This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBELEID


Met het spuiten van de term ‘superstormproof’ op de nieuwe strekdam in Cadzand-Bad vierde minister Melanie Schultz van Haegen in november dat de Nederlandse kust weer helemaal veilig is. De kwalifi catie ‘superstormproof’ lijkt ook op haarzelf van toepassing. Met vaste hand stuurde ze tien jaar lang belangrijke waterdossiers door het parlement. Nu is er in het politieke landschap weinig onderlinge controverse over waterveiligheid en dat maakt de besluitvorming vaak makkelijk, weet Schultz. “Eigenlijk zou je voor zo’n belangrijk onderwerp graag meer politieke aandacht willen.”


De dagen van Melanie Schultz van Haegen als landelijk po- litiek bestuurder zijn geteld. Over een maand wordt kabinet Rutte 2 demissionair en daarna stapt zij uit de politiek. Bijna tien jaar was ze politiek verantwoordelijk voor het nationale waterbeleid, eerst als staatssecretaris en later als minister. In die tijd is er binnen en rond haar ministerie en Rijkswaterstaat enorm veel gereorganiseerd, maar Schultz hield een duidelij- ke koers en wist enkele belangrijke dossiers handig door het parlement te loodsen, zoals Ruimte voor de Rivier, Zwakke Schakels, het Deltaprogramma en het Hoogwaterbescher- mingsprogramma. Bovendien kon ze die programma’s ook zelf tot uitvoering brengen. Schultz van Haegen groeide voor de watersector uit tot een trouwe ‘Haagse bondgenoot’ en wordt door waterbestuurlijk Nederland op handen gedragen. Tijd om de balans op te maken.


Wapenfeit Zelf ziet ze de totstandkoming van de Deltawet - met het Deltaplan, het jaarlijkse Deltaprogramma en het langjarige Deltafonds - als haar grootste politieke wapenfeit: “Zestig jaar na het eerste Deltaplan en de Deltawerken die ons nu al decennialang beschermen, ligt er nu een plan dat ons de


komende decennia moet beschermen. Daarbij kijken we niet alleen naar de sterkte van de keringen, maar ook naar de slimme ruimtelijke inpassingen.”


Onmiskenbaar is het de verdienste van Schultz dat water- veiligheid en ruimtelijke ordening nu beleidsmatig sterk met elkaar verbonden zijn. Twee voorvallen zijn daarbij belang- rijk geweest. Als nieuwbakken staatssecretaris kreeg ze als snel te maken met het 2,3 miljard kostende Ruimte voor de Rivierproject. Vurig verdedigde ze in het parlement de dub- bele doelstelling. De rivierverbreding moest niet alleen de waterveiligheid in het Rivierengebied vergroten, maar ook de ruimtelijke kwaliteit. Het megaproject bracht voor het eerst waterbouw, waterbeheer en ruimtelijke ordening op een projectmatige manier bijeen.


Het andere voorval was haar terugreis van het vierde Wereld- waterforum in Mexico, die via New Orleans voerde. Een jaar na de Katrinaramp, zag ze ter plekke de enorme gevolgen als het misgaat met de dijken. “Terug in Nederland heb ik meteen gezegd dat we beter over de gevolgen moesten gaan nadenken”, herinnert ze zich. “Natuurlijk hebben we het


Tien jaar Schultz en de portefeuille water 2002 - 2007


Ze start in de landelijk politiek als VVD-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Balkenende I, II en III. Ze heeft zes jaar de portefeuille water. 2007 - 2010 Ze wordt directeur zorginkoop bij zorgverzekeraar Achmea en Tineke Huizinga (Christen Unie) neemt de portefeuille water over.


2010 - 2012


In het kabinet Rutte I komt ze terug als minister van Infra- structuur en Milieu, een samenvoeging van V&W en VROM, maar de portefeuille water gaat naar staatssecretaris Joop Atsma (CDA). 2012 – heden


In Rutte II blijft ze minister. Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) krijgt de portefeuille openbaar vervoer en Schultz krijgt weer de portefeuille water.


WATERFORUM JANUARI 2017


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48