search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 07-08.2017


Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Τ


ο τελευταίο διάστημα οι εταιρείες ψάχνουν συνεχώς τρόπους να μει- ώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και τα κόστη διαχείρισης. Συνή- θως, οι λύσεις που επιτυγχάνουν τα προαναφερθέντα, βελτιώνουν


επίσης και τη ροή των εργασιών, ενώ αυξάνουν την παραγωγικότητα.


Μιλάμε φυσικά για μετάβαση σε ψηφιακές (cloud και μη) λύσεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβά- νεται και η ηλεκτρονική τιμολόγηση (το λεγόμενο e-invoicing).


Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει υιοθετήσει ακόμα το e-invoicing. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι από πολλές επιχειρήσεις έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά αυτά κυρίως αφορούν μεγαλύτερους οργανισμούς και συγκεκριμένους κλάδους (λιανική, μεταφορές κ.λπ). Από την άλλη, εφόσον η ηλεκτρονική τιμο- λόγηση έχει πλέον θεσμοθετηθεί (οι νομικές και φορολογικές διατάξεις που διέπουν το e-invoiving είναι εναρμονισμένες σε όλες τις χώρες της Ευρώ- πης και στις υπόλοιπες προηγμένες οικονομίες), δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένας λόγος να μην εφαρμόζεται από όλους τους κλάδους και επιχειρή- σεις, πολλές από τις οποίες συνεχίζουν και επιμέ- νουν στο χαρτί. Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Εκτός από το πιο άμεσο το οποίο δεν είναι άλλο από το κόστος (εκτύπωση, αποστολή), με την ηλεκτρονική τιμολό- γηση τα λάθη είναι λιγότερα, οι συναλλαγές γίνονται πιο γρήγορα, ο πελάτης/προμηθευτής λαμβάνει στον υπολογιστή του το ηλεκτρονικό αρχείο ταχύτα- τα (στην πραγματικότητα στιγμιαία), που σημαίνει ότι το τιμολόγιο θα πληρωθεί και πιο γρήγορα. Επίσης, μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα, λόγω της ίδιας της ψηφιακής φύσης της διαδικασίας δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αναφέρουμε μερικά: αρχειοθέτηση, αναζήτηση, εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, άμεση εικόνα εσόδων/εξόδων, επικοι- νωνία με το ERP κ.λπ. Τέλος, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, η ηλε- κτρονική τιμολόγηση επιλύει μια σειρά από σημα- ντικά ζητήματα που σχετίζονται με το δημόσιο και τους κρατικούς φορείς. Μέχρι λοιπόν, η ηλεκτρονική τιμολόγηση να γίνει υποχρεωτική, είναι στο χέρι των συνεργατών να πείσουν ότι τα παραπάνω πλεονεκτήματα θα έχουν άμεσο όφελος στη λειτουργία του πελάτη τους. Επι- προσθέτως, επειδή κάθε τι νέο και ψηφιακό έχει τη δική του καμπύλη εκμάθησης, ο συνεργάτης είναι αυτός που θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσω- πικό, αλλά και να επιλέξει και τη βέλτιστη λύση για της ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.


Το e-invoicing στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική Αν και απέχουμε πολύ από το να γίνουμε Δανία (βλ. παρακάτω), τουλάχιστον αναγνωρίζονται τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τους κρατικούς μηχανισμούς. Συγκεκριμένα, η γενική γραμματεία ψηφιακής πολιτικής δημοσίευ-


αφιέρωμα


Μόλις το 6% των εκδιδόμενων τιμολογίων στη χώρα μας είναι ηλεκτρονικά. Αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει το μέγεθος της ευκαιρίας για το κανάλι στον τομέα αυτό. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες, σε ορίζοντα διετίας, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων μπορεί να μειωθεί ετησίως κατά € 1 έως € 1,5 δις μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.


σε τη μελέτη για την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 – 2021», στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω:


Η εισαγωγή και ευρεία αξιοποίηση της ηλεκτρο- νικής τιμολόγησης, αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη για το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων. Σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με σχε- τική έκθεση που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό, τα ετήσια οφέλη από την επέκταση της ηλεκτρονι- κής τιμολόγησης υπολογίζονται σε € 40 δις, ενώ σύμφωνά με την Τράπεζα της Ελλάδος, μόνο από την ηλεκτρονική τιμολόγηση υπολογίζεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα εξοικονομήσουν έως 750 εκατ. ευρώ.


