search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 07-08.2017


Ηλεκτρονική Τιμολόγηση


νει ο ΣΕΒ σε ανάλυσή του, η καθολική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θεωρείται εφικτή σε ορίζοντα 2-3 ετών, αφού, πλέον, υπάρχουν διαδικτυακές τεχνολογίες που δίνουν ευελιξία επιλογών και δυνατότητα για άμεση και με πολύ χαμηλό κόστος ένταξη όλων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών.


Η καθολική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολό- γησης μπορεί να εξοικονομήσει €1 δις έως €1,5 δις ετησίως για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω μείωσης του κόστους διακίνησης, διαχείρισης και αποθήκευσης του φυσικού εντύπου, ελαχι- στοποίησης των λαθών, αυτοματοποίησης των διαδικασιών ελέγχου καρτελών τιμολόγησης. Επίσης, η καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλ- λαγών διευκολύνει σημαντικά την αυτοματοποίη- ση του φορολογικού και ελεγκτικού μηχανισμού.


E-invoicing: προβλήματα και λύσεις Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένας ευρύτερος όρος που περιλαμβάνει ένα σύνολο διαδικασιών, που στοχεύουν στην άμεση αλληλοενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων των συναλ- λασσόμενων κατά τρόπο άυλο. Ως ηλεκτρονική τιμολόγηση ορίζεται ανταλλαγή ψηφιακών τιμο- λογίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων (επιχείρησης, δημοσίου, φυσικού προσώπου) που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή. Σημαντικές πτυχές της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελούν η έκδοση, η αποστολή και αποθήκευ- ση των δεδομένων, χωρίς να είναι απαραίτητη η έντυπη εκτύπωση τους, αν και όπως έχει δείξει η πρακτική, πολλές εταιρείες εκτυπώνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που λαμβάνουν, για λό- γους αρχειοθέτησης, παρά το γεγονός ότι όλες οι λύσεις e-invoicing προσφέρουν προηγμένες δυνατότητες αρχειοθέτησης, αναζήτησης κ.λπ.


Το πρόβλημα


• Η αναγκαιότητα της ψηφιακής τιμολόγησης προέρχεται από μια σειρά προβλημάτων τα οποία εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. Τα προβλήματα αυτά είναι τα εξής:


• Η διαδικασία έκδοσης παραδοσιακών τιμολο- γίων είναι χρονοβόρα, αφού απαιτούν χειροκί- νητη πολλές φορές εισαγωγή στοιχείων, εκτύ- πωση και κατόπιν αποστολή του τιμολογίου με ταχυδρομείο ή courier.


• Εκτός από χρονοβόρα η διαδικασία είναι και κοστοβόρα. Οι εταιρεία έχει σε βάθος χρόνου σημαντικές χρηματικές απώλειες από τα απλά αναλώσιμα υλικά όπως χαρτί και μελάνι, μέχρι και καύσιμα ή χαμένες ανθρωποώρες. • Συχνά γίνονται λάθη. Η χειροκίνητη διαδικασία, από την εισαγωγή των στοιχείων μέχρι την αποστολή τους οδηγεί αναπόφευκτα σε λάθη. Αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις και μπορεί να φτάσει ακόμα και σε μη αποδοχή του τιμολογί- ου από τον πελάτη.


• Οι καθυστερήσεις που προκαλούνται εξαιτίας όλων αυτών των αιτιών που αναφέρθηκαν, έχει ως αποτέλεσμα συχνά να αυξάνονται τα έξοδα με τις ρήτρες ή τις χρηματικές ποινές λόγω χρονικών καθυστερήσεων.


Τα οφέλη


Μείωση κόστους από την πρώτη στιγμή Το βασικό πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής τιμο- λόγησης και αυτό που ζητά ο πελάτης από τον συνεργάτη που θα αναλάβει την υλοποίηση είναι η μείωση του κόστους η οποία μάλιστα γίνεται αντιληπτή από την πρώτη στιγμή. Το κόστος της παραδοσιακής τιμολόγησης περιλαμβάνει το χαρτί εκτύπωσης, το μελάνι, τους εκτυπωτές και φυσικά το κόστος της αποστολής στον πελάτη. Τα παραπάνω κόστη πολλαπλασιάζονται εάν μιλάμε για μια μεγάλη εταιρεία με δεκάδες προμηθευ- τές/συνεργάτες/πελάτες σε όλη την Ελλάδα που αποστέλλει δεκάδες χιλιάδες τιμολόγια το χρόνο. Με μια λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης τα πα- ραπάνω κόστη, απλά μηδενίζονται. Φυσικά, το e-invoicing έχει κι αυτό το δικό του κόστος, αλλά η απόσβεση πραγματοποιείται πολύ γρήγορα.


