This page contains a Flash digital edition of a book.
Startschot voor plasticvangers in Rotterdamse stadshaven


In Rotterdam is de eerste van drie plasticvangers offi cieel in gebruik genomen. Initiatiefnemer Ramon Knoester wil er met de plasticvangers voor zorgen dat er minder plastic in zee terechtkomt. De verwachting is dat de plasticvangers samen jaarlijks zo’n 10 tot 20 ton plastic onderscheppen. Dat zou een kwart zijn van al het plastic dat door de Nieuwe Maas naar de Noordzee stroomt. Knoester wil het opgevangen plastic hergebruiken voor de constructie van een drijvend park, dat zal bestaan uit zeskantige blokken, gevuld met planten en bloemen.


De nieuwe Verdygo-installatie op rwzi Simpelveld.


WBL neemt modulaire Verdygo-installatie in gebruik


Storm: Sluiting Maeslant- kering gemiste kans


Als het peil op de Nieuwe Waterweg tijdens de storm op 13 januari nog 10 centimeter verder was gestegen, dan was zou de computer van de Maeslantkering een besluit hebben genomen om de kering te sluiten. Aanvankelijk leek dat te gebeuren, omdat Rijkswaterstaat verwachtte dat er twee stormen vlak achter elkaar langs de kust zouden trekken. De tweede storm zou daarbij samenvallen met het springtij. De hoogste waterstand bleef echter steken op 2,50 meter, terwijl de computer was ingesteld op 2,60 m. Normaal is het sluit- peil van de Maeslantkering 3,00 meter, maar voor dit storm- seizoen is het peil naar beneden bijgesteld op 2,60 m.


Dit is gedaan omdat de kering afgelopen zomer een groot onderhoud heeft gehad en Rijkswaterstaat het functioneren van de kering wil testen tijdens een echte storm. Een sluitpeil van 3,00 m komt echter alleen bij hoge uitzondering voor, een sluitpeil van 2,60 m iets vaker. Sinds de ingebruikname in 1997 is de Maes lantkering slechts een maal gesloten buiten de jaarlijkse functioneringssluitingen om. Dat was tijdens een zware storm op 9 november 2007. Ook toen was het sluitpeil tijdelijk verlaagd tot 2,60 m.


Waterschapsbedrijf Limburg heeft op de rioolwaterzuive- ring in Simpelveld de eerste Verdygo-installatie in gebruik genomen. Het gaat om een modulair gebouwde Nereda, die het rioolwater op maat zuivert tegen lage maatschap- pelijke kosten. De installatie is volledig bovengronds, compact en verplaatsbaar. WBL zet met dit zelfontwik- kelde Verdygo-systeem in op fl exibilisering van de riool- waterzuivering. Zo vinden de behandelingsprocessen van zowel het afvalwater als het zuiveringsslib plaats in vier silo’s die makkelijk zijn te vervangen door grotere of klei- nere silo’s. Verder zijn alle onderdelen, zoals pompen, op skids in containers geplaatst. Hierdoor zijn alle onderde- len makkelijk te verplaatsen en kunnen ze hun onderhoud krijgen in één centrale werkplaats. Zo’n centrale werk- plaats wordt interessant als het waterbedrijf straks over meerdere Verdygo-installaties beschikt.


Met het modulaire Verdygo-systeem kan Waterschaps- bedrijf Limburg fl exibel inspelen op klimaatveranderin- gen, nieuwe ontwikkelingen in zuiveringstechnologie en veranderende vraag uit de markt. De bouwkosten van een modulaire Verdygo-installatie vallen volgens het be- drijf twintig procent lager uit ten opzichte van traditionele bouwmethoden.


Geen precarioheffi ng voor PWN in Heerhugowaard


Regelrust en betaalbaar water. Daar moet het ‘Convenant Leidingen’ voor zorgen, dat de gemeente Heerhugowaard, drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in december hebben getekend. Gemeente en waterschap zien af van precarioheffi ng en de convenantpartners stemmen hun werkzaamheden in de ondergrond beter op elkaar af.Het convenant heeft een looptijd van acht jaar en kan eventueel verlengd worden. Een ander groot voordeel van het nieuwe convenant is dat het zorgt voor regelrust. Loet Rosenthal, sectormanager drinkwater bij PWN: “De gemeente, HHNK en wij willen alle drie het werken in de ondergrond beter organiseren en daar- mee de kosten beheersen en de hinder voor de omgeving beperken. Dankzij het convenant zijn de afspraken nu voor iedereen duidelijk en transparant.”


De Maeslantkering op de Nieuwe Waterweg tijdens een jaarlijkse proefsluiting.


8 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48