search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
the


COOPERATOR March 2016 A supplement of Oklahoma Living


Oklahoma Co-ops Raise more than $25,000 for Children’s Hospital Foundation


Kay Electric Cooperative : 'RROLQ $YH • 32 %R[ %ODFNZHOO 2.


7HOH 7ROO )UHH


.D\ (OHFWULF 2QOLQH www.kayelectric.coop


https://www. facebook. com/pages/ Kay-Electric-


https://twitter.com/ kayelectriccoop


http://www. \RXWXEH


com/channel/


&RQYHQLHQW %LOO 3D\LQJ 2SWLRQV


3D\ RQOLQH XVLQJ RXU VHFXUH site at www.kayelectric.coop


3D\ YLD WHOHSKRQH GXULQJ RI¿FH KRXUV E\ XVLQJ D PDMRU FUHGLW FDUG DW


3D\ LQ SHUVRQ DW .(& RU XVH RXU


LQ %ODFNZHOO


L-R: KEC’s Austin Partida, CEO Tim Rodriguez and directors Kent McAninch, Dr. Tim Blanton, Verl Brorsen, Max Hohmann and Mike Lebada present a $1000 donation to the Children’s Hospital Foundation.


0RUH WKDQ ZDV UDLVHG DW WKH DQQXDO 2NODKRPD $VVRFLDWLRQ RI


(OHFWULF &RRSHUDWLYHV 'LUHFWRUV¶ $VVRFLDWLRQ %DQXTHW IRU 7KH &KLOGUHQ¶V +RVSLWDO )RXQGDWLRQ DQG ZLOO VSHFL¿FDOO\ EHQH¿W 7KH -LPP\ (YHUHVW &HQ- WHU IRU &DQFHU DQG %ORRG 'LVRUGHUV LQ &KLOGUHQ 7KLV ZRUWK\ FDXVH ZDV VHOHFWHG E\ .(&¶V RZQ %RDUG 3UHVLGHQW 0D[


+RKPDQQ +RKPDQQ KDG D SHUVRQDO FRQQHFWLRQ WKURXJK KLV FKXUFK ZLWK D FKLOG ZKR UHFHLYHG FDUH IURP WKH -(& &HQWHU +RKPDQQ VHUYHG D RQH \HDU SUHVLGHQF\ WHUP IRU WKH DVVRFLDWLRQ


%RDUG RI 'LUHFWRUV


'LVWULFW 'LVWULFW


-DNH 2OVHQ &KDG 2WWR


.(& $QQXDO 0HHWLQJ • $SULO Blackwell High School


District 3 Ron Shoffner 'LVWULFW 0D[ +RKPDQQ 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW 'LVWULFW


*HQHUDO 0DQDJHU &(2 7LP 5RGULJXH]


0LNH /HEHGD


%UDG\ +RVWHWOHU .HQW 0F$QLQFK 'U 7LP %ODQWRQ 9HUO %URUVHQ


KRXU SD\PHQW GURS ER[


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120