Ταχύτατη πληρωμή Το πιο συνηθισμένο ίσως, πρόβλημα των παρα- δοσιακών τιμολογίων που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή, σχεδόν, βάση οι επιχειρήσεις είναι οι διάφορες διενέξεις που μπορεί να προκύψουν με τους πελάτες. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου το τιμολόγιο χάνεται στην πορεία και είτε δεν παραλαμβάνεται ποτέ, είτε «εξαφανίζεται» μέσα στην εταιρεία. Το αποτέλεσμα είναι απλά η μη πληρωμή του. Τις περισσότερες φορές αυτή η διένεξη οδηγεί σε επαναποστολή του τιμολογίου με αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εξαλείφει το πρόβλημα αφού το τιμολόγιο φτάνει στιγμιαία στον πελάτη και το μόνο που έχει να κάνει αυτός είναι να ανοίξει το e-mail του.


Αρχειοθέτηση


Η ψηφιακή αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμο- λογίων δίνει τέλος στο χαρτί (τουλάχιστον θεωρητι- κά, διότι όπως προαναφέραμε πολλοί επιλέγουν να εκτυπώνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια) και κατά συ- νέπεια στην αρχειοθέτησή τους. Τα ηλεκτρονικά τι- μολόγια αποθηκεύονται σε ειδικά portals στο cloud επιτρέποντας την αναζήτησή τους ανά πάσα στιγμή, τόσο από τον εκδότη, όσο και από τον πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει παραστατικά που τον αφορούν και μάλιστα από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε συσκευή και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή έχουν εκδοθεί.


Ο λόγος στο κανάλι Ο χώρος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ενδιαφέ- ρει (ή τουλάχιστον θα έπρεπε λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που αναλύσαμε στο άρθρο)


αφιέρωμα


ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο δραστηριοποίησής τους. Έτσι, το e-invoicing απο- τελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα (και μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα) πρόταση για το κανάλι των συνεργατών.


Από την άλλη, οι απαιτήσεις των πελατών είναι αρκετές και διαφορετικές. Για να μπορέσει λοιπόν ένας συνεργάτης να δραστηριοποιηθεί στο χώρο θα πρέπει να μπορεί να τις καλύψει στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος.


Παρά το γεγονός ότι η τιμολόγηση μοιάζει μια μικρή διαδικασία σε σχέση με το βασικότερο κομμάτι του business του πελάτη, αποτελεί ένα βασικό τμήμα των διεργασιών που σχετίζονται με την αγορά των προϊόντων από τον προμηθευτή και τη μεταπώ- λησή τους στον πελάτη. Με άλλα λόγια θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ευθυγράμμιση του κομματιού των προμηθειών, των logistics των πληρωμών και φυσικά να παρέχει την απαραίτητη συμμόρφωση με τις φορολογικές διατάξεις. Αυτό το τελευταίο καλύπτεται από το σύνολο των λύσεων της αγοράς και αποτελεί και ένα σημαντικό πλεονέκτημα της διαδικασίας: η εναρμόνιση με τις φορολογικές δια- τάξεις γίνεται αυτόματα και ο πελάτης συνήθως δεν χρειάζεται να ασχοληθεί καθόλου.


Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με τη σύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων που η εκάστοτε επιχείρηση έχει υιοθετήσει με πρώτο και καλύτερο το ERP. Η ολοκλήρωση με τα συστήματα ERP που έχει ένας πελάτης είναι περίπλοκη, ακριβή και συνεχής διαδικασία. Τα στάνταρ, τα πρωτόκολλα, οι διαδικασίες και τα συστήματα back-end αλλάζουν συνεχώς. Το ζητούμενο εδώ είναι να επιλέξετε κάποια λύση e-invoicing με ευελιξία και δυνατότητα επικοινω- νίας με το εγκατεστημένο ERP.


Πολλές λύσεις της αγοράς τονίζουν ότι υποστηρί- ζουν το σύνολο των ERP που κυκλοφορούν, αλλά η πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί πολύ δι- αφορετική. Οι κατασκευαστές χρειάζεται να έχουν λύσεις που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα ώστε να μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε λύση και όχι μόνο στις πολύ μεγάλες. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο, καθώς η δυνατότη- τα αλληλεπίδρασης με ανταγωνιστικές πλατφόρμες ERP θα ισχυροποιήσει το offering του συνεργάτη. Η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να διευκολύνει το business των πελατών σας και όχι να κάνει τη ζωή τους δύσκολη.


Γρήγορη απόσβεση


Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσετε να καταστρώ- σετε ένα πλάνο απόσβεσης για το κόστος και την εξοικονόμηση που θα προκύψει από τη χρήση της λύσης e-invoicing και μάλιστα σε άμεση συνάρτηση με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.


Σε αυτό το σημείο απαιτείται ιδιαίτερη ικανότητα κατανόησης των επιχειρηματικών πρακτικών του δυνητικού πελάτη και να δώσετε συγκεκριμένη πρόβλεψη για το ROI της λύσης που θα εγκατα- στήσετε. TCP


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32