search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Exclusively Travel Industry FREE 0800 619 0900 or +44 0 1293 425000 www.touchdown.co.uk


Why choose TOUCHDOWN? No. 1 for cruise choice • ABTA travel agent • ATOL protected • The widest product range >ÀL>`ð°° from


7 night >>>Ã E *iÀviVÌ >Þ 01 Dec 19 - Anthem of the Seas® >«i LiÀÌÞ ­ >Þi®] *ÀÌ >>ÛiÀ> ­"À>`®] >ÃÃ>Õ] V >Þ]


>«i LiÀÌÞ ­ >Þi®°


7 night "> E 1Ìi` čÀ>L À>Ìià 27 Jan 20 - Jewel of the Seas® ÕL> ­ÛiÀ}Ì®] >Ã>L] ÕÃV>Ì] ƂLÕ >L] -À > 9>Ã]


ÕL>°


11 night Ì>Þ] À>Vi E -«> 08 Apr 20 - Jewel of the Seas® ÛÌ>ÛiVV> ­,i®] > -«iâ> ­ ÀiViÉ*Ã>®] *ÀÌw] >ÀÃii] -iÌi] >ÀÌ>}i>] LÀ>Ì>À] >>}>] *>> ­ >ÀV>®]


>ÀVi>° 7 night 7iÃÌiÀ


23 Aug 20 - Allure of the Seas® >ÀVi>] *>> ­ >ÀV>®] ­ ÀiViÉ*Ã>®]


i`ÌiÀÀ>i> ÛÌ>ÛiVV> ­,i®]


£555 Balcony


>ÀÃii] > -«iâ> >«À]


>ÀVi>°


9 night >>`> E iÜ }>` 27 Aug 20 - Adventure of the Seas® >«i LiÀÌÞ ­ >Þi®] ÃÌ] *ÀÌ>`] -Ì° ] >v>Ý] >À >ÀLÀ]


>«i LiÀÌÞ ­ >Þi®°


November & December travel specials ÕÀ>ÛiÀ Ã>` ,iÃÀÌ E -«> č`>>À> -iiVÌ Õ`ÕÀ> ÕÃ


Save 20% on worldwide car hire!


Please visit our website for more details.


Staff's family may travel independently at these rates.


 ÜÌ /"1 "7 >` vii Vw`iÌ° À ÞÕÀ w>V> ÃiVÕÀÌÞ Üi >Ài > Ƃ /Ƃ L`i` /À>Ûi Ƃ}iÌ°


Conditions: Offers are subject to availability, capacity controlled & may be withdrawn without notice. Offers are ONLY available to eligible Touchdown members and must NOT be sold on to the public. Eligibility may vary depending on the supplier. Please call for full details. Prices shown are per person and are inclusive of taxes unless otherwise stated. Fuel surcharges may apply. Hotel rates are based on per person per night based on two adults sharing. Cruise fares shown are cruise-only, per guest, based on double-occupancy and include meals, entertainment, port charges and taxes. Prices will vary by ship, sailing date, category and subject to availability.


č>À >Û``> "ÕÛi i>V E -«> ,iÃÀÌ


FREE child places čÌëiÀi >vÕÃ "<


LÞ čÌëiÀi


£96 FB £159 AI


from £176 FB


FREE upgrade available to all-inclusive on selected dates in December plus 20% discount on the Breeze Spa. For more details please call


£189 AI £280 AI


£382 AI Staff's family & friends may also travel at these rates, call for details.


£889 Balcony


£739 Balcony


£335 Balcony


£825 Balcony


-Ì>ÀwÃ ÃVÛiÀÞ >Þ ,iÃÀÌ /i ->`Ã


>ÀL>`Ã


Soft opening offer /i ÕL >ÀL>`Ã ,iÃÀÌ E -«>


#FWNVU QPN[ RNWU KPUVCPV EQPƂTOCVKQP -i>


Àiiâi i>V


FREE child places /ÕÀÌi i>V LÞ


FREE child places />>À` LÞ


ÕÃi i}>Ì i}>Ì Ìià Ìià ÓäÓä vviÀà >Ài Ü >Û>>Lit >`Ûið°°


£86 AI £86 AI


from


£106 AI £125 AI £125 AI £143 AI


Exclusive agent offer - FREE child places plus exclusive privilege of dining at Daphne's


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92