Επιπροσθέτως, στην έκθεση μνημονεύονται τα πλεονεκτήματα του e-invoicing:


• Η ταχύτερη εξόφληση μέσω της μείωσης του χρό- νου μετάβασης του τιμολογίου στον παραλήπτη.


• Το μειωμένο κόστος εκτυπώσεων και αποστολής. • Η ταχύτερη και οικονομικότερη επεξεργασία των στοιχείων των τιμολογίων και


• Η μείωση του κόστους για τη φύλαξη των απο- δεικτικών.


• Επιπλέον, η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη μείωση της φοροδιαφυγής και τον εντοπισμό του μαύ- ρου χρήματος. Για την ευρεία εφαρμογή της θα πρέπει να ξεπεραστούν συγκεκριμένα προβλή- ματα, μεταξύ των οποίων:


• Η ανομοιομορφία και η πληθώρα των μορφό- τυπων για τα τιμολόγια που καθιστούν δύσκολη την ενσωμάτωσή τους στα πληροφοριακά συ- στήματα των εταιρειών.


• Η δυσπιστία και ο σκεπτικισμός των χρηστών για την ασφάλεια των σχετικών συστημάτων. • Στις δράσεις για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης περιλαμβάνονται:


• Η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης της οδηγίας 2014/55/EU περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στο εθνικό δίκαιο.


• Η υιοθέτηση προτύπων, σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, ώστε να είναι εφικτή η δια- λειτουργικότητα και η αυτοματοποιημένη διαχεί- ριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων. • Η ενεργοποίηση κεντρικής ηλεκτρονικής υπηρε- σίας για την αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων


από την κεντρική διοίκηση, με στόχο την αποτε- λεσματικότερη επεξεργασία και αποπληρωμή. Για πληρωμές προς το δημόσιο, θα διευρυνθεί η χρήση αυτοματοποιημένων τρόπων, όπως το e-παράβολο.


Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η Ελλάδα βρί- σκεται στην ομάδα κρατών-μελών της ΕΕ που έχει μείνει πολύ πίσω στην ψηφιοποίηση της οι- κονομίας. Και όχι μόνον αυτό, αλλά η διαφορά σε αυτή την ομάδα μεγαλώνει. Χαρακτηριστικά, στην Κύπρο ο τζίρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το e-commerce, ισοδυναμεί με 7,3% του συνολικού τους τζίρου, στην Πορτογαλία (στις επι- χειρήσεις με περισσότερους από 10 υπαλλήλους) ο τζίρος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αγγίζει το 13%, ενώ στην Εσθονία, την πρωταθλήτρια των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, η νέα γενιά fiber συνδέει το 86% των νοικοκυριών. Τα αντίστοιχα νούμερα για την Ελλάδα δεν είναι κα- θόλου αισιόδοξα: Ο τζίρος του e-commerce ισοδυ- ναμεί με 1,2% του συνολικού τζίρου, (τελευταία θέση στην ΕΕ), ενώ ο τζίρος ηλεκτρονικής τιμολόγησης (πάλι στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 υπαλλή- λους), αγγίζει το 4,1% (τελευταία θέση στην ΕΕ). Τα παραπάνω νούμερα δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το συμπέρασμα είναι ένα: Οι πάροχοι λύσεων e-invoicing και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν άμεσα.


Ασπίδα κατά της παραοικονομίας Όπως θα δούμε παρακάτω, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα όχι μόνο της ηλεκτρονικής τιμο- λόγησης με την οποία ασχολούμαστε στο παρόν Αφιέρωμα, αλλά γενικότερα για την οικονομία της χώρας είναι η πάταξη τις παραοικονομίας. Σε ορίζοντα διετίας, τα μετρήσιμα οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους προοιωνίζονται ε- ντυπωσιακά, καθώς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορούν να μειώσουν την έκδοση εικονικών τι- μολογίων κατά 60% και να οδηγήσουν σε μείωση της της παραοικονομίας κατά 10%.


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32