ ĞdžŝƐƟŶŐ ϰ<ϭဒϳ ĐŚĂƐƐŝƐ ĂŶĚ ǁŽƌŬƐ ǁŝƚŚ DĞŐĂůŝŶŬ ůŝŌƐ ĨŽƌ ƚŚƌĞĞ ƉŽƐŝƟŽŶ ƐŚŽŽƟŶŐ, ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ďƵůůĞƚ ĐĂƚĐŚĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŽůŽƵƌŵŽŶŝƚŽƌ.


• • • • • •


EŽ Ɖ


EŽ ƉĂƌĂůůĂdž ĞƌƌŽƌƐ ƌŽƐƐ


sĞƌLJ ƌŽďƵƐƚ ;ĚƵƐƚ ĞƚĐ)


EŽ ƌƵ hŶ ƋƵ ƌLJ


ƵůůĞƚ ƐƉĞĞĚ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ EŽ ƌƵďďĞƌ Žƌ ƉĂƉĞƌ ďĂŶĚƐ hŶŝƋƵĞ ƉƌĞĐŝƐŝŽŶ


ƌŽƐƐĮƌĞ ĚĞƚĞĐƟŽŶ ƵůůĞ


ĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ


• ĚĚ ŽŶ ƉĞůůĞƚ ƚƌĂƉ ĨŽƌ Ăŝƌ ŐƵŶ • ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ďƵůůĞƚ ƚƌĂƉ ĨŽƌ ƐŵĂůů ďŽƌĞ • dĂƌŐĞƚ ůŝŌ • tŝƚŶĞƐƐ ƐƚƌŝƉ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ŝĨ ƌĞƋƵŝƌĞĚ • &ůŽŽƌ ƐƚĂŶĚ ǁŝƚŚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĐĂďůŝŶŐ


ƉƉƌŽǀĂůƐ:


o ϭϬ ŵĞƚĞƌ Ăŝƌ, ϱϬ ŵĞƚĞƌ ƐŵĂůůďŽƌĞ ƌŝŇĞ ĂŶĚ ϭϱ ŵĞƚĞƌ ƐŵĂůůďŽƌĞ ƌŝŇĞ - ĂƉƉƌŽǀĞĚ ďLJ ƚŚĞ EŽƌǁĞŐŝĂŶ ^ŚŽŽƟŶŐ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ - EŽƌŐĞƐ ^ŬLJƩĞƌĨŽƌďƵŶĚ ;/^^& ŵĞŵďĞƌ) ʹ :ƵůLJ ϮϬϭϱ


o tĞ ĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ĂƉƉůLJŝŶŐ ĨŽƌ /^^& ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ. EĞǁƐ … ǁŚĞŶ ũƵƐƚ ƚŚĞ ďĞƐƚ ŝƐ ŐŽŽĚ ĞŶŽƵŐŚ ….


128 West Main St. Ext. Hillsboro, OR 97123


Phone: 503-746-6816


DĞŐĂůŝŶŬ ^


ƐĂůĞƐΛŵĞŐĂůŝŶŬ.ŶŽ ;нϰϳ) ϲϰဓϯϯϰϭϮ ,ĞƐƚĞŚĂŐĞŶ ϲ, E-ϭϰϰϮ ZT


18 < | May 2016 ŚƩƉ���ǁǁǁ.ŵĞŐĂůŝŶŬ.ŶŽ DĂĚĞ ďLJ ƐŚŽŽƚĞƌƐ ʹ ĨŽƌ ƐŚŽŽƚĞƌƐ


4 16 15 14 9 18 3 19 5 10 13 2 17 4


6 7


8 BINGO 11 11 20 20 4 1 3 12 5 12 14 7 SCHNEEMANN 1 11 8 CLOWN 6 GEBURTSTAG 2 5 3 1


12 4


1 14 SONNEN-SYSTEM 8 12 8 WIN ROSED 12 15 9 5 1 11 3 3 15 15 2 9 17 13 6 1 9 LAND 4 8 6 11 12 9 9 12 9 9 12 9 9 12 9 9 12 9 1 6 16 14 11 8 4 3 10 10 5 7 7 13 14 14 14 9 10 5 9 13


15


10 2 16 9 11


6 7 2 5 10 12 13 6 7 4 2 10 3 8 7 13 9


©


Best.-Nr.: 9200


©


Best.-Nr.: 9260


©


Best.-Nr.: 9490


WINTER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68