This page contains a Flash digital edition of a book.
16


W południowej części Glasgow znajdziesz niezwykły teren wystawowo - widowiskowy, który w swoim wcześniejszym wcieleniu, cieszył


się sławą Muzeum Transportu. Mowa jest o Tramway Theatre (Teatr Tramwajowy).


Nazwa teatru wywodzi się z pierwotnej funkcji obiektu, czyli głównej zajezdni tramwajowej, która służyła miastu aż do wczesnych lat 60-tych 20-go wieku, kiedy to tramwaje zostały usunięte z ulic miasta. Intrygującą cechą obiektu są zachowane tory tramwajowe,


które wymownie podkreślając funkcję wnętrza, prowadzą gości w otchłań zachowanego ducha przemysłu. Wynikiem tego jest surowa cecha obiektu. Jest to idealne miejsce dla ambitnych i nowatorskich wydarzeń teatralnych, instalacji, wystaw i widowisk tanecznych, które odbywają się tu przez cały rok. Od postprzemyslowego teatru Tramway, przejdzmy do


Muzeum Hunterianskiego na terenach Uniwersytetu w Glasgow. Muzeum znajduje się w najbardziej atrakcyjnej, moim zdaniem, części miasta - na West Endzie. Czytelnicy trzeciego wydania Scotsbarszczu być może


pamiętają artykuł o wystawie "Bursztyn: Skarby z Polski" (‘Amber: Treasures from Poland’) otwartej na początku tego roku w Muzeum Hunteriańskim. Ciekawa rzecz - owa wcześniejsza wystawa koncentrowała się na specyficznych właściwościach naturalnego surowca i przedmiotów z niego wykonanych. Ekspozycja ta znalazła szczególny oddźwięk w obecnej wystawie prac niemieckiego współczesnego artysty, Józefa Beuys’a. Beuys odpowiedzał intuicyjnie, nie


Galleries & museums


wobec bursztynu, lecz tym razem do realiów tłuszczu i filcu, tworząc przedmioty o wnikliwym odzewie. Wystawa otwarta będzie do 27 września. Odwiedziny w Muzeum Hunteriańskim są okazją do przechadzki wśród budynków uniwersyteckich, czy dalej do ścieżki prowadzącej w dół, do brukowanej alei Ashton Lane, gdzie znajdują się niektóre z najciekawszych barów miasta. Jest to świetne miejsce do obserwacji przechodniów i bywalców. Jednym z najbardziej przyjemnych przymiotów życia


kulturalnego w Glasgow jest możliwość uczestniczenia w otwarciach wystaw czy też pokazów. Najlepsze okazje z tego gatunku wiążą się ze zbiegiem trzech elementów: sztuki, konwersacji i ... drinków gratis! Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tych wydarzeniach, wystarczy abyś dodał swoje nazwisko do listy wysyłkowej danej galerii. Galeria Collins ulokowana w pobliżu centrum miasta


reklamuje swoje przeglądy na stronie internetowej galerii. Wystawy odbywają się w punkcie, który ma charakter modernistycznego "białego sześcianu". Wystawione kolekcje obejmują prace od prezentowanych dwa lata temu wzorców i architektury Budapesztu z lat 1930-tych, do obecnej wystawy współczesnych prac włókienniczych. Być może najbardziej niezwykłą przestrzenią wystawową


w Glasgow jest Kylyani Gallery ulokowana przy 200 Bath Street. Niezwykła, bo jest czasami używana jako gabinet dentystyczny! Zapraszam do bezbolesnych odwiedzin: wieczory otwarcia wystaw pełne są środków znieczulających w postaci dobrego wina i piwa.


DAVID LAING


It is on the south side of the city that you will find what is surely the most remarkable


exhibition and performance space, one which enjoyed a previous existence as The Museum of Transport. I’m talking about The Tramway Theatre. Its name derives from the fact of its having originally been Glasgow’s principal tram depot until the early 1960s when trams were removed from the city’s streets. An intriguing feature is the surviving tramlines which serve to articulate the interior, leading the visitor into cavernous spaces which retain their industrial feel. The result is a setting, severe in its aspect; the perfect environment for the challenging and innovative theatrical events, installations, exhibitions and dance performances which take place throughout the year. From the post-industrial Tramway to


Glasgow University’s Hunterian Museum, located in what is for me the most attractive part of Glasgow – the West End. Those of you who read


Scotsbarszcz #3 will remember the exhibition ‘Amber: Treasures from Poland’ at The Hunterian earlier this year. Interestingly, this exhibition’s focus on the particular characteristics of a natural substance and the artefacts that can be fashioned from it, finds an echo in the current exhibition of work by the modern German artist Joseph Beuys. Beuys responded intuitively, not to amber, but to fat and felt, creating objects with a deep spiritual resonance. This show is on until September 27. Visiting the Hunterian provides the opportunity to stroll among the university buildings and perhaps to follow the path down to cobbled Ashton Lane, where some of the city’s most interesting bars are to be found. Excellent for Saturday afternoon people-watching. One of the most enjoyable aspects of


Glasgow’s cultural life is the possibility of attending exhibition openings or previews. The best openings involve a coming together of three elements: the art, the conversation and ... the free


drinkies! In order to be kept informed of these events, all that is required is for you to add your name to each gallery’s mailing list. The Collins Gallery close to the


heart of the city centre is one venue which openly advertises its preview nights on the gallery website. The exhibitions take place within a kind of modernist ‘white cube’ environment and range in scope from the current display of contemporary textile work to the 2008 exhibition of design and architecture in 1930s Budapest. Perhaps the most unusual


gallery space in Glasgow is the Kalyani Gallery at number 200 Bath Street. I say unusual, because it also happens to be a dentist’s surgery! Please don’t let that put you off: on the opening nights there is no shortage of anaesthetic in the form of quality wine and bottled beers.


DAVID LAING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33
Produced with Yudu - www.yudu.com