This page contains a Flash digital edition of a book.
Ginny Thrasher: Mastery in Process


%\ .HYLQ 1HXHQGRUI 'LUHFWRU RI 0HGLD 3XEOLF 5HODWLRQV


There is a running bet among the West Virginia University


:98 5LÁH 7HDP RQ KRZ PDQ\ WLPHV WKHLU G\QDPLF WHDP- PDWH XVHV WKH ZRUG ¶SURFHVV· GXULQJ LQWHUYLHZV ,I ZH DUH FRXQWLQJ


WLPHV LQ PLQXWHV WR EH H[DFW ,W·V


D VLPSOH ZRUG WR GHVFULEH WKH HQGOHVVO\ FRPSOLFDWHG WHFK- QLTXHV XVHG LQ WU\LQJ WR SHUIHFW D VSRUW LQ ZKLFK RYHUFRPLQJ self is the biggest obstacle. 0RWLYDWLRQDO VSHDNHU 'U (ULF 7KRPDV VD\V ´IDOO LQ ORYH ZLWK WKH SURFHVV DQG WKH UHVXOWV ZLOO FRPH µ :H WKLQN KH·G OLNH WR PHHW


2O\PSLDQ *LQQ\ 7KUDVKHU ´,·YH DEVROXWHO\ IDOOHQ LQ ORYH ZLWK SURFHVV µ VKH VDLG


“When you are emotionally attached to the outcome, that’s QRW VRPHWKLQJ WKDW·V ZLWKLQ \RXU FRQWURO <RX·UH D UROOHU FRDVWHU RI D SHUVRQ VR ZKHQ \RX·UH HPRWLRQDOO\ DWWDFKHG WR WKH SURFHVV ZKLFK \RX FDQ FRQWURO DQG FDQ ZRUN RQ HYHU\ day, you’re much more consistent in shooting and life.” 7KURXJK SURFHVV *LQQ\ KDV UHDFKHG XQSUHFHGHQWHG


success. She jump-started her WVU freshman campaign E\ HDUQLQJ ÀYH PHGDOV WZR 2SHQ WKUHH -XQLRU DW WKH USA Shooting National Championships. That performance KHOSHG SURSHO KHU WKURXJK KHU ÀUVW FROOHJLDWH VHDVRQ LQ OHDGLQJ DOO ULÁH FRPSHWLWRUV ZLWK WKH WRS DLU ULÁH VFRUH RI WKDW VKH VKRW RQ WZR VHSDUDWH RFFDVLRQV


7KDW DOO


OHG WR D FURZQLQJ PRPHQW GXULQJ WKH 1&$$ 5LÁH &KDPSLRQ- VKLSV ZKHUH VKH EHFDPH WKH ÀUVW IUHVKPDQ ULÁH VKRRWHU HYHU WR ZLQ ERWK LQGLYLGXDO WLWOHV LQ $LU DQG 6PDOOERUH ZKLOH OHDGLQJ :98 WR WKHLU IRXUWK VWUDLJKW DQG team title.


6XFFHVV GLGQ·W HQG WKHUH IRU WKH \HDU ROG KRZHYHU


6KH ZHQW WR 2O\PSLF 7HDP 7ULDOV WKUHH ZHHNV ODWHU DQG SXOOHG RXW D GHFLVLYH YLFWRU\ LQ WKH 7KUHH 3RVLWLRQ HYHQW RYHU D VHDVRQHG DQG WDOHQWHG ÀHOG 6KH HDUQHG D QLQH SRLQW ZLQ having never competed in the event internationally. From NCAA Champion to Olympian, it’s been quite a couple of months. “I never really thought about the Olympics,” Thrasher


DGPLWV ´, DOZD\V IHOW LW FRXOG EH D UHDOO\ FRRO RSSRUWXQLW\ IRU PH EXW , QHYHU JRW ZUDSSHG XS LQ EHLQJ DQ 2O\PSLDQ VRPHWKLQJ \RX FDQ·W UHDOO\ FRQWURO


7KDW·V *RLQJ LQWR 2O\PSLF 7ULDOV


P\ JRDO ZDV WR VKRRW P\ EHVW DQG WR KDYH WKH EHVW SURFHVV , FRXOG ZKHWKHU WKDW ZRXOG SXW PH RQ WRS RU QRW , GLGQ·W UHDOO\ NQRZ 7KH IDFW WKDW , GLG LV MXVW D WHVWDPHQW WR KRZ KDUG , ZRUNHG µ


´,W·V VXFK D FRRO IHHOLQJ DQG LW UHDOO\ KDVQ·W VXQNHQ LQ


\HW µ VKH DGGHG DERXW ZKDW EHLQJ DQ 2O\PSLDQ PHDQV WR KHU ´:KHQ \RX KHDU WKH ZRUG 2O\PSLDQ WZR WKLQJV FRPH WR PLQG DQG WKH ÀUVW LV \RX KDYH DQ RSSRUWXQLW\ WR SRVLWLYHO\


46 USA Shooting News | May 2016 3KRWR E\ 5RQ 0RUDOHV


WK RYHUDOO 1&$$


